Note 7: Avsetninger og bruk av avsetninger

I begrepet interne finansieringstransaksjoner inngår avsetning til/bruk av fond og overføring av driftsmidler fra drifts- til investeringsregnskapet. Interne finansieringstransaksjoner er som hovedregel disposisjoner som skal budsjetteres, jf. budsjettforskriften § 5.

Del 1: Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

Alle fond
 Regnskap 2015Regnskap 2014
Avsetninger til fond 461 313 118 398 409 864
Bruk av avsetninger  -448 904 612 -291 069 770
Til avsetning senere år  0 0
Netto avsetninger  12 408 506 107 340 094

Del 2: Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond
 Regnskap 2015Vedtatt bud 2015Regulert bud 2015Regnskap 2014
IB 0101 608 858 857     549 536 097
Avsetninger drifts-regnskapet 200 159 498 125 276 895 200 159 498 211 447 248
Herav budsjett-skjema 1A        
Herav brutto budsjett-skjema 1B        
Bruk av avsetninger drifts-regnskapet 36 984 152   35 502 702 19 551 000
Herav budsjett-skjema 1A 32 751 000   32 751 000  
Herav brutto budsjett-skjema 1B 4 233 152      
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet 190 000 000 120 000 000 190 000 000 132 573 488
UB 31.12 582 034 203     608 858 857
Overføring
 Regnskap 2015Vedtatt budsjett 2015Regulert budsjettRegnskap 2014
Overført fra drifts- til investerings-regnskapet 13 991 441 0 13 991 441 1 996 329

Avsetning til og bruk av disposisjonsfond skal regnskapsføres i samsvar med budsjettert avsetning og bruk i budsjettskjema 1A (budsjettskjema knyttet til driftsbudsjettet). Dette er en konsekvens av årsbudsjettets bindende virkning og det forhold at anordningsprinsippet ikke gjelder for interne finansieringstransaksjoner. Av samme grunn skal budsjettert bruk av disposisjonsfond regnskapsføres selv om driftsregnskapet ikke har behov for midlene.

Når det gjelder budsjettert bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet kan regnskapet vise et mindre beløp dersom investeringsregnskapet er finansiert med andre finansieringsinntekter, som bruk av lånemidler mv.

Regnskapsført avsetning til disposisjonsfond i driftsregnskapet er i tråd med regulert budsjett. Regnskapsført bruk av disposisjonsfond i driftsregnskap er i tråd med regulert budsjett.

Del 3: Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfond
 Regnskap 2015Regnskap 2014
IB 01.01 84 729 456 109 208 082
Avsetninger 26 740 894 27 206 318
Bruk av avsetninger drifts-regnskapet 34 964 641 51 684 944
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet   0
UB 31.12 76 505 709 84 729 456

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. 

Del 4: Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Ubundet investeringsfond
 Regnskap 2015Regulert budsjett
IB 01.01 806 422 514  
Avsetninger 0  
Bruk av avsetninger 13 000 000 13 000 000
UB 31.12 793 422 514  

Del 5: Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet investeringsfond
 Regnskap 2015Regnskap 2014
IB 0101 42 807 916 17 937 303
Avsetninger 28 891 205 24 870 614
Bruk av avsetninger 39 070 135 0
UB 31.12 32 628 986 42 807 916

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.