Note 8: Kapitalkonto

Kapitalkontoen definert som forskjellen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Det forholdet som her er beskrevet omtales i kommunal regnskapsterminologi som en grunnleggende sammenheng.

Endringer i egenkapitalens kapitalkonto oppstår som hovedregel ved endringer i balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld i regnskapsperioden. Investeringer i anleggsmidler øker på anskaffelsestidspunktet kommunens balanseførte verdi av anleggsmidler og kapitalkonto. Senere endringer i balanseført verdi av disse anleggsmidlene vil vanligvis redusere kapitalkontoen. Reversering av tidligere nedskrivninger og økning i pensjonsmidler vil øke kapitalkontoen. Kapitalkonto reduseres ikke på opptakstidspunktet for langsiktig gjeld, men først når lånemidlene regnskapsføres som inntekt i investeringsregnskapet for å finansiere årets investeringer. Som tidligere nevnt utgjør forskjellen mellom periodens opptak av langsiktig gjeld og regnskapsføring av lånemidler i investeringsregnskapet, endring ubrukte lånemidler. Senere endringer i balanseført verdi av den langsiktige gjelden føres mot kapitalkonto. Senere endringer vil vanligvis øke kommunens kapitalkonto. Økning i pensjonsforpliktelser og urealisert valutatap på langsiktig gjeld vil redusere kapitalkontoen.

I forbindelse med konvertering til ny anleggsmodul har ikke posteringene på kapitalkonto blitt spesifisert som regelverket tilsier. Det er derfor foretatt en manuell korrigering. Kompleksiteten i konverteringsarbeidet har vanskeliggjort en detaljert føring av korrigeringer på kapitalkontoen. Korrigeringene er derfor ført samlet. Korrigeringer omfatter både registrering av eiendeler som manglet i balansen, samt fjerning av eiendeler som ikke lenger er i kommunens eie. Det er også foretatt korrigeringer knyttet til avskrivninger.

Kapitalkontoen (med fradrag for føringene som gjelder pensjon) viser hvor mye av anleggsmidlene som er finansiert med egenkapital.

Kapitalkonto

01.01.2015 Balanse
(underskudd i kapital)
0 01.01.2015 Balanse
(kapital)
2 376 209 500
Debetposteringer i året:   Kreditposteringer i året:  
Salg av fast eiendom og anlegg 131 421 656 Aktivering av fast eiendom og anlegg 807 487 907
Konvertering utstyr, maskiner og transportmidler 11 367 560    
Konvertering fast eiendom og anlegg 8 478 646    
Nedskrivninger fast eiendom 0 Oppskriving av fast eiendom 0
Avskriving av fast eiendom og anlegg 192 424 282    
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 717 000 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 34 005 428
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0
Avskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler 25 246 135 Kjøp av aksjer og andeler 242 500 000
Salg av aksjer og andeler 0 Oppskrivning av aksjer og andeler 0
Nedskrivning av aksjer og andeler 0 Utlån formidlings/startlån 106 034 309
Avdrag på formidlings/startlån 44 510 308 Utlån sosial lån 545 611
Avdrag på sosial lån 708 221 Utlån egne midler 0
Avdrag på utlånte egne midler 0    
    Avskrivning sosial utlån 26106,36
    Avskrevet andre utlån 116 030
    Avdrag på eksterne lån 183 546 825
Tap på etableringslån 115 877    
Bruk av midler fra eksterne lån 595 485 347    
Urealisert kurstap utenlandslån 0 UB Pensjonsmidler (netto) 219 745 280
UB Pensjonsforpliktelse (netto) 146 207 469 Estimatavvik pensjonsmidler 0
    Aga pensjonsforpliktelse 10 368 831
Aga pensjonsforpliktelse 0 Reversing nedskriving av fast eiendom 0
Estimatavvik pensjonsforpliktelse 0 Revers. nedskr. utstyr, maskiner og transportmidler 0
Sum debet 1 156 682 501 Sum kredit 1 604 376 326
31.12.2015 Balanse
Kapitalkonto
  31.12.2015 Balanse
(underskudd i kapital)
2 823 903 326