Note 9: Interkommunalt samarbeid der Asker kommune er hovedkommune

VEAS

Vestfjorden Avløpsselskap renser avløpsvannet for om lag 600 000 personer i Oslo, Bærum, Asker, Røyken og Nesodden. Både anlegg og administrasjon er lokalisert på Bjerkås i Asker. 

Selskapet er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens § 27, og eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker med henholdsvis 70,5 %, 21,5 % og 8 % eierandel. Overenskomst og vedtekter vedtatt av kommunestyrene i de tre kommunene og fastsatt av Kongen i Statsråd.  Eierkommunene har behandlet saken om endring av Vedtektene med vedtak i tråd med selskapets styrende organer.

Rådet er selskapets øverste organ og består av elleve medlemmer, hvorav seks er oppnevnt fra Oslo kommune, tre fra Bærum og to fra Asker. Selskapet ledes av et styre bestående av ni personer, hvorav tre fra Oslo, og fra henholdsvis Asker, Bærum og de ansatte. Styret rapporterer til Rådet.

Etter vedtak om endringer av Vedtekter, oppnevnte eierkommunene nye råds-medlemmer. Oslo kommune oppnevnte også nye styremedlemmer. Rådet ble konstituert 21. mai. Anne Kvam ble valgt til leder av Rådet og Ole Kristian Udnes ble valgt til nestleder. Rådet valgte Eyvind W. Wang til styrets leder og Gunnar Leganger til styrets nestleder.

Valgperioden for Rådet og styret følger valgperioden til kommunestyrene. Etter kommunevalget oppnevnte Bærum og Asker medlemmer av Rådet som deltok i rådsmøtet 19. november. Rådet opprettholder konstituering av 21. mai inntil eierkommunene har gjennomført oppnevning av råds- og styremedlemmer. 

VEAS utarbeider eget separat regnskap for virksomheten etter regnskapsforskriften for Interkommunale selskaper i henhold til dispensasjon fra departementet.

BRAHL

Bærum, Røyken, Asker, Hurum og Lier har et samarbeid innen forsikring i henhold til Kommunelovens §27. Det er Asker komme som er hovedkontor for dette samarbeidet.

Andel BRAHL i prosent
Kommune20152014
Bærum 51,1 % 51,1 %
Røyken 8,9 % 8,9 %
Asker 25,2 % 25,2 %
Hurum 4,0 % 4,0 %
Lier 10,8 % 10,8 %

Regnskap BRAHL

Resultat
 20152014
Inntekter    
Gjensidige Bærum 0 0
Gjensidige Røyken 0 0
Gjensidige Asker 0 0
Gjensidige Hurum 0 0
Lier kommune 0 0
Renteinntekter -48 567 -62 858
Sum inntekter -48 567 -62 858
     
Utgifter    
Kurs 165 670 119 330
Konsulent ifm. forsikringstjenester 466 080 476 449
Avgifter, gebyrer og lisenser 5 000 5 000
Andre utgifter 604 0
Sum utgifter 637 354 600 779
     
Resultat  588 787 537 921
Balanse
 20152014
Fordringer på Lier og Asker kommune 0 379 273
Bank UB 1 278 864 1 964 829
Sum eiendeler 1 278 864 2 344 102
     
Gjeld og Egenkapital    
Gjeld til Asker kommune 0 476 449
Egenkapital 1 278 864 1 867 653
Gjeld og Egenkapital 1 278 864 2 344 102
Sum Gjeld og egenkapital 1 278 864 2 344 102