Regnskapsprinsipper

Asker kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommuneloven §48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning §7, gitt med hjemmel i Kommunelovens §48. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.

Årsregnskapet omfatter alle økonomiske midler som disponeres (inntekter og innbetalinger) og anvendelsen av midlene (utgifter og utbetalinger). Dette prinsippet omtales som arbeidskapitalprinsippet. Periodiseringsprinsippet som styrer når utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal bokføres kalles anordningsprinsippet.

Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.

Inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger skal bokføres brutto. Det betyr at det ikke skal gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Videre skal man ta hensyn til urealiserte tap (forsiktighetsprinsippet) samt at inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger som ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, skal registreres med et anslått beløp (prinsippet beste estimat).