Nøkkeltall

KOSTRA

Driftsutgifter
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr 13 2015
Prioritering
Nto dr.utg adm og styring i pst av tot nto dr.utg 7,4 % 7,7 % 8,1 % 8,5 % 8,2 % 7,2 %
Produktivitet / enhetskostnader
Bto dr.utg. F100 Politisk styring, kr per innbygger  232  286  219  285  267  284
Bto dr.utg. F110 Kontroll og revisjon, kr per innbygger  107  90  71  82  77  74
Bto dr.utg. F120 Administrasjon, kr per innbygger  2 752  2 956  3 575  3 701  2 906  3 001
Laster grafikk...

Kilde: KOSTRA per mars 2016

Sammenlignet med de andre kommunene i utvalget, har Asker gjennom flere år hatt lavere utgifter til administrasjon og høyere kostnader til kontroll og revisjon.

Sykefravær

Endringer i sykefraværet
 SykefraværsprosentEndring i %poeng
2013 4,5 -1,3
2014 4,5 0,0
2015 4,6 0,1

Kilde: HRM

Sykefraværet innen tjenesteområdet har holdt seg stabilt og på et akseptabelt nivå.

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM

De fleste ansatte i tjenesteområdet har høyere utdanning. Behovet for høyere utdanning og ytterligere spisskompetanse forventes å øke gradvis i årene som kommer. 

Årsverksutvikling

Endring i årsverk
 ÅrsverkEndring i % fra året før
Desember 2013 167 5,7
Desember 2014 173 3,6
Desember 2015 166 -4,0

Kilde: HRM 

Administrasjonen skal ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å ivareta sin rolle og funksjon i organisasjonen, og skal løse oppgaver på en innovativ, effektiv og brukervennlig måte. 

Tabellen viser en nedgang i antall årsverk fra 2014 til 2015. Dette skyldes primært at flere medarbeidere har gått av med pensjon, og at nye medarbeidere ikke ble rekruttert før årsskiftet.

Alderssammensetning

Laster grafikk...

Kilde: HRM 

Ansatte i tjenesteområdet har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder. Dette innebærer at et større antall vil gå av med pensjon de nærmeste årene.

Økonomi

Administrasjon og ledelse (tall i 1 000)
 Regnskap 2015Reg. bud 2015Avvik 2015Regnskap 2014
Administrasjon 210 689 214 078 3 390 14 228
Politisk styring 16 625 15 303 -1 322 192 635
  227 313 229 381 2 068 206 863

Kilde: Agresso

Administrasjon og ledelse har i sum et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Merforbruket knyttet til politisk styring dekkes innenfor tjenesteområdets budsjettramme.