Status for satsingsområdene

Det er definert fire sentrale utfordringer som er felles for alle tjenesteområder: 

 • Forebygging og tidlig innsats
 • God helhet og samhandling
 • God kvalitet
 • Nødvendig kompetanse

Forebygging og tidlig innsats

Implementering og oppfølging av planer og strategier

Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for systemer og rutiner knyttet til implementering og oppfølging av kommunens vedtatte planer og strategidokumenter. Arbeidet med å revidere planstrategien startet i 2015. Det har vært fokus på å forenkle plansystemet med gjennomgående strukturer, samt sikre god plankompetanse.

Medborgerskap og samskaping

Asker kommune ønsker å involvere næringslivet, frivilligheten og innbyggerne som ressurser og samarbeidspartnere i utvikling av medborgerskap og samskaping.

Administrasjon og ledelse har startet arbeidet med å utvikle modeller og metodikk som insentiver til økt medborgerskap og samskaping, både i egen organisasjon og i lokalsamfunnet. Borgenprosjektet har vært en pilot i dette arbeidet.

Ledelse og styring 

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er forutsetning for at Asker kommune skal ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Administrasjon og ledelse har ansvar for å tydeliggjøre forventningene til kommunens ledere, tilrettelegge for lederutvikling og sørge for at kommunens plan- og styringssystem understøtter organisasjonens mål. 

Det ble i 2015 igangsatt et lederutviklingsprogram for kommunens 250 ledere. Formålet med programmet har vært å styrke ledernes kompetanse om innovasjons- og endringsledelse. Det vises til fokusområde Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse. 

God helhet og samhandling

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har ansvar for å utarbeide og implementere følgende gjennomgående planer som gjelder for hele organisasjonen: 

 • Arbeidsgiverpolitisk plattform 2011-2014
 • IKT-strategi for perioden 2011-2014
 • Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015
 • Anskaffelsesstrategi for perioden 2012-2015
 • Innovasjonsstrategi 2015-2018 – «Blikk for muligheter!»

Arbeidsgiverpolisk plattform

Kommunestyret vedtok i 2011 sak om Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 (sak 108/10). Det er i 2015 gjennomført mange aktiviteter og levert en rekke resultater i tråd med ambisjonene i strategien. Noen sentrale av disse er: 

 • Videreutvikling av verktøy for kompetansestyring (Obisoft).
 • Varslingskanal for ekstern varsling. Grunnlaget er etablert og tiltaket iverksettes 1. kvartal 2016.
 • Økt rekruttering av lærlinger i henhold til måltallene.
 • Intensivert arbeidet for å redusere sykefraværet.

Det vises til nærmere omtale under fokusområde Medarbeidere.

IKT-strategien

Kommunestyret vedtok i 2010 sak om kommunens IKT-strategi for perioden 2011-2014 (sak 94/10). Det er i 2015 gjennomført mange aktiviteter og levert en rekke resultater i tråd med ambisjonene i strategien. Noen sentrale av disse er: 

 • Digitale manntall tatt i bruk i valglokalene ved kommune- og fylkestingsvalget og utstyr og digitale verktøy levert til de folkevalgte i det nye kommunestyret.
 • Fase I og II av trådløse nettverk og internettilgang for brukere, pårørende og besøkende på kommunens helse- og omsorgslokasjoner er levert. Fase II leveres i 2016.
 • Planmodul og multidoseintegrasjon er lansert i helse- og omsorgssystemet.
 • Digitalisering av administrative prosesser og rutiner er gjennomført i tilknytning til fornyelse av sak- og arkivsystem, HR-system, økonomi- og regnskapssystem og IKT-sakssystem.
 • Omvendt undervisning (Screencast-videoer) og felles plattform for interaktive tavler er lansert i skolen.
 • Sikre og mobilt tilpassede samhandlingsløsninger med mulighet for eksterne aktørers deltakelse er lansert (Sharepoint).

Kommunikasjonsstrategien

Kommunestyret vedtok i 2011 sak om Asker kommunes kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 (sak 104/11). Det er i 2015 gjennomført mange aktiviteter og levert en rekke resultater i tråd med ambisjonene i strategien. Noen sentrale av disse er: 

 • Åtte utgivelser av ASKER-posten med et bredt utvalg temaer.
 • Gjennomført opplæring og støtte til medietrening for ledere og nøkkelpersonell.
 • Kommunikasjonsstøtte i ulike prosesser og prosjekter, slik som blant annet kommune- og fylkestingsvalget 2015, kommunereformen, ny E18 og flyktningsituasjonen.
 • Videreutvikling av digital dialog med innbyggerne gjennom ny digital plattform og nytt design (lansert februar 2016), planlegging og tilrettelegging av digitale styringsdokumenter og kontinuerlig arbeid med universell utforming av nettsidene.
 • Gjennomført en rekke klarspråkaktiviteter i ulike deler av organisasjonen og deltatt i et nasjonalt prosjekt for utvikling av e-læringssystem for klarspråk i regi av DIFI.

Anskaffelsesstrategien

Kommunestyret vedtok i 2011 sak om kommunens anskaffelsesstrategi for perioden 2012-2015 (sak 120/11). Det er i 2015 gjennomført mange aktiviteter og levert en rekke resultater i tråd med ambisjonene i strategien. Noen sentrale av disse er: 

 • Oppbygging av infrastruktur slik at hele anskaffelsesprosessen er digitalisert. Dette omfatter administrasjon av alle typer kontrakter i Contiki, integrert rammeavtaleoversikt på Innsiden og egen anbudsportal for konkurransegjennomføring.
 • Integrering av e-handel i Agresso.
 • Videreutvikling av maler og prosessmodeller for anskaffelser.
 • Etablering av mer hensiktsmessige anskaffelseskategorier basert på KOSTRA kontoartene. Dette gir bedre oversikt, oppfølging og tilgang på styringsdata.
 • Økt samarbeid om innkjøp.
 • Deltakelse i og ledelse av større offentlige samarbeid om rammeavtaler gir gode resultater (telefoni, legemidler, tolketjenester, kraftkjøp etc.).

Anskaffelsesstrategien skal rulleres i 2016.

Innovasjonsstrategien

Asker kommunes innovasjonsstrategi 2015-2018 «Blikk for muligheter!» ble vedtatt av kommunestyret i februar 2015 (sak 07/15). 

Det vises til fokusområde Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse av aktivitetene i 2015. 

God kvalitet

Tilrettelegge for politisk styring 

Tjenesteområdet skal tilrettelegge for politiske styringsprosesser og sikre at de folkevalgte har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag.

I 2015 ble det gjennomført kommune- og fylkestingsvalg. Tjenesteområdet har ansvar for å planlegge og tilrettelegge for konstituering av styringsorganer, inkludert opplæringsprogram for alle politiske organer.

Forenkling, fornying og forbedring

Asker kommune har gjennom flere år vært sentral i utviklingen av nasjonal metodikk og digital verktøystøtte for prosjekt- og porteføljestyring, blant annet i samarbeid med DIFI og KS. Løsningene deles med og videreutvikles av nærmere 100 aktører, både offentlige og private. Dette er nærmere beskrevet under fokusområde Læring og fornyelse.

Asker kommune utvikler i samarbeid med Bærum kommune og kommunene tilknyttet Drammensregionens IKT en ny digital plattform for kommunale nettjenester. Søkefunksjonaliteten og tilgjengeligheten for nettbrett og mobiltelefoner er forbedret, og deling og gjenbruk gir billigere utviklingskostnader.

I samsvar med formannskapets vedtak i sak 115/15, har det i 2015 vært arbeidet med digitalisering av kommunens styringsdokumenter. Handlingsprogram 2016-2019 var det første styringsdokumentet som ble digitalisert, og flere vil følge. Digitaliseringen innebærer både forenkling og bedre tilgjengelighet til kommunens styringsinformasjon og nøkkeltall.

Det ble i 2015 startet et arbeid med å evaluere Asker kommunes kvalitetssystem, inkludert kommunens ISO-sertifisering. Hensikten er å sikre rett omfang og fokus i kvalitetsarbeidet, samt fornying og forbedring av de digitale løsningene. Dette skal igjen bidra til gode arbeidsprosesser, riktig kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen. 

Kommunereformen

Regjeringen la i 2014 frem en stortingsmelding om kommunereformen som redegjør for bakgrunn, formål, prosess og virkemidler for kommunereformen. Et bredt flertall i Stortinget ga sin støtte til igangsetting av reformprosessen.

Høsten 2014 ble kommunene invitert til å delta i prosesser med sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Asker kommune har vedtatt at formannskapets medlemmer, samt gruppeleder for SV, Pensjonistpartiet, KRF, SP og Venstre skal utgjøre styringsgruppe for kommunens reformarbeid. Asker kommune etablerte samarbeid med kommunene Bærum, Hole, Lier, Røyken og Hurum om en felles utredning og spørreundersøkelse for å få et bredt faktagrunnlag. Fra statlig hold forutsettes det vedtak i kommunestyrene innen sommeren 2016.

I samarbeid med nabokommunene ble det utarbeidet innbyggerundersøkelse og et utredningsoppdrag som inngår i faktagrunnlaget for den videre prosessen. Dette vil utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for kommunestyret i løpet av våren 2016, sammen med en rekke andre tiltak.

Antikorrupsjonsarbeid

Kommunestyret vedtok våren 2015 en handlingsplan mot korrupsjon (sak 36/15). Med utgangspunkt i handlingsplanen vil rådmannen videreføre og videreutvikle det systematiske etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i organisasjonen. Asker kommune har en rekke strategier, prosesser og rutiner som skal bidra til å forebygge, identifisere og håndtere risiko for økonomiske misligheter og korrupsjon. Det vises til nærmere omtale under fokusområde Medarbeidere

Nødvendig kompetanse 

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse skal tilrettelegge for at ledere og medarbeidere i hele organisasjonen har riktig kompetanse til å utføre tjenester og drive gode utviklings- og implementeringsprosesser.

Det vises til fokusområde Medarbeidere og fokusområde Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse av tiltak knyttet til kompetanseutvikling og lederutvikling i 2015.