Status for sentrale utfordringer

Det er definert følgende sentrale utfordringer for fokusområde Brukere:

  • God kvalitet på tjenestetilbudet
  • Tilgjengelige tjenester
  • God brukermedvirkning

God kvalitet på tjenestetilbudet

Asker kommune har fra 2011 gjennomført årlige brukerundersøkelser innenfor alle tjenesteområder. Grafen under viser resultatene fra de omkring 30 brukerundersøkelsene som ble gjennomført i 2015.

Laster grafikk...

Kilde: Enalyzer

Resultatene er gjennomgående gode, og viser at brukerne i stor grad er tilfredse med kommunens tjenestetilbud og service. Detaljene for de enkelte brukerundersøkelsene fremgår av egen rapport som ble behandlet av kommunestyret i april 2016 (sak 34/16).

Brukerundersøkelsene gir en indikasjon på brukernes oppfatning av kvaliteten på kommunens tjenester. For å få et helhetlig bilde må imidlertid resultatene fra brukerundersøkelsene suppleres med øvrig informasjon basert på nasjonal statistikk og andre tilbakemeldinger fra brukerne. Hver virksomhet er ansvarlig for oppfølging av brukerundersøkelsene innen sitt ansvarsområde.

Tilgjengelige tjenester

Asker kommune legger stor vekt på at innbyggere og næringsliv på en enkel måte kan komme i kontakt med kommunen og få raske svar på spørsmål og andre henvendelser.

Kommunens nettsider er hovedkanalen for informasjon om kommunens tjenestetilbud, samfunnsutvikling og politiske saker. Kommunens Facebook-tjeneste har i økende grad blitt en sentral informasjonskanal mot kommunens innbyggere, både som selvstendig kanal og som støttekanal med henvisninger til kommunens nettsider.

ASKER-posten ble lansert som kommunal informasjonsavis høsten 2014, og hadde i 2015 8 utgivelser. Avisen distribueres til alle kommunens husstander. Målet er å gi en samlet og helhetlig informasjon til kommunens innbyggere, medvirke til økt kunnskap om lokaldemokratiet, kommunens tjenester og organisasjonsliv, samt invitere til deltakelse og medvirkning. 

Sentrale nøkkeltall knyttet til tilgjengelighet
 201320142015
Antall besøk på Servicetorget 16 500 17 700 16 380
Antall besøk på kommunens internettsider 1 295 326 1 080 000 1 220 000
Antall sidevisninger på kommunens internettsider 3 747 267 3 230 000 3 510 000
Antall besøk på kommunens internettsider ift. innbyggertall 22,2 18,5 20,3
Andel i % av besøk via PC 78 60 59
Andel i % av besøk via nettbrett/mobiltelefon 22 40  
Andel i prosent av besøk via nettbrett     18
Andel i prosent via mobiltelefon     23
Antall likere på Facebook 1 600 7 215 12 200
Antall følgere på Twitter 1 029 1 400 1 680
Antal følgere på Instagram   150 1 400

Kilde: Intern statistikk

Antall besøk på kommunens nettsider økte med 13 prosent i 2015 (endring av målemetode i 2014, hvor ansattes besøk ble fjernet, resulterte i nedgang i 2014). Økningen bekrefter de generelle utviklingstrekkene i samfunnet, med en økende grad av digitalisering. Den mobile trenden fortsetter. Det er en sterk økning i andelen besøk via mobiltelefon og en tilsvarende nedgang i andelen besøk via nettbrett, mens besøk via PC holder seg ganske stabilt.

Antallet likere på kommunens Facebook-tjeneste økte sterkt gjennom 2015. Andre sosiale medier som Twitter, Instagram, LinkedIn og Youtube har ikke hatt samme økning. Dette samsvarer med den generelle bruken av disse mediene i samfunnet og Asker kommunes satsning på disse kanalene.

God brukermedvirkning

God brukermedvirkning er en forutsetning for å produsere gode og effektive tjenester til brukerne. Kommunestyret behandlet i 2014 sak om innbyggermedvirkning i Asker kommune (sak 124/14). Det ble vedtatt at brukerundersøkelser, dialogmøter, fokusgrupper og nærmiljøkonferanser skal videreføres og videreutvikles. De ulike medvirkningsarenaene utfyller og supplerer hverandre, og inngår som viktige elementer i kommunens plan- og styringssystem.

Ved hver virksomhet er det etablert brukerråd. Brukerrådene er rådgivende organer for virksomhetene, og gir brukerne mulighet til å påvirke innholdet i og kvaliteten på de tjenestene de mottar.

Komiteene gjennomfører hvert år dialogmøter med representanter fra brukerrådene. Som en oppfølging av saken om innbyggermedvirkning, ble noen innbyggere våren 2015 invitert til fokusgrupper innenfor hver av de tre komiteenes ansvarsområder.