Eiendom

Dette har kommunen oppnådd

 • Holmen Ishall er rehabilitert.
 • Gullhella omsorgsboliger er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Nesøya skole er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Drengsrud midlertidig idrettshall er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Kloppedalen treningspark er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Arnestad kunstgressbane er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Risenga kunstgressbane er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Vestibylescene og tak i Kulturhuset er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Tre nye klasserom ved Blakstad skole er ferdigstilt og tatt i bruk.
 • Asker Internasjonale skole (AIS) i Johan Drengsrud vei er bygget om og tatt i bruk.
 • Gjennomført og fulgt opp livsstilkartlegging for Renhold og praktisk bistand.

Dette skal kommunen jobbe videre med

 • Gjennomføre planlagt vedlikehold i henhold til avsatt tid og ressurser.
 • Arbeide mot en mer aktiv brukerrolle innenfor praktisk bistand.
 • Ytterligere styrke dialogen med brukerne om vedlikeholdstiltak og iverksettelse av disse.
 • Innføre et IT-basert porteføljestyringssystem for løpende oppfølging av alle investeringsprosjekter, både for bygg og anlegg.
 • Implementere bruk av forvaltningssystemet (FDVU-prosjekt) på alle områder i virksomheten (digitalt tegningsarkiv, bedre dokumentasjon, aktiv kontraktsforvaltning og arealplanlegging).
 • Fortsette arbeidet med effektivisering av renholdet gjennom implementering av et nytt IKT-verktøy for renholdsplaner, samt standardisere renholdsmidler og metoder.
 • Utarbeide sak om energibruken i Asker kommunes formålsbygg.
 • Videreføre arbeidet med å fremskaffe boliger til flyktninger i tråd med kommunens økte bosettingstall, jf. den ekstraordinære flyktningsituasjonen i 2015.
 • Gjennomføre investeringsprosjekter i tråd med vedtatt investeringsprogram.

Små og store begivenheter

 • Deltatt i et pilotprosjekt i regi av KS/NKF sammen med ni andre kommuner, med mål om å etablere et bolignettverk for blant annet å utforme KOSTRA-nøkkeltall på området.
 • Praktisk bistand har sammen med Asker og Bærum brannvesen holdt foredrag om Trygg hjemme.