Innledning og mål

Kort beskrivelse av tjenesteområdet 

Tjenesteområde Eiendom skal bidra med å levere fremtidsrettede formålsbygg som gir optimale forutsetninger for god tjenesteutøvelse, samt tilby en boligmasse som dekker det behovet Askers innbyggere har i dag og i morgen.

Måloppnåelse 

Måloppnåelse
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B-E.1. God kvalitet B-E.1.1. Andel avvik knyttet til lov/forskrift som lukkes i henhold til frist  fastsatt av tilsynsmyndighet.  95 - 100 % 80 - 94 % 0 - 79 % 100,00
 B-E.1.2. Andel avvik i prosent av totalt antall vedlikeholdstiltak i henhold til plan.  0 - 10 % 11 - 19 % 20 - 100 % 15,23
 B-E.1.3. Responstid på melding om avvik fra mottak til innsender får tilbakemelding (gjennomsnittlig antall arbeidsdager).  0 - 3 arbeids-dager 4 - 5 arbeids-dager > 6 arbeids-dager 10,40
 B-E.1.4. Opplevd tilfredshet med renholdet i kommunale bygg.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,20
 B-E.1.5. Andel investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram med tidsavvik.  0 - 19 % 20 - 30 % 31 - 100 % 9,57
 B-E.1.6. Kostnadsavvik mellom prognose og budsjett knyttet til investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram.  0 - 4 % 5 - 10 % 11 - 100 % 6,38
B-E.2. Tydelig miljøfokus. B-E.2.1. Andel prosjekter i % av totalt antall prosjekter hvor det foreligger miljøgjennomgang og evt. miljøplan.  90 - 100 % 70 - 89 % 0 - 69 % 100,00
 B-E.2.2. Prosentvis reduksjon i energibruket (kwh per m2) for utvalgte  formålsbygg (skole, barnehage, institusjon og administrasjonsbygg).  -3 % -2,9 - +1 % > +1 % -5,10 %
 B-E.2.3. Energikostnadene (kr per m2) for utvalgte  formålsbygg (skole, barnehage, institusjon og administrasjonsbygg), sett i forhold til gjennomsnittlig energikostnad for kommunegruppe 13.  < 95 % 96 - 119 % > 120 % 137,80
 B-E.2.4. Opplevd tilfredshet med inneklima.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,65
B-E.3. God bruker-medvirkning.B-E.3.1. Opplevd god dialog mellom brukerne og Eiendom knyttet til drift og vedlikehold. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,60
B-E.4. Tilstrekkelig kapasitet og variasjon i kommunal boligmasse.B-E.4.1. Antall nye kommunalt eide boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i 2015, jf. vedtatt utbyggingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram (sak 86/14).  > 27 16-26 0-15 31

BMS-resultatene er i hovedsak gode, og mange av indikatorene oppnår ønsket resultat.

De fleste prosjektene går som planlagt, men blant annet Heggedal skole, Bleikerfaret barnehage og Skustadgata boliger er forsinket. For prosjektene Heggedal skole, Vardåsen skisenter og Idrettshall Drengsrud er det kostnadsavvik.

Rådmannen vil i 2016 fremme sak som belyser de ulike tiltakene kommunen vil gjennomføre for å redusere energikostnadene ytterligere. 

Responstiden på meldinger om avvik har økt. Dette skyldes i hovedsak tre meldinger som ved en inkurie ikke har blitt fordelt på korrekt måte.