Nøkkeltall

KOSTRA

KOSTRA
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr.13 2015
Prioritering
Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb. 5 222 5 309 5 003 5 004 5 420 4 406
Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb., i prosent av samlede utgifter 10,5 10,4 9,6 10,7 11,5 9,0
Dekningsgrader
Samlet areal formålsbyggene i kvm. per innbygger 4,4 4,4 4,4 4,8 5,3 4,5
Produktivitet
Utgifter eiendomsforvaltning inkl. avskrivninger per kvm.  1 222 1 238 1 110 1 072 1 031 864
Avskrivninger per kvm. 477 489 341 347 357 255
Utgifter til eiendomsforvaltning eks. avskrivninger per kvm. 745 749 769 725 674 609
Forvaltningskostnad per kvm. 70 71 60 21 70 40
Driftskostnad per kvm. 529 521 472 554 479 405
Vedlikeholdskostnad per kvm. 110 107 100 94 98 68
Energikostnad per kvm. 124 113 97 99 82 82

Kilde: SSB KOSTRA pr. mars 2016

KOSTRA-området eiendomsforvaltning inkluderer all aktivitet i Eiendomsdrift og forvaltning, renholdsavdelingen, store deler av idrettsområdet i Natur og Idrett, samt alle kommunale enheters kostnader til energi, eksternt renhold og kommunale avgifter. KOSTRA-tallene omfatter alle bygningsdriftsfunksjoner i kommunen som er knyttet til formålsbyggene. Om lag 2/3 av kommunens bygningsmasse blir rapportert til KOSTRA.

Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA pr. mars 2016

Figuren viser kommunenes gjennomsnittlige kostnader til formålbyggene. Asker kommune ligger høyere enn landsgjennomsnittet. For energi er det ingen stor endring fra 2014. Kommunen har imidlertid flyttet forbruket over fra olje til bioenergi/bioolje, som er renere, men mer kostbare energiformer. Bærum kommune bruker mer fjernvarme enn Asker, noe som er rimeligere enn elektrisk energi.

Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA pr. mars 2016

Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per m2 (BTA) viser de totale driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger. Avskrivningene er høyere enn landsgjennomsnittet, da kommunen har hatt store investeringer de siste årene. 

Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA pr. mars 2016

Totalt har Asker kommune om lag 268 000 m2 formålsbygg (skoler, barnehager, institusjoner, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonslokaler), noe som utgjør 67 prosent av det totale bygningsarealet på ca. 399 000 m2 som kommunen forvalter. Som det fremgår av oversikten, er skoler og institusjoner de mest arealkrevende områdene i kommunens tjenesteproduksjon.

Kommunale boliger

Tabellen nedenfor gir en oversikt over eksisterende boliger ved utgangen av 2015.

Oversikt over eksisterende boliger ved utgangen av 2015
Kommunale boliger uten stasjonær bemanning 548
Kommunale boliger med stasjonær bemanning (omsorgsboliger) 393
Personalboliger, eksklusive 7 presteboliger 24
Totalt 965

Kilde: Intern statistikk 

Asker kommune disponerer totalt 965 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen eier selv 803 boliger, samt 7 presteboliger. I tillegg har kommunen utpekingsrett til 162 privateide boliger i ulike borettslag, der kommunen regulerer leie og kjøp/salg av boligene. Dette er privateide boliger i borettslagene Askervangen, Torsløkka og Erteløkka, samt boliger som kan leies gjennom Asker Eiendomsforvaltning AS (Torstadveien, Torstadtunet, Vestre Nes og Slottsberget). Alle boligene, med unntak av presteboligene, inngår i KOSTRA-rapporteringen.

Omkring halvparten av kommunens 31 personalboliger var i 2015 omdisponert til boliger for vanskeligstilte. 

Sykefravær

Utvikling sykefravær
ÅrSykefraværsprosentEndring  i %poeng
2013 6,7 -2,4
2014 8,0 1,3
2015 6,2 -1,8

Kilde: HRM 

Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet i tjenesteområdet. Særlig samarbeidet med bedriftshelsetjenesten/Synergi Helse innenfor virksomheten Renhold og praktisk bistand har gitt positive resultater. Arbeidet i 2015 blir fulgt opp videre i 2016.

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Medarbeidernes kompetanse spenner svært vidt, da tjenesteområdet har et bredt ansvarsområde. Enkelte fagområder med få medarbeidere er spesielt sårbare for utskiftninger i bemanningen

Årsverksutvikling

Utvikling årsverk
 ÅrÅrsverkEndring  i %
fra året før
 Desember 2013 138 0,7
 Desember 2014 143 3,6
 Desember 2015 150 4,9

Kilde: HRM

Etter en gjennomgang av tjenesteområdet er kapasiteten til planlegging av nye investeringsprosjekter økt med nye prosjektledere innenfor vann og avløp. Årsverksveksten i 2015 har i hovedsak vært knyttet til dette.  

Andelen deltidsstillinger gjelder i hovedsak virksomheten Renhold og praktisk bistand. Ansatte på timelønn er ikke inkludert i oversikten. Ved nyansettelser er det et mål å redusere uønsket deltid.

Alderssammensetning

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Tjenesteområdet har en del ansatte som nærmer seg pensjonsalder. De nærmeste årene er det viktig å legge vekt på kunnskapsoverføring og rekruttering.

Økonomi

Målgrupper - tall i 1 000
 Regnskap 2015Reg. bud 2015Avvik 2015Regnskap 2014
Lønn 95 164 96 046 881 88 572
Vedlikehold 48 414 43 914 -4 499 50 153
Energi 19 761 20 783 1 022 20 493
Øvrige driftsutgifter 122 239 132 604 10 365 90 459
Driftsutgifter tjenesteområdet 285 578 293 347 7 769 249 677
Driftsinntekter  -156 675 -162 398 -5 722 -146 030
Driftsinntekter tjenesteområdet -156 675 -162 398 -5 722 -146 030
Netto driftsutgifter tjenesteområdet 128 903 130 950 2 047 103 646

Kilde: Agresso

Tjenesteområdet hadde i 2015 et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner (1,6 prosent) knyttet til drift og vedlikehold av kommunens eiendommer. 

Nedgangen i kostnader knyttet til energi skyldes ikke et redusert forbruk, men at kostnadsføringen er endret i 2015 fra Eiendomsdrift og forvaltning til andre enheter i Asker kommune.