Helse og omsorg

Dette har kommunen oppnådd

 • Brukertorget har sikret «en dør inn», noe som bidrar til større tilgjengelighet og forbedret innbyggerdialog ved at tjeneste- og boligtildeling er samlet ett sted.
 • Venteliste til bolig med heldøgnsomsorg innen psykisk helse er redusert fra 13 i 2014 til 4 i 2015.
 • Venteliste til bolig med heldøgnsomsorg for utviklingshemmede er redusert fra 53 i 2012 til 10 i 2015.
 • Ventelisten på langtidsplass i sykehjem er betraktelig redusert.  I januar 2012 ventet 20 personer på langtidsplass i sykehjem. I 2015 var det i gjennomsnitt 2 personer som ventet på plass.
 • Effektueringstiden på langtidsopphold i sykehjem (tiden det tar fra vedtak er fattet til det er iverksatt) har i gjennomsnitt gått ned fra 80 døgn i 2013 til 40 døgn i 2015.
 • Liggetiden for utskrivningsklare pasienter er redusert med 89 prosent i forhold til i 2012, og var i desember 2015 på gjennomsnittlig ett døgn.
 • Hjemmesykepleiens kapasitet og riktige ressursbruk har bidratt til at tjenesten mottok 42 prosent flere utskrivningsklare pasienter enn i 2013.
 • Deltatt i prosjektet «Pasientforløp – hjem til hjem», som er et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken HF og utvalgte kommuner for å utarbeide helhetlige og felles pasientforløp.
 • Deltatt i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7».
 • Elektronisk kommunikasjon/samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjenester har bidratt til en bedre og tryggere dialog mellom partene.
 • Tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til å opprette en brukerstyrt aktivitetskafé for mennesker med rusutfordringer eller lettere psykiske helseplager.
 • Etablert et lokalt Recoveryverksted innen psykisk helse- og rustjeneste.
 • Vedtak om etablering av Fontenehus i samarbeid med Asker kommune.
 • Kommunale akutt døgnplasser på Søndre Borgen sykehjem er etablert og i full drift.
 • Kommunalt allmenlegekontor er etablert.
 • Gullhella bo- og aktivitetssenter er åpnet med 60 nye omsorgsboliger.
 • Det er gjennomført flere endringer i den organisatoriske strukturen for å sikre økt fokus på forebygging, helhetlige forløp og koordinerte tjenester.
 • Temaplan Tjenesteutvikling til brukere med nedsatt funksjonsevne er vedtatt. 

Dette skal kommunen jobbe videre med

Tjenesteområdet skal videreføre arbeidet med å implementere Strategi 2020 gjennom:

 • Endret bruker- og pårørenderolle
 • Hverdagsrehabilitering
 • Organisering av kompetanse rundt bruker
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Velferdsteknologi

Små og store begivenheter

 • NAV Asker har gjennomført prosjektet «Jobbsjansen», der kvinner som er familiegjenforente til norske eller nordiske statsborgere har fått bistand til å komme i arbeid.
 • Solgården sykehjem har hatt samarbeid med Røde Kors om besøkshund der kronprinsesse Mette Marit deltok, samt «Rød krakk» der frivillige har bidratt til sosialt samvær med beboerne.
 • Byggskolen med barn fra barnehager og NCC har laget platting ved dagsenteret på Solgården sykehjem.
 • Rickshaw el-sykler for brukere og pårørende ble tatt i bruk ved Solgården sykehjem.
 • FIKS-prosjektet er etablert som et nytt tilbud til voksne utviklingshemmede over 18 år, med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og sosialt samvær.