Innledning og mål

Kort beskrivelse av tjenesteområdet

Helse- og omsorgstjenesten skal sikre en bærekraftig tjeneste slik at alle kommunens innbyggere skal få flest mulig gode leveår og de sosiale helseforskjellene i befolkningen reduseres uavhengig av bosted, kjønn, etnisk og sosial bakgrunn og økonomisk evne.

Befolkningen skal tilbys nødvendig helsehjelp gjennom et likeverdig tjenestetilbud.

For å sikre at den enkelte kan leve et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv, tilbyr kommunen ulike tjenester.

Måloppnåelse 

Fokusmål: Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. 

Måloppnåelse
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B-HO.1. God bruker-medvirkning. B-HO.1.1. Opplevd god brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,23
B-HO.1.2. Opplevd tilfredshet med informasjon fra tjenesten.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,63
B-HO.2. God kvalitet.B-HO.2.1. Opplevd nytteverdi av Individuell plan (IP).  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 5,10
B-HO.2.2. Opplevd tilfredshet med tiltaksplan. 4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,88
B-HO.2.3. Opplevd helhet i tjenestetilbudet 4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,86
B-HO.2.4. Opplevd tilfredshet med booppfølgingsteamet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 Ikke målt
B-HO.3. God helhet og samhandling.B-HO.3.1. Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar.  0 - 3 døgn 4 døgn < 5 døgn 0,15 døgn
B-HO.3.2. Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp.  < 4,5 mnd. 4,4 - 5,4 mnd. > 5,5 mnd. 5,33
B-HO.3.3. Opplevd god samhandling mellom virksomhetene.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 3,90
B-HO.3.4. Andel korttidsplasser belagt med korttidspasienter. 90 - 100 % 75 - 89 % 0 - 74 % 92,00

BMS-resultatene for 2015 er gode og viser en bedring fra 2014 for sju av de ni målte indikatorene. Alle de tre indikatorene knyttet til god kvalitet oppnår «grønt» resultat.

Andelen korttidsplasser belagt med korttidspasienter ligger nå på 92 prosent, noe som er et meget godt resultat. Videre har den gjennomsnittlige liggetiden på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar gått ytterligere ned sammenlignet med resultatet for 2014. 

Ledernes opplevelse av samhandling mellom virksomhetene viser en nedgang sammenlignet med resultatet for 2014. Resultatet baserer seg på en spørreundersøkelse blant alle tjenesteområdets virksomhetsledere og mellomledere.

Det pågår en kontinuerlig prosess for å sikre bedre måloppnåelse, blant annet gjennom videreutvikling og implementering av samhandlingsrutiner. Det må samtidig påpekes at brukernes opplevelse av helheten i tjenestetilbudet har oppnådd ønsket resultat.