Nøkkeltall

Helse og omsorg

Nøkkeltall Helse og omsorg
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr. 13 2015
Prioritering
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over 111 339 112 435 119 368 98 340 96 050 104 392
Dekningsgrad
Mottakere av hjemmetjenester, per 1000 innbyggere 0-66 år  17 17 14 17 18 20
Mottakere av hjemmetjenester, per 1000 innbyggere 67 år og over  98 98 126 146 117 135
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 2,8 4,2 4,2 2,3 2,5 3,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 12,4 11,7 13,7 12,2 14,6 12,2
Produktivitet
Andel hjemmetjeneste-mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 15,8 16,4 19,9 9,2 7,1 13,5
Bruksrater
Gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke hjemmesykepleie 5,5 5,7 5,2 4,5 3,7 4,5
Gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegrenset opphold i institusjon 14,7 17,4 20,0 32,7 30,8 19,3

Kilde: SSB KOSTRA pr. mars 2016

Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA pr. mars 2016

Etter oppstart av 60 omsorgsboliger på Gullhella viser tallene en økning i andelen innbyggere på 80 år og eldre i bolig med heldøgns bemanning. Asker kommune er dermed på nivå med Bærum kommune.

Gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegrenset opphold i institusjon har økt med 2,7 døgn.

NAV

Nøkkeltall NAV
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr. 13 2015
Prioritering
Netto driftsutgifter til råd, veiledn. og sos.foreb. arb. pr. innb.  20-66 år 823 803 954 1 433 1 173 ..
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innb. 20-66 år 1 219 1 147 1 524 1 616 1 095 ..
Dekningsgrad
Andelen sos.hjelpsmot. I alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år 2,7 2,4 2,6 3,3 2,3 ..
Produktivitet
Brutto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp per mottaker 44 979 47 651 56 518 50 937 48 692 ..
Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (mnd) 5,0 4,9 4,0 3,5 3,1 ..
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år (mnd) 5,4 5,4 5,2 4,4 4,7 ..

Kilde: SSB KOSTRA pr. mars 2016

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år har gått noe ned, og ligger under nivået i Bærum, Skedsmo og kommunegruppe 13. Den gjennomsnittlige stønadslengden for unge sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år har også gått noe ned, men er høyere enn ønsket. Ungdomsteamet i NAV har hatt fokus på ulike virkemidler for å sikre ungdom varig tilknytning til arbeidslivet.

Psykisk helse og rus – dekningsgrad

Asker kommune har ved utgangen av 2015 totalt 61 boenheter med heldøgns omsorg til målgruppen psykisk helse og rus, i tillegg til at kommunen fremskaffer utleieboliger. Gjennom BOSO-programmet skal det opprettes ytterligere 20 boliger i 2016. Noen av disse vil få heldøgns bemanning og resten blir ivaretatt med ambulante tjenester.  

Gjennom behandling av Temaplan psykisk helse og rus 2015-2018, ble det definert og vedtatt et behov for boliger som tilsvarer en dekningsgrad på 14 prosent av prognostisert antall brukere. Dette er definert i tabellen under.

Prognose for befolkningsutvikling 2014-2026
 År2014201520162017202020232026
Prognose befolkningsvekst 18 - 67 år 36 893 37 316 37 919 38 371 39 945 41 338 42 489
Prognose antall brukere og behov for boliger 2015-2026
 År2014 (faktisk per april)201520162017202020232026
Antall brukere:  726 734 746 755 786 813 836
Forekomst i %: 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Dekningsgrad boliger: 14,0 % 14,0 % 14,0 % 14,0 % 14,0 % 14,0 % 14,0 %
Boligbehov ved 14% DG: 102 103 104 106 110 114 117
Økning antall boliger ved 14% DG:   1 1 2 4 4 3

Kilde: Temaplan psykisk helse og rus

Med dagens planlagte utbygging vil den planlagte dekningsgraden på 14 prosent være nådd innen utgangen av 2017.

Heldøgnsomsorg for eldre – dekningsgrad

Dekningsgraden for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnstjenester for eldre
 20122013201420152016
Antall plasser sykehjem  355  369  370  369  373
Antall omsorgsboliger 85  85  85  145  146
Sum sykehjem og omsorgsboliger  440  454  455  514  519
Antall 80 år og over  2 283  2 335  2 373  2 401  2 466
Dekningsgrad 19,3 % 19,4 % 19,2 % 21,4 % 21,0 %
           
Prosentvis vekst antall 80 år og over 2,5 % 2,3 % 1,6 % 1,2 % 2,7 %

Kilde: Ant plasser og boliger: intern statistikk, befolkningsdata: SSB 

Asker kommune nådde i 2015 det vedtatte målet om 21 prosent dekningsgrad for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsomsorg, da 60 nye omsorgsboliger på Gullhella ble åpnet. 

Kommunen hadde i 2015 en befolkningsvekst i aldersgruppen 80 år og eldre på 2,7 prosent, mens befolkningsveksten totalt var på 0,9 prosent. For å opprettholde målet om 21 prosent dekningsgrad er det vedtatt nytt sykehjem på Nesbru som skal stå klart i siste halvdel av 2017.

Samhandlingsreformen

Sentrale nøkkeltall knyttet til samhandlingsreformen
 År2012201320142015Endring  i % 2014 - 2015
Antall varslede pasienter 1 059 1 186 1 346 1 507 12,0 %
Antall utskrivningsklare pasienter  385 174 233 111 -52,4 %
Antall betalingsdøgn 2 316 652 748 291 -61,1 %

Kilde: Intern statistikk

Følgende definisjoner blir benyttet:

  • Antall varslede pasienter: Antall pasienter som spesialisthelsetjenesten varsler kommunen om at er innlagt og trenger kommunal tjeneste.
  • Antall utskrivningsklare pasienter: Antall pasienter som er meldt utskrivningsklare og som ligger på sykehus og venter på kommunal tjeneste.
  • Antall betalingsdøgn: Antall døgn kommunen betaler for hvis den ikke tar i mot en pasient som er definert som utskrivningsklar.

Antall varslede pasienter varierer fra måned til måned og har øket jevnt siden ordningen ble innført i 2012. Antall varslede pasienter har økt med 12 prosent i forhold til 2014 og det er en økning på hele 42 prosent i forhold til samme periode i 2012.

Antallet utskrivningsklare pasienter og antall betalingsdøgn har derimot gått ned. Antallet utskrivningsklare pasienter varierte fra 15 til 34 per måned i perioden januar-mars 2015. Fra april har imidlertid tjenesten klart å ta i mot de fleste av de varslede pasientene. I november og desember har Asker kommune kun én utskrivningsklar pasient og ett betalingsdøgn. Antallet varslede pasienter var ca. 140 per måned de siste tre månedene av året.

Antall betalingsdøgn i første halvår 2015 er det samme som i første halvår 2014. Hvis vi sammenligner hele året 2015 med hele året 2014, er antallet betalingsdøgn redusert med 61 prosent. Hvis vi sammenligner med 2012 er reduksjonen på hele 87 prosent. Dette skyldes at hjemmesykepleien tar i mot de som ikke trenger korttidsplass, Brukertorgets tette oppfølging av sykehuset, samt bedre tilgang på korttidsplasser.

Sykefravær 

Nøkkeltall sykefravær
 ÅrSykefraværsprosentEndring  i %poeng
2013 9,4 -0,8
2014 9,4 0,0
2015 9,4 0,0

Kilde: HRM

Sykefraværet lå i 2015 på samme nivå som i 2013 og 2014. Virksomhetene arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Det er et mål at sykefraværet i løpet av 2016 skal reduseres til 9 prosent.

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM

En gjennomgang av kompetansesammensetningen ved utgangen av 2015 viser at tjenesteområdet har en høy andel ansatte med fagutdanning (fagarbeider, høgskoleutdanning, høgskoleutdanning med videreutdanning og master).

Strategisk kompetanseledelse er implementert i den enkelte virksomhet og er leders verktøy for til enhver tid å sikre nødvendig kompetanse. Årlig gjennomføres det en kompetanseanalyse i den enkelte virksomhet hvor ledere kartlegger kompetansebeholdningen opp mot prioriterte kompetansekrav. 

Årsverksutvikling

Nøkkeltall årsverksutvikling
 ÅrsverkEndring  i %
fra året før
 Desember 2013 885 12,5
 Desember 2014 922 4,2
 Desember 2015 1000 8,5

Kilde: HRM 

Årsverksutviklingen fra 2014 til 2015 er knyttet til etablering av omsorgsboliger for eldre på Gullhella, aktivitetssenter og opprettelse av KAD-plasser (kommunale akutte døgnplasser) på Søndre Borgen sykehjem.

Alderssammensetning

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Tjenesteområde Helse og omsorg har flest ansatte i aldersgruppen 40-60 år. Den relativt høye gjennomsnittsalderen tilsier at tjenesteområdet har fokus på rekruttering. Det strategiske verktøyet for kompetansestyring sikrer et systematisk og målrettet arbeid med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.

Økonomi

Målgrupper - tall i 1 000
 Regnskap 2015Regulert budsjett 2015Avvik 2015Regnskap 2014
Funksjonshemmede 365 795 344 961 -20 834 341 466
Sosiale tjenester 90 183 85 261 -4 922 88 858
Psykisk helse 119 918 117 417 -2 501 99 055
Eldreomsorg 457 540 472 693 15 153 491 984
Helsetjenester 133 873 135 634 1 761 125 707
  1 167 310 1 155 967 -11 343 1 147 070

Kilde: Agresso

Tjenesteområdet hadde et samlet merforbruk på 11,3 mill. kroner (0,98 prosent).

Merforbruket relateres i all hovedsak til egenandel for ressurskrevende tjenester knyttet til nye brukere i 2015, samt sosialhjelpsutbetaling.