Innledning og mål

Kort beskrivelse av tjenesteområdet

Tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud med god kvalitet for alle innbyggere, i nært samarbeid med idrettslag, friluftsorganisasjoner, kulturlivet og frivilligheten.

Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid består av virksomhetene Asker kulturhus, Biblioteket, Asker kulturskole og Natur og idrett. Områdene frivillighet og folkehelse ligger også til tjenesteområdet, inkludert frivillighetskoordinator, folkehelsekoordinator, tilskuddsordninger til lag og foreninger og øvrig frivillig virksomhet og kulturformidling.

I tillegg omfatter tjenesteområdet sentrale oppgaver som utøves av andre i nært samarbeid med kommunen, slik som kulturminnevern, stiftelsen Akershus fylkesmuseum (avdelingene Asker museum og Oslofjordmuseet), Asker kirkelige fellesråd og øvrige tros- og livssynssamfunn.

Måloppnåelse

Måloppnåelse
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B-KFF.1. Gode kultur- og fritidstilbudB-KFF.1.1. Antall strender med Blått flagg. > 4 3 0 - 2 4,00
B-KFF.1.2. Prosentvis økning i antall virtuelle besøk på bibliotekets hjemmesider.  5 - 100 % 0 - 4 % Nedgang 11,21
B-KFF.1.3. Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år.  15 - 100 % 12 - 14 % 0 - 11 % 13,4 %
B-KFF.1.4. Dekningsgrad i idrettshaller - timer per uke pr oppmeldte lag.  > 1,4 timer 1,2 - 1,4 timer 0 - 1,2 timer 1,49
B-KFF.2. Gode møteplasser B-KFF.2.1. Prosentvis økning i antall utleieforhold i Kulturhuset.  5 - 100 %  0 - 4 % Nedgang  27,09
B-KFF.2.2. Prosentvis økning i antall fysiske besøk i biblioteket.  5 - 100 %  0 - 4 % Nedgang  16,83

Biblioteket har økt utlånet og besøket i 2015, og har satset på formidling og markedsføring gjennom media og på hjemmesider, utstillinger, litterære arrangementer og debatter. Ved Heggedal bibliotek, som nå er en del av Innbyggertorget, er utlånet redusert. Dette kan skyldes at avstandene i kommunen er korte og at innbyggerne heller benytter hovedbibliotekets omfattende tilbud i Asker sentrum.

Kulturhuset har økt billettsalget og har flere utleieforhold. I 2015 ble kulturhusets åpne vestibylearealer bedre tilrettelagt. Innbyggerne benytter i økende grad disse områdene som møteplass. Samarbeidet mellom næringslivet i Asker sentrum og virksomhetene i kulturhuset er godt. Andre kommunale virksomheter benytter kulturhuset og utearealene til profilering av sin virksomhet.

Dekningsgraden på kulturskolen var 13,4 prosent i 2015, altså innenfor laveste aksepterte resultat. Sviktende rekruttering (nedgang i elevtall) i skolekorpsene over flere år, samt bortfall av kulturskolens kursvirksomhet i SFO, kan forklare den lave dekningsgraden. I tillegg mangler kulturskolen egnede lokaler, og har derfor ikke kunnet ta opp elever fra ventelistene på teater over flere år.

Etter at Nesøya idrettshall og Drengsrud idrettshall åpnet i 2015, har dekningsgraden i idrettshallene økt.