Nøkkeltall

Kultur og idrett

Nøkkeltall Kultur og idrett
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015ko.gr. 13 2015
Prioritering
Nto. dr.utg kultur og idrettssektoren i pst av kommunens totale nto dr.utg 4,9 4,7 4,0 4,1 4,0 3,9
Nto. dr.utg kultur og idrettssektoren per innb. i kroner, konsern 2 429 2 400 2 082 1 923 1 897 1 921
Nto. dr.utg kommunale kulturbygg per innbygger 327 357 188 357 182 255
Nto. dr.utg kommunale idrettsbygg per innbygger 816 779 729 668 441 467
Nto. dr.utg idrett per innbygger 120 143 122 -27 296 175
Nto. dr.utg folkebibliotek per innbygger 339 329 294 195 299 251
Nto. dr.utg aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 134 114 207 234 275 153
Nto. dr.utg kommunale kultur- og musikkskoler per innbygger 325 299 237 202 274 225
Nto. dr.utg til andre kulturaktiviteter per innbygger 290 295 157 182 124 246
Nto. dr.utg muséer per innbygger 48 82 17 23 3 55

Kilde: SSB Kostra tall per 15.03.2016

Asker kommune benytter 4,7 prosent av kommunens totale netto driftsutgifter til kultur- og idrettssektoren. Profilen viser at Asker kommune prioriterer idrett og kulturaktiviteter høyere enn Bærum, sammenlignbare kommuner og kommunegruppe 13.

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og aktiviteter må sees under ett, da dette avhenger av kommunenes organisering og drift av idrettsbygg.

Asker har lavere kostnader til aktivitetstilbud for barn og unge enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes ulik kostnadsføring blant kommunene. Asker organiserer mange aktiviteter for barn og unge gjennom kulturskolen og kulturhuset.

Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA per mars 2016

Kirke og trossamfunn

Nøkkeltall Kirke og trossamfunn
 2012201320142015
Antall medlemmer i Den norske kirke (kirkens medlemsregister) 40 544 40 785 41 038 41 289
Antall medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn (Brønnøysundregistrene) 6 013 6 466 7 150 6 537

Asker kirkelige fellesråd og deres fem menigheter hadde per desember 2015 totalt 74 årsverk, hvorav 50,4 er lønnet av kommunale midler. Kirken hadde i 2015 gjennomsnittlig 4891 besøk per uke ved gudstjenester og ulike arrangementer. 

Prioritering
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr. 13 2015
Nto. dr.utg Den norske kirke, gravplasser og krematorium per innbygger 475 485 497 236 429 486
Nto. Dr.utg andre religiøse formål per innbygger 76 54 62 49 39 57
Utdypende tjenesteindikatorer
Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere 68 67 67 64 70 72
Døpte i prosent av antall fødte 48 50 45 41 49 57
Konfirmerte i prosent av 15-åringer 50 53 56 40 52 58
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde 85 82 86 84 94 89
Medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn i prosent av antall innbyggere 12 11 12 16 12 11

Kilde: SSB Kostra tall per mars 2016

Medlemstallet og kommunens tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er stabile. Det har vært store avvik mellom avsatt budsjett og utbetalinger de siste årene. Samarbeidsavtalen med Asker kirkelige fellesråd, som er grunnlaget for beregning av tilskudd, ble sagt opp i 2015. En gjennomgang av avtaler med tilhørende budsjett skal gi bedre forutsigbarhet for kirken og andre trossamfunn.

Natur og idrett

Nøkkeltall Natur og idrett
 201020112012201320142015
Antall idrettslag 54 58 59 59 57 ..
Antall medlemmer i idrettslag 25 300 25 271 25 837 24 240 24 298 ..
Antall besøkende i Risenga svømmehall 211 160 252 000 262 000 254 763 265 000 266 000
Antall besøkende i Landøya bad 79 483 81 363 92 950 89 558 92 000 95 010

Kilde: Idrettsforbundet og Asker kommune

Besøket ved Risenga svømmehall er svært godt og ligger tett opp mot anleggets maksimale kapasitet. 2015 var det beste året siden svømmehallen åpnet. Besøket ved Landøya bad holder seg relativt stabilt, men viser en vekst i 2015. Dette skyldes i hovedsak Asker Svømmeklubbs ulike aktiviteter.

Sykefravær

Sykefravær
 SykefraværsprosentEndring  i %poeng
2013 7 2,4
2014 5,8 -1,2
2015 2,9 -2,9

Kilde: HRM

Det har vært en nedgang i sykefraværet i 2015, og det er et mål å fortsatt holde sykefraværet på et lavt nivå.

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Medarbeidernes kompetanse spenner vidt, som følge av tjenesteområdets sammensatte ansvarsområde. En stor andel av de ansatte har høy utdanning.

Årsverksutvikling

Årsverksutvikling
 ÅrsverkEndring  i %
fra året før
 Desember 2013 122 4,3
 Desember 2014 122 0,0
 Desember 2015 124 1,6

Kilde: HRM 

Antallet årsverk har vært stabilt de siste årene og det har vært få utskiftinger i personalet.

Alderssammensetning

Laster grafikk...

Kilde: HRM

De ansatte innen tjenesteområdet har god aldersspredning.

Økonomi

Målgrupper - tall i 1 000
 Regnskap 2015Reg. bud 2015Avvik 2015Regnskap 2014
Frivillighet og tilskuddsordning 15 989 15 659 -330 17 032
Idrett og friluft 41 407 41 499 92 35 662
Kulturskolen 19 005 17 937 -1 067 19 266
Kulturhuset 14 665 13 978 -687 14 551
Biblioteket 20 375 19 806 -570 19 460
Museumsdrift 2 798 2 767 -31 2 661
Kirken 33 557 30 929 -2 628 34 662
Andre trossamfunn 3 232 3 585 353 4 550
  151 027 146 158 -4 868 147 843

Kilde: Agresso

Kulturskolen ble i 2. tertialrapport 2015 tilført 1,5 mill. kroner for å kompensere for bortfall av inntekter i forbindelse med nedleggelse av musikklinjen ved Bleiker videregående skole. Det ble vedtatt at Kulturskolen ikke skulle foreta omstilling, men at kostnadsreduksjonen skulle skje gjennom naturlig avgang. Ledige ressurser er brukt til undervisning. Kulturskolen fikk til tross for dette et merforbruk i 2015.

Samarbeidsavtalen med kirken ble sagt opp i juni 2015, og det arbeides med å få på plass en ny avtale. Målet med avtalen er å skille og sikre de ulike tjenestene kirken yter overfor kommunen, både lovpålagte oppgaver og som erstatning av kommunal tjenesteproduksjon. Avtalen skal til politisk behandling våren 2016. Merforbruket til kirken knytter seg til manglende budsjettkorreksjon for lønns- og prisøkning over flere år.