Status for satsingsområdene

Forebygging og tidlig innsats

Kultur 

Kulturhuset hadde i 2015 totalt omkring to millioner besøk. Kulturhusets samlede programtilbud for alle aldersgrupper var variert og av høy kvalitet, og tilbud til barn og unge var prioritert. Det er registrert 4424 utleieforhold i kulturhuset, og det ble solgt i overkant av 23 000 billetter til ulike arrangementer. I tillegg kommer deltakere på gratis vestibyleaktiviteter på Barnas kultursøndag. Forestillingen Jul med Teskjekjerringa var en suksess og barn i Borgenssonen ble invitert til gratis forestilling. Bruken av de åpne vestibyleområdene har økt merkbart.

Asker bibliotek (hovedbiblioteket) hadde en økning på 3,3 prosent i utlån av media og hele 16,8 prosent i fysiske besøk. Heggedal bibliotek hadde en nedgang i utlån fra året før, mens virtuelle besøk økte med 15 prosent fra 2014. Det ble i 2015 gjennomført 176 arrangementer med til sammen nesten 10 000 besøkende, noe som er en økning fra 2014. Fra høsten 2015 har det vært minst ett daglig arrangement i biblioteket.

Asker kulturskole hadde i 2015 totalt 1367 elevplasser fordelt på 1157 elever, noe som tilsvarer en dekningsgrad på 13,4 prosent av elevene i aldersgruppen 6-16 år. I 2015 gjennomførte kulturskolen rundt 200 større og mindre arrangementer, slik som vårfestival, Askerspillet, førjulskonserter, utstilling i Asker kunstforening, en rekke spilleoppdrag i kommunen, kappleik og institusjonskonserter.

Natur og idrett

2015 var «Friluftslivets år», og mange lag og foreninger har gjennom året markert dette med aktiviteter for ulike målgrupper. Asker kommune har bistått i enkelte av arrangementene.

Asker kommune legger vekt på gode drifts- og tilsynsrutiner for friområder og friluftsområder, både gjennom avtaler med profesjonelle aktører og med lag og foreninger. Kommunen har utlyst og inngått ny avtale om drift av Hvalstrand.

Det har gjennom 2015 vært arbeidet med planlegging og bygging av flere idrettsanlegg. Idrettshallen ved Nesøya skole ble tatt i bruk i februar 2015. Midlertidig idrettshall på Drengsrud stod ferdig ved årsskiftet 2015/2016. Det har vært dialog med Norges Cykleforbund om mulig etablering av Norsk Kompetansesenter for sykling/velodrom i Langenga.

Videre er det arbeidet med utvikling av disposisjonsplan for Risenga idrettspark og ny ishall. Bygging av ny svømmehall på Holmen ble påbegynt i slutten av 2015. Det er i tillegg arbeidet med planprosessen for nye idrettsanlegg på Drengsrud. Arbeidet med regulering for et skianlegg på Solli er påbegynt, og reguleringen forventes ferdigbehandlet i løpet av 2016. Arbeidet med en helhetsplan for Dikemark idrettsplass er igangsatt og forventes å være ferdig i løpet av 2016.

Kommunestyret vedtok i 2015 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Asker (sak 04/15). Det er gjennomført flere samrådsmøter der naturmangfold har vært et av temaene. Ved Semsvannet er edelgran fjernet for å hindre at den fortrenger stedegen vegetasjon, og i hele kommunen er det fjernet kjempebjørnekjeks og parkslirekne for å hindre at de fortrenger stedegen vegetasjon. Ved Hvalstrand og Solli gård er det luket og slått gress for å bevare sjelden blomstereng. I tillegg er blomsterenga ved Solli gård gjerdet inn for å hindre at dyr beiter før slåtten. Det er også utarbeidet et undervisningsopplegg for 1. til 4. trinn knyttet til natur- og kulturverdier ved Solli gård.

Ved stordammen i Vollen er det etablert et ledegjerde for å redusere dødeligheten for salamander. Det er også etablert et kunstig overvintringssted for å øke overlevelsen. Det er utarbeidet tre informasjonsskilt om salamander som kan benyttes i undervisningssammenheng. Arter av nasjonal forvaltningsinteresse er lagt inn som et eget tema i kommunens kartløsning.

Frivillighet 

Frivilligheten står sterkt i Asker, og det finnes en rekke frivillige lag og foreninger i kommunen. Asker kommune har gjennom flere år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for frivillighet. Kommunen har egen frivillighetskoordinator, frivillighetsutvalg og frivillighetsportal, og det arrangeres en årlig frivillighetskonferanse. Det vises til fokusområde Medvirkning for en nærmere beskrivelse. 

God helhet og samhandling

Kultur

Kulturplanen 2016-2026 med prioriteringer for perioden 2016-2020 ble vedtatt av kommunestyret i september 2015 (sak 89/15). Det er første gang det er utarbeidet en kulturplan som omfatter hele kulturlivet og som tar opp i seg vedtak fra alle andre planer innenfor kulturfeltet. Ett av punktene i planen er at det i løpet av 2016 skal utarbeides en kulturarenaplan for å se på kulturlivets samlede behov for lokaler både til øving og fremføringer. 

Asker Kulturfestival ble arrangert for første gang i 2015. Dette er en videreutvikling av Kulturuka som frivilligheten i Asker har stått for i mange år. Kommunen har nå gått inn som aktiv bidragsyter med en prosjektkoordinator som organiserer hele Kulturfestivalen.

Kulturhuset skal primært være en fremføringsarena for kulturelle opplevelser i profesjonelt og frivillig format. Det frivillige kulturlivet skal ha tilgang til øvingslokaler for opptredener og prestasjoner. Virksomhetene Asker kulturhus og Asker bibliotek har mange og ulike samhandlingstiltak med frivillige enkeltpersoner og organisasjoner i Asker.

Øvre vestibyle med scener ble i 2015 stilt til gratis disposisjon for organisasjoner.

Forsøksdriften av Heggedal innbyggertorg ble offisielt åpnet 24. mars 2015, og driftes av seniorsenteret og biblioteket. Samarbeidsprosjektet «Jakten på det unike» mellomstore bibliotek rundt Oslofjorden ble avsluttet i 2015, og sluttrapport kommer i bokform i 2016. 

Det ble i 2015 etablert et nettverk for lærere som underviser i estetiske fag i grunnskolen i Asker. Nettverket ledes og koordineres av Asker kulturskole. Det ble i 2015 vedtatt en økt bevilgning til Den kulturelle skolesekken som kompensasjon for bortfall av fylkeskommunale midler. Det ble også vedtatt at Asker skulle søke å bli direktekommune i Den kulturelle skolesekken fra høsten 2016.

Kulturskolen har et etablert samarbeid med Asker kulturhus, Asker bibliotek, museene, Trafo Kunsthall og flere av kirkene som fremføringsarenaer. 

Det var i 2015 planlagt en gjennomgang av dirigentordningen i samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene. Sak om dirigentordningen og fremtidig samarbeidsmodell mellom korps og kulturskole er utsatt og vurderes i 2016.

Natur og idrett

Prosjektet «Idrettsglede» er nå implementert som en del av Asker idrettsråds ordinære aktiviteter, og det er bevilget 0,2 mill. kroner årlig til tiltaket. I tillegg bidrar kommunen ved å stille lokaler/anlegg til rådighet for de idrettslagene som har aktiviteter. 

Den planlagte etableringen av utebase for frilufts- og kulturaktiviteter ved Semsvannet ble ikke godkjent av Fylkesmannen. Alternative plasseringer er derfor vurdert i samråd med NaKuHel. Det pågår detaljplanlegging og kostnadsberegninger knyttet til disse alternativene.

Samarbeidsavtalen med Den Norske Turistforening/Asker Turlag er videreført, og ved utgangen av 2015 er 10 av totalt 20 planlagte bolignære rundløyper og turstier etablert. Videre har alle kommunale barneskoler ved utgangen av 2015 fått opplæring i regi av Den Norske Turistforening og kommunen. Dette legger grunnlaget for at de skal kunne tilby idretts- og frilufts-SFO som en del av sitt aktivitetstilbud.

Gjeldende samarbeidsavtale med Skiforeningen er videreført. Avtale om drift av Vardåsen skisenter ble utlyst og ny avtale inngått i september 2015. Avtalen gir driftsoperatør større incentiver enn tidligere til å oppnå gode besøkstall.

Frivillighet

Asker kommune tildeler årlig driftstilskudd til ulike lag og foreninger, og har et særlig fokus på idretts- og kulturaktiviteter rettet mot barn og unge. Totalt tildeles årlig om lag 15,5 mill. kroner, inklusive tilskudd til drift av frivilligsentraler og folkehelse. Tilskuddene fordeler seg på 6,6 mill. kroner til idrett, 7 mill. kroner til kultur/speider/tros- og livssynssamfunn, 1,7 mill. kroner til frivilligsentralene og 110 000 kroner til TV-aksjonen.

Kirken og andre trossamfunn og livssynsorganisasjoner er viktige kulturbærere i Asker-samfunnet. Alle tros- og livssynsorganisasjoner gis samme tilskudd per medlem, og i 2015 var det 271 trossamfunn som mottok slikt tilskudd.

God kvalitet

Kultur 

Kommunestyret vedtok i 2015 en strategiplan for Asker bibliotek 2015-2026 (sak 15/202). Planen tar opp vesentlige utfordringer vedrørende drift og utvikling av Asker bibliotek. Hovedbiblioteket som møteplass og inkluderingsarena er tidvis sprengt, og biblioteket har behov for utvidelse. Kulturfestivalen i mai var svært vellykket, men ressurskrevende for virksomhetene. 

Arbeidet med et strategidokument for videre utvikling av Asker kulturskole, samt utredning av kulturskolens fremtidige behov ved samlokalisering og etablering av kulturstasjoner knyttet til nærmiljøsentrene i kommunen, skulle starte opp i 2015. Dette arbeidet er behandlet i kulturplanen og vil bli videre bearbeidet i kulturarenaplanen som legges fram i 2016.

Asker museum hadde i 2015 omkring 35 000 besøkende, hvorav 7563 barn og ungdommer og til sammen 504 grupper fra barnehager, SFO, møter, selskaper og organisasjoner. Museet legger stor vekt på at de yngste besøkende skal lære historie gjennom å prøve selv, og samarbeider med mange frivillige organisasjoner, kommunen og privat næringsliv.

Oslofjordmuseet åpnet i juni 2013 og er et regionalt museum. 2015 har vært et aktivt år med over 100 arrangementer og vel 10 500 besøkende, i tillegg til møter og seminarer.  Dette er en økning på 5 prosent fra 2014. Museet har et nært samarbeid med Asker sjøskole, og mange av aktivitetene er rettet mot barn og unge. I alt har over 50 skoleklasser og barnehagegrupper besøkt museet. Museet deltar i Den kulturelle skolesekken både i Røyken og Asker kommuner, og har et samarbeid med Asker kulturskole.

Asker museum og Oslofjordmuseet brukte i 2015 mye tid på å registrere samlingene i programvaren Primus, som etter hvert vil bli lagt ut på Digitalt Museum.

Oslofjordmuseet har sammen med frivillige ildsjeler i flere år arbeidet med å realisere en museumshavn utenfor museet. Sommeren 2015 vedtok Asker kommune og Akershus fylkeskommune å støtte prosjektet, og arbeidet ble satt i gang høsten 2015. Museumshavnen skal stå ferdig sommeren 2016.

Natur og idrett 

Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (KIF- planen) startet opp våren 2015, og har vært gjennomført i tett dialog og samhandling med ulike lag og foreninger. Mange ulike aktører, frivillige organisasjoner og andre har deltatt på til sammen 25 dialogmøter gjennom hele høsten 2015 og våren 2016. Planen skal vedtas av kommunestyret sommeren/høsten 2016.

Kommunestyret behandlet i juni 2015 sak om åpningstider i kommunale idrettsanlegg (sak 66/15) og sak om kvalitetsstandard for utendørs idrettsanlegg (sak 67/15). Kommunestyret ba om en utredning av idrettslagenes mulighet til langtidsleie av kunstgressbaner. Ved en slik løsning vil kvalitet og åpningstid kunne fastsettes av den enkelte forening. Arbeidet med utredningen ble påbegynt høsten 2015, og gjennomføres som et samarbeid mellom Asker idrettsråd og Asker kommune. Saken er planlagt fremmet i 2016. Tidligere inngåtte avtaler om tjenestekjøp med idrettslagene er videreført ut 2016.

Kommunestyret behandlet i februar 2015 sak om drift og tilsyn i skoler, haller og anlegg (sak 3/15). Ansvaret for tilsynsvakter overføres fra skolene til virksomheten Eiendomsdrift og forvaltning. Formålet med overføringen er bedre arealutnyttelse og mer helhetlig praksis for lag, foreninger og grupper som ønsker tilgang til ulike arealer på ettermiddag og kveldstid. Natur og idrett ivaretar fortsatt tildeling av tid til trening og arrangementer, og har ansvar for drift og tilsyn av uteanlegg, spesialhaller og idrettsparker.

Nødvendig kompetanse

Kurs, nettverk, rekruttering 

Bibliotekloven som trådte i kraft 1. januar 2014 stiller krav til ny kompetanse i bibliotekene. Oppgradering av arrangementskompetanse har vært vektlagt i bibliotek og kulturhus, og samhandlingen mellom virksomhetene er blitt tettere. Biblioteket og kulturhuset samarbeider om å rekruttere spesialkompetanse som utfører oppgaver for begge tjenester. Økonomien har ikke tillatt innkjøp av media i biblioteket i 2015.

Kommunen har hatt fokus på utvikling og kompetansebygging for ansatte i is-, svømme- og idrettshaller, blant annet ved hjelp av erfaringsutveksling og besøk i andre virksomheter og opplæring og dialog med leverandører. Natur og idrett har fått tilført juridisk kompetanse som en nødvendig styrking av avtale- og anskaffelseskompetansen. Videre er det innført turnusprogram (GAT) i svømmehallene.