Innledning og mål

Kort beskrivelse av fokusområdet 

Målet for fokusområde Læring og fornyelse er at Asker kommune skal være en fremtidsrettet og lærende organisasjon som skaper verdier på nye måter. 

Kunnskapssenteret har fått et særlig ansvar for å følge opp Innovasjonsstrategi 2015-2018 «Blikk for muligheter!». Strategiens målsetning er å bygge en åpen og dynamisk, men samtidig robust innovasjonskultur hvor læring og fornyelse på tvers av sektorer og bransjer står helt sentralt. Involvering og samskaping med innbyggerne og andre samfunnsaktører skal gjøre kommunen bedre rustet til å møte komplekse utfordringer og skape verdier på nye måter.

Måloppnåelse 

Fokusmål: Fremtidsrettet og lærende organisasjon 

Måloppnåelse
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
L.1. Kultur for læring og fornyelse - innovasjon. L.1.1.Opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,56
L.1.2. Ansatte i Asker kommune bruker aktivt de muligheter som arbeidsgiver tilbyr for opplæring, utvikling og etisk refleksjon.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,75
L.2. Fasilitere og tilrettelegge for innovasjonL.2.1. Årlig prosentvis økning i antall ideer og løsningsforslag som kommer inn i Innovasjonsportalen fra ansatte, innbyggere og næringslivet (NYTT).  > 5
%poeng 
2 - 4,9 %poeng < 2
%poeng
Ikke målt
L.2.2. Andel ideer og løsningsforslag fra Innovasjonsportalen som etter kvalitetssikring velges gjennomført av Asker kommune eller andre aktører (NYTTIG).        Ny indikator
fra 2017
L.2.3. Andel gjennomførte prosjekter i Asker kommunes regi som kan vise til gevinstrealisering iht. plan etter implementering (NYTTIGGJORT).        Ny indikator
fra 2017

Resultatet for indikatorene innen fokusområde Læring og fornyelse er gjennomgående gode. 

Det foreligger ikke resultat for indikatoren L.2.1 på grunn av forsinkelser med etablering av innovasjonsportalen KomInn. Det har vært gjennomført dialog med KS og andre kommuner og aktører for å vurdere om konseptet kan bli bedre om det etableres i samarbeid med andre.

Prosjektet er nå forankret i regionalt innovasjonsnettverk og KS, og kan gi kommunen større gevinst enn om vi hadde stått alene i utviklingsarbeidet.