Status for sentrale utfordringer

Det er definert følgende sentrale utfordringer for fokusområde Læring og fornyelse:

  • Utvikle en kultur for læring og fornyelse
  • Fasilitere og tilrettelegg for innovasjon

Utvikle en kultur for læring og fornyelse

Kunnskapssenteret

Kunnskapssenteret er møteplass og arena for kompetanseheving og kunnskapsdeling i Asker kommune. Kommunens «innovasjonsmuskel» skal styrkes der det er nødvendig, slik at god arbeidsmetodikk og kompetanse formidles, deles og gjenbrukes på tvers i organisasjonen.

Det var i 2015 i underkant av 35 000 besøkende på Kunnskapssenteret som deltok på ulike kompetanseprogram, kurs og møter. Dette er en økning på 10 prosent fra 2014.

Gjennomsnittlig besøker kommunens ansatte Kunnskapssenteret omkring 6-7 ganger per år.

E-læring 

E-læring brukes som en del av IKT-opplæringen. Bruken av e-læringsguider har nå stabilisert seg på vel 20 000 per år. Dette viser at e-læringsguidene er et effektivt og viktig bidrag til kompetanseheving blant ansatte. Etter at mange av e-læringsguidene ble tilgjengeliggjort på KS sin e-læringsportal, har Asker kommune mottatt positive henvendelser fra andre kommuner.

Obisoft 

Obisoft er kommunens verktøy for kursadministrasjon, kompetansekartlegging og gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler. I løpet av 2015 har de fleste virksomhetene tatt systemet aktivt i bruk, og brukerne har gitt gode tilbakemeldinger på nytteverdien av systemet.

Fasilitere og tilrettelegge for innovasjon 

Kommunestyret vedtok i februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi 2015-2018 «Blikk for muligheter!» (sak 7/15). Kunnskapssenteret har fått et særlig ansvar for å tilrettelegge for gjennomføring av innovasjonsstrategien. Det er definert fire sentrale virkemidler som skal bidra til at Asker kommune jobber mer bevisst, systematisk og helhetlig med innovasjon, og dermed øker evnen til å skape nye, nyttige og nyttiggjorte løsninger til det beste for brukerne og innbyggerne.

Ledelse

Det ble i 2015 igangsatt et lederutviklingsprogram for kommunens 250 ledere i samarbeid med konsulentselskapet Varde Hartmark. Formålet med programmet har vært å styrke ledernes kompetanse om innovasjons- og endringsledelse. Programmet har hatt en praksisnær tilnærming til operasjonalisering av innovasjonsstrategien, og lederne har fått verktøy for å drive omstilling og endringsprosesser i egen virksomhet. Videre har programmet hatt fokus på utvikling av godt medarbeiderskap. Programmet avsluttes i 2016. 

Det vises til fokusområde Medarbeidere for en nærmere beskrivelse av andre aktiviteter knyttet til lederutvikling.

Metoder og verktøy

Den nasjonale metodikken for prosjektstyring i www.prosjektveiviseren.no har i 2015 fokusert mer på gevinstrealisering, og dette gjenspeiles i Asker kommunes kurs og workshop. 

Porteføljestyring etter den internasjonale metodikken Management of Portfolio (MoP) har i løpet av 2015 blitt innført som styringsverktøy for kommunens strategiske utviklingsprosjekter.

Verktøyet for prosjektstyring og porteføljeoversikt, som Asker kommune har utviklet i samarbeid med KS og flere offentlige aktører, er implementert for kommunens ulike prosjektporteføljer og spredt til mer enn 100 virksomheter nasjonalt.

Arenaer og nettverk

Asker kommune deltar i flere sentrale nettverk som setter innovasjon på dagsorden, slik som KS sitt nettverk Innovasjonsalliansen og Innovation Forum Norway. I tillegg har Asker kommune etablert et regionalt innovasjonsnettverk sammen med Drammen, Bærum og Oslo kommuner, samt Akershus og Buskerud fylkeskommune.

Videre samarbeider Asker kommune med flere universiteter, høgskoler og forskningsmiljøer, og det gjennomføres følgeforskning i tilknytning til flere av innovasjonsprosjektene.

Asker kommune deltar også i det nasjonale nettverket for program- og porteføljestyring, der fokuset i 2015 har vært på deling av god styringspraksis mellom ulike virksomheter på tvers av forvaltningen.

Struktur og måling

Asker kommune benytter porteføljestyring som metodikk for å sikre kontroll og fremdrift i de strategiske utviklingsprosjektene. Verktøyet og metodikken bidrar til en god og resultatorientert styringsdialog i de ulike prosjektene. 

Hver vår og høst gjennomføres det en porteføljedag for å diskutere utfordringer og sammenhenger mellom prosjektene, og sette strategisk fokus på videre utviklingsaktiviteter. 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over status for prosjektene i den strategiske prosjektporteføljen. 

Strategiske prosjekter fra Handlingsprogram 2015-2018:
 ProsjektProsjektfase
Tidlig innsats i oppvekst Realisering 
Evaluering av Barne- og familieenheten Realisering 
Områdeutvikling Borgenområdet  Konsept
Boligsosialt utviklingsprogram Realisering