Innledning og mål

Kort beskrivelse av fokusområdet

For at Asker kommune skal kunne nå sine mål og yte gode tjenester, er det viktig å ha kompetente og motiverte medarbeidere. Kommunen har som ambisjon å være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever arbeidsglede, utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar.

Arbeidsgiverpolitikken er et viktig strategisk virkemiddel for å sikre at ledere og medarbeidere når kommunens mål. Arbeidsgiverpolitikken skal synliggjøre overordnede mål og strategier, og skal fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme gjennom å utvikle medarbeiderne.

Måloppnåelse

Fokusmål: Motiverte og kompetente medarbeidere

Måloppnåelse
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
MA.1. Godt arbeidsmiljø.MA.1.1. Medarbeider-tilfredshet 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,90
MA.1.2. Årlig økning i tilstedeværelse. Minst 0,5 %poeng bedre 0 - 0,4 %poeng bedre Mindre tilstede-værelse 0,00 %
MA.2. God medvirkning og medbestemmelse.MA.2.1.Opplevd god medvirkning og medbestemmelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,50
MA.3. Nødvendig kompetanse.MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,13
MA.4. God ledelse.MA.4.1. Opplevd god ledelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,75
MA.5. Godt medarbeiderskap. MA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,15
MA.6. Redusere uønsket deltid.MA.6.1. Reduksjon i andelen deltidsansatte medarbeidere som oppgir å ha uønsket deltid.  Minst 10 % reduksjon 0 - 9,9 % reduksjon Økning - 2,30 %

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at medarbeiderne i kommunen trives på arbeidsplassen, opplever god medvirkning og medbestemmelse, og opplever at de har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene.

Andelen deltidsansatte medarbeidere som oppgir å ha uønsket deltid er redusert med 2,3 prosentpoeng, noe som gir «gult» resultat for denne indikatoren.