Innledning og mål

Kort beskrivelse av fokusområdet 

Asker kommune legger stor vekt på å motivere innbyggerne til deltakelse og medvirkning i lokalsamfunnet. Formålet med medvirkningen er å øke innbyggernes innflytelse i de politiske prosessene gjennom dialog med de folkevalgte underveis i valgperioden. Samtidig gir medvirkning viktig kunnskap og styringsinformasjon til de folkevalgte, noe som igjen gir et bedre beslutningsgrunnlag. 

Samfunnet står overfor utfordringer det offentlige ikke kan løse alene. Medborgerskap betyr at innbyggerne engasjerer seg og deltar i lokalsamfunnet, og at de aktivt bidrar til å løse de utfordringene fellesskapet står overfor. Asker kommune vil sammen med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet arbeide målrettet for økt medborgerskap og samskaping på de områdene der det er hensiktsmessig.

Måloppnåelse

Fokusmål: Innbyggere som aktivt deltar i samfunnsutviklingen.

Måloppnåelse
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning. MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 99,27
MV.1.2. Gode internettsider.  6 stjerner 5 stjerner 0 - 4 stjerner Ikke målt
MV.2. Tilrettelegge for frivillighet. MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats.  100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 94,44
MV.2.2. Organisasjonenes opplevelse av kommunen som en god tilrettelegger for frivillighet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,50

Statistikk fra AskerDialogen viser at nesten alle henvendelsene fra innbyggerne følges opp innen fristen på 14 dager.

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennomfører jevnlig tester av kommunenes internettjenester. Det ble ikke gjennomført slik test i 2015, og det mangler derfor resultat for indikatoren MV.1.2. 

Tilnærmet alle kommunens virksomheter har gjennomført tiltak som stimulerer til frivillig innsats. Resultatet for indikatoren MV.2.1 viser imidlertid en liten nedgang fra 2014.

Resultatene fra en spørreundersøkelse blant 80 frivillige lag og foreninger i kommunen viser at organisasjonene er godt fornøyd med kommunens tilrettelegging for frivillighet. Resultatet for indikatoren MV.2.2 viser en fremgang fra 2014. Det er viktig at kommunen bidrar til en god prosess for å avklare gjensidige forventninger knyttet til ansvar, oppgavefordeling og samskaping.