Status for sentrale utfordringer

Det er definert følgende sentrale utfordringer for fokusområde Medvirkning:

 • Stimulere til deltakelse og medvirkning
 • Sikre representativitet i medvirkningsprosesser
 • Tilrettelegge for frivillighet

Stimulere til deltakelse og medvirkning

Begrepet medvirkning brukes i kommunal sammenheng både om innbyggere (innbyggermedvirkning) og brukere av kommunale tjenester (brukermedvirkning).

For å ivareta de politiske medvirkningsprosessene har kommunen råd og utvalg som skal sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon. De administrative medvirkningsprosessene omfatter å tilrettelegge for åpenhet og involvering i kommunens planprosesser. Dette ivaretas gjennom lovpålagte ordninger for offentlig ettersyn og høringer, eller ved gjennomføring av dialogkonferanser, nærmiljøkonferanser eller andre tiltak rettet mot berørte aktører.

Kommunestyret behandlet i 2014 sak om innbyggermedvirkning i Asker kommune (sak 124/14). Gjennom denne saken ble det vedtatt at brukerundersøkelser, dialogmøter, fokusgrupper og nærmiljøkonferanser skal videreføres og videreutvikles for å styrke de politiske medvirkningsprosessene. 

Kommunen gjennomfører årlige brukerundersøkelser for de fleste av tjenestene. Videre gjennomfører komiteene hvert år dialogmøter med representanter fra brukerrådene. I tillegg ble det våren 2015 gjennomført tre fokusgrupper innenfor hver av de tre komiteenes ansvarsområder. Nærmiljøkonferanser gjennomføres etter behov i forbindelse med relevante planprosesser og utviklingsprosjekter i kommunen. 

Asker Dialogen er kommunens verktøy for håndtering av forbedringsforslag og avvik fra innbyggere og ansatte. De fleste henvendelsene fra innbyggerne gjennom Asker Dialogen Ekstern er knyttet til tjenester innen teknisk sektor, idrett og fritid. Totalt sett er det en liten økning i antall henvendelser. 

Asker Dialogen Ekstern - Innspill fra innbyggere og brukere
 20112012201320142015
Totalt antall henvendelser  1 207 1 623 1 527 1 393 1 470
Antall henvendelser som har medført forbedring   1 411 1 378 1 209 1 267
Fordelt på kategori:
Avfall og gjenvinning 291 461 458 358 396
Barn og familie 71 102 58 30 40
Bolig og eiendom 331 423 343 298 368
Eksterne tjenester 9 19 11 6 7
Eldre 7 11 5 4 9
Helse 21 29 29 26 28
Internett 5 11 15 4 4
Kultur, idrett, fritid 71 92 70 64 62
Næringsliv 1 5 2 3 0
Omsorg og rehabilitering 4 9 13 8 9
Serviceerklæring 0 1 0 0 0
Skole og utdanning 28 32 31 24 19
Sosiale tjenester 5 5 4 3 12
Vann og miljø 40 42 45 55 50
Vei og trafikk 240 281 364 404 400
Annet 83 100 79 106 66

Kilde: Asker Dialogen

Sikre representativitet i medvirkningsprosesser

For å sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon i de politiske beslutningsprosessene, er det etablert politiske råd og utvalg som skal ivareta disse gruppenes interesser.

Asker kommune har tre slike kommunale råd. Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er lovpålagte, mens det er kommunestyret som har besluttet å opprette Frivillighetsutvalget. Rådene benyttes som høringsinstanser i arbeidet med for eksempel kommuneplanen og handlingsprogrammet, samt relevante politiske saker som skal behandles i komiteene eller kommunestyret.

Tilrettelegge for frivillighet

Frivilligheten står sterkt i Asker, og det finnes en rekke frivillige lag og foreninger i kommunen. Asker kommune har gjennom flere år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for frivillighet. Kommunen har egen frivillighetskoordinator, frivillighetsutvalg og frivillighetsportal, og det arrangeres en årlig frivillighetskonferanse.

Frivillighetsutvalget har i 2015 særlig arbeidet med spørsmål knyttet til å sikre deltakelse for minoritetsgrupper og det internasjonale miljøet i Asker, herunder også representasjon i utvalget. Videre har utvalget fungert som dialogpartner i arbeidet knyttet til Borgenprosjektet, folkehelseplanen og kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Utvalget har avholdt 8 møter og en frivillighetskonferanse, og har vært representert på Nordisk folkehelsekonferanse i Oslo.

Frivillighetsmeldingen fra 2013 skisserer ti punkter som skal gjøre det lett å være frivillig i Asker. Antall medlemmer i frivillige lag og foreninger, antall lag og foreninger, samt antall samarbeidsavtaler med to eller flere samarbeidsparter er indikatorer på om kommunen lykkes med frivillighetsarbeidet.

Nedenfor følger status for oppfølging av de ulike tiltakene i frivillighetsmeldingen ved utgangen av 2015: 

 • Ny frivilligsentral er etablert på Borgen. Daglig leder er ansatt og første årsmøte er gjennomført.
 • Idretts-SFO er innført ved alle barneskoler. Kultur-SFO er vedtatt innført i 2016.
 • Det er gjennomført kurs i å søke tilskudd, rekruttering og medborgerskap.
 • Frivillighet inngår som et sentralt element i folkehelsearbeidet, jf. ny kommunedelplan for folkehelse.
 • Asker kommune har 34 ulike ordninger for samarbeid, og har inngått 23 konkrete samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner. Nye avtaler forhandles løpende med nye organisasjoner etter hvert som de etableres eller er klare for avtalediskusjoner.
 • Gjennom en videreutvikling av kommunens nettsider arbeides det med å sikre bedre oversikt over antall medlemmer i frivillige organisasjoner og antall lag og foreninger.
 • Nærmiljørekruttering er gitt et løft gjennom ny kommunedelplan for folkehelse, hvor frivillighet og Borgenprosjektet er sentrale temaer.

Det ble også i 2015 gjennomført en spørreundersøkelse blant frivillige lag og foreninger for å få tilbakemelding om hvordan de opplever kommunen som en tilrettelegger for frivillighet. Omkring 80 lag og foreninger besvarte undersøkelsen. Resultatet viser en fremgang i forhold til 2014. Asker kommune vil fortsatt arbeide aktivt med å tilrettelegge for frivillighet i Asker. 

En rekke lag og foreninger har organisert seg i paraplyorganisasjoner eller såkalte fellesråd. Fellesrådene ivaretar medlemmenes interesser overfor kommunen og andre aktører, og er dermed sentrale organer for medvirkning og representasjon. 

De mest sentrale fellesrådene er:

 • Asker idrettsråd
 • Asker kulturelle fellesråd
 • Asker musikkråd
 • Asker velforbund
 • Asker kirkelige fellesråd
 • Asker næringsråd
 • Asker kommunale foreldreutvalg for grunnskolen

Fellesrådene er kommunens samarbeidspartnere og høringsinstanser i arbeidet med blant annet kommuneplanen og handlingsprogrammet. Asker kommune har et formalisert samarbeid og egne samarbeidsavtaler med flere av fellesrådene.

Tabellen under viser at Asker fortsatt ligger godt over gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner når det gjelder gjennomsnittlig driftstilskudd per frivillig lag som mottar tilskudd fra kommunen.

Frivillighet
 Asker 
2014
Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015Kom.gr. 13 2015
Antall frivillige lag som mottar kommunalt driftstilskudd 85 89 197 107 28 3503
Kommunalt driftstilskudd til lag/foreninger - pr lag  99 035 92 854 113 325 22 804 14 750 52 069
Antall frivillige organisasjoner 361 361        
Antall avtaler med to eller flere samarbeidspartnere 20 20        

Kilde: KOSTRA og intern statistikk