Årsmelding 2015 for Asker og Bærum brannvesen IKS

Selskapsinformasjon

  • Stiftelsesår: 2003
  • Innskutt egenkapital: 38 477 228
  • Asker kommunes eierandel: 33,3 %

Selskapets formål

Selskapets formål er på vegne av de to deltakerkommuner å dekke de to kommuners plikter og oppgaver etter:

  • Lov av 14. juni 2002 om brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter.
  • Lov av 13. mars 1981om vern mot forurensninger og om avfall, jfr §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt forurensning.
  • Lov av 17. juli 1953 om sivilforsvaret, jfr § 15 nr. 3 og 4 om forvaltning og vedlikehold av sivilforsvarets materiell.

ABBV skal videre for begge kommuner ivareta beslektede alarm- og utrykningsoppgaver som deltakerne har tillagt eller tillegger det og kan selge konsulent- og andre tjenester, samt drive kurs og opplæringsvirksomhet innenfor sitt fagområde.

Økonomisk utvikling

Økonomisk utvikling
 2015201420132012
Resultatregnskap
Driftsinntekter 152 244 687 145 609 112 144 341 521 121 662 953
Driftsresultat 2 805 956 1 248 419 5 753 402 4 149 837
         
Balanse
Sum eiendeler 374 270 789 345 477 047 319 359 885 323 000 420
Egenkapital 7 036 019 4 411 791 11 541 137 22 302 288
Sum gjeld og forpliktelser 367 234 770 341 065 256 307 818 747 300 698 132
         
Nøkkeltall
Egenkapitalandel 1,90 % 1,30 % 3,60 % 6,90 %
Tilskudd fra kommunen 36 758 466 35 793 621 32 978.823 28 685 118
Utbytte 0 0 0 0
Antall ansatte 31.12. 135 135 135 112

Selskapets styremedlemmer per 31.12.2015

Styremedlemmer
TittelNavn
Styreleder Per Anders Owren
Nestleder Øyvind Rideng
Medlem Lisbeth Sæther Storli
Medlem Jelrik Nylund-van-Berkel
Medlem Marianne Rieber-Mohn
Medlem Erik Tørrisen
Ansattes representant Anders Martinsen
Ansattes representant Mathias Ringen Drange
Varamedlem Jørgen Lønø
Varamedlem Ingvild Tautra Vevatne
Varamedlem Berit Inger Øen
Varamedlem Asbjørn Nielsen
Varamedlem Harald Sævareid
Varamedlem Irina Løberg
Varamedlem Ivar Eriksen
Varamedlem Pål Klethagen

Selskapets daglige leder per 31.12.2015

Anne Hjort

Selskapets revisor per 31.12.2015

Buskerud Kommunerevisjon IKS