Årsmelding 2015 for Asker Eiendomsforvaltning AS

Selskapsinformasjon

  • Stiftelsesår: 2001
  • Innskutt egenkapital: 10 000 000
  • Asker kommunes eierandel: 100 %

Selskapets formål 

Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og leie ut omsorgsboliger med hertil tilknyttet virksomhet. Virksomheten skal drives med sikte på at omsorgssentrene skal bli økonomisk veldrevet, uten at selskapet skal ha erverv til formål. Omsorgssentrene skal gi tilbud til personer med behov for bistand som Asker kommune i henhold til gjeldende lovgivning har plikt til å yte. Asker kommune har, for å ivareta disse formål, rett til å leie nødvendige lokaler, foreta fremleie eller utpekte leietakere til omsorgsboligene. Denne rett er uten tidsbegrensning. 

Selskapet skal medvirke til å utvikle driftsmodeller slik at kommunen kan gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud til personer med omsorgsbehov som kommunen, i henhold til gjeldende lovgivning, er tillagt ansvar for å yte bistand til.

Asker Eiendomsforvaltning AS – konsern – økonomisk utvikling

Konsernet består av: 

  • Asker Eiendomsforvaltning AS (morselskap): omsorgsboliger på Vestre Nes og Slottsberget
  • Torstadtunet AS (datterselskap): Omsorgsboliger på Torstadtunet og i Torstadveien
Økonomisk utvikling
 2015201420132012
Resultatregnskap
Driftsinntekter 19 497 725 13 725 005 12 196 554 12 066 510 
Driftsresultat 13 462 983 5 175 572 5 447 003 5 791 479
         
Balanse
Sum eiendeler 154 604 059 141 225 397 139 133 004 138 181 650
Egenkapital 89 983 499 76 838 950 71 909 528 66 737 755
Sum gjeld og forpliktelser 64 620 560 64 386 447 67 223 476 71 443 895
         
Nøkkeltall
Egenkapitalandel 58,20 % 54,40 % 51,70 % 48,30 %
Tilskudd fra kommunen 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Antall ansatte 31.12. 0 0 0 0

Selskapets styremedlemmer per 31.12.2015

Styremedlemmer
TittelNavn
Styreleder Lars Erik Hoel
Medlem Elisabeth Selmer
Medlem Per Steine

Selskapets daglige leder per 31.12.2015

Asker Eiendomsforvaltning AS: Ingvild Thoresen

Torstadtunet AS: Lars Erik Hoel

Selskapets revisor per 31.12.2015

BDO as – avd. Asker og Bærum