Årsmelding 2015 for Asker og Bærum Vannverk IKS

Selskapsinformasjon

  • Stiftelsesår: 1985
  • Innskutt egenkapital
  • Asker kommunes eierandel: 50 %

Selskapets formål

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte, å levere tilstrekkelig drikkevann av god kvalitet til deltakerkommunene. Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet:

  • forestå drift og vedlikehold av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde
  • administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden
  • sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner
  • foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å drive virksomheten
  • tilfredsstille de kvalitetskrav som pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig
  • ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners vannforsyningsanlegg
  • inngå samarbeidsavtaler med kommuner eller andre selskaper og virksomheter når dette fremmer selskapets formål

Økonomisk utvikling

Økonomisk utvikling for vannverket
 2015201420132012
Resultatregnskap
Driftsinntekter 35 699 337 32 496 719 37 313 333 33 415 035
Driftsresultat 373 686 423 087 4 426 529 -1 813 530
         
Balanse
Sum eiendeler 65 494 122 68 973 187 70 696 736 69 476 815
Egenkapital 23 924 096 23 556 750 23 133 663 18 707 133
Sum gjeld og forpliktelser 41 570 026 45 416 437 47 563 063 50 769 682
         
Nøkkeltall
Egenkapitalandel 35,50 % 34,10 % 32,70 % 26,90 %
Tilskudd fra kommunen 11 154 939 10 130 409 11 760 814 11 722 667
Utbytte 0 0 0 0
Antall ansatte 31.12. 14 14 14 16

Selskapets styremedlemmer per 31.12.2015

Styremedlemmer
TittelNavn
Styreleder Kari Østerud
Nestleder Cathrin Bretzeg
Medlem John Nyheim
Medlem Synnøve Væring Bekker
Medlem Odd Willy Lørstad
Medlem Asbjørn Johnsrud
Ansatt representant Jan Steinar Brekke
Varamedlem Kjetil Stake
Varamedlem Sissel Eggesbø
Varamedlem Eivind Kårbø
Varamedlem Johan Ratvik
Varamedlem Maj Berger Sæther

Selskapets daglige leder per 31.12.2015

Jon Mobråten

Selskapets revisor per 31.12.2015

Asker kommunerevisjon