Økonomi

Dette er oppnådd 

  • Opprettholdt et godt økonomisk handlingsrom.
  • Sikret god økonomistyring i virksomhetene.
  • Realisert vedtatte effektiviserings- og omstillingstiltak.
  • Strategi for finansforvaltning har bidratt til gode resultater også i et vanskelig år.

Dette skal det arbeides videre med 

  • Redusere konsekvenser knyttet til usikkerhet i fremtidige skatteinntekter.
  • Redusere konsekvenser knyttet til usikkerhet i fremtidige demografikostnader.
  • Redusere konsekvenser knyttet til usikkerhet i fremtidige pensjonskostnader.
  • Redusere konsekvenser knyttet til usikkerhet rundt finansiering av statlige reformer.
  • Redusere gjeldsveksten.
  • Vurdere økonomiske konsekvenser av kommunereformen og nytt inntektssystem.