Innledning og mål

Kort beskrivelse av fokusområdet

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen.

Måloppnåelse 

Fokusmål: God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom

Måloppnåelse
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
Ø.1. Godt økonomisk handlingsrom.Ø.1.1. Netto driftsresultat.  3 % eller bedre  2,5 - 2,9 % < 2,5 % 5,60
Ø.1.2. Prosentvis endring av netto lånegjeld sammenlignet med prosentvis endring av brutto driftsinntekter.  Mindre enn 1 1 - 1,1 Mer enn 1,11 1,80
Ø.1.3. Egenfinansiering av investeringer, i prosent av investeringer i anleggsmidler.  > 40 % 30 - 39 % < 30 % 41,60
Ø.1.4. Disponible fond (ikke øremerket spesielle formål). > 100 mill. kr.  50 - 99
mill. kr. 
< 50 mill. kr.  71,3
Ø.2. God økonomistyring. Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik > 0,75 % negativt avvik -0,3
Ø.2.2. Avsetning til disposisjonsfond - avvik i forhold til budsjett.  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik > 0,75 % negativt avvik 0,00
Ø.3. Effektiv tjeneste-produksjon.Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitets-indikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13.  71 - 100 % 50 - 70 % 0 - 49 % 44,00

Resultatet for indikatorene innenfor fokusområde Økonomi er gjennomgående gode. Et høyt netto driftsresultat har bidratt til å opprettholde et godt økonomisk handlingsrom. Det er likevel bekymringsfullt at netto lånegjeld øker mer enn brutto driftsinntekter. Investeringsnivået i 2015 var høyt, og egenfinansieringen medførte at disponible fond ble lavere enn ønsket resultat.

Tjenesteområdene har et samlet merforbruk på 0,3 prosent. Dette er noe lavere enn ønsket resultat og understreker behovet for fortsatt tett og god økonomistyring i virksomhetene.

Produktivitetsindikatoren viser at Asker kommune har lavere produktivitet enn sammenlignbare kommuner. Noe av årsaken til dette skyldes politiske prioriteringer, slik som for eksempel økt lærertetthet. Med bakgrunn i analysen vurderer rådmannen at Asker kommune fortsatt har et effektiviseringspotensial.