Oppvekst

Dette har kommunen oppnådd

 • PPT har ingen venteliste for de yngste barna og de får dermed tidlig hjelp.
 • Flere elever får tilpasset opplæring og andelen med spesialundervisning er redusert.
 • 11 av 16 barneskoler er PALS-skoler og De utrolige årene er innført i fem barnehagesoner.
 • Alle barneskoler har innført Idretts- og frilufts-SFO, noe som er et viktig tiltak for folkehelse og inkludering.
 • Elevene i Askerskolen har gode resultater på nasjonale prøver og eksamen.
 • Brukerundersøkelsene viser fremdeles høy grad av tilfredshet.
 • Det er etablert møtearenaer for å styrke helhet og sammenheng mellom barnehager, skoler, Barne- og familieenheten og Barnevernstjenesten.
 • Mange ansatte får tilbud om og gjennomfører videreutdanning.
 • Prosjekt tidlig innsats i oppvekst er avsluttet og det er utarbeidet en gevinstrealiseringsplan.

Dette skal kommunen jobbe videre med

Tjenesteområdet skal realisere Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 gjennom å

 • videreføre arbeidet med å forebygge utenforskap og mobbing i barnehager og skoler
 • styrke de ansattes kompetanse
 • videreutvikle det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet for ungdom
 • styrke arbeidet med brukermedvirkning gjennom blant annet forskningsprosjektet «Hva er viktig for deg?» og arbeidet med barnekonvensjonen i praksis
 • styrke samhandlingen innen tjenesteområde Oppvekst og mellom tjenesteområde Helse og omsorg og tjenesteområde Oppvekst
 • videreutvikle arbeidet med fremtidens kompetanse for barn og unge gjennom fokus på blant annet realfag og digitalisering i Askerskolen
 • utarbeide en strategi for barnehage- og skolekapasitet
 • videreføre arbeidet med tidlig innsats ved å styrke rutiner og praksis ved overganger mellom barnehage og skole, redusere bekymringsfullt fravær og styrke det systemiske arbeidet i PPT

Små og store begivenheter

 • Velkomstklassen ved Hagaløkka skole gjennomførte minileirskole på Vestlia.
 • Vollen ungdomsskole hadde et prosjekt hvor de fulgte Kontiki2-ekspedisjonen.
 • Heggedal skole har samarbeidet tett med Asker videregående skole og har praksisplasser for elevene.
 • Alle ansatte i skolene deltok på planleggingsdag for å stoppe mobbing.
 • Det ble gjennomført internasjonal konferanse i Asker i regi av Menn i barnehagene (MiB).
 • Hval gård barnehage deltok i et Erasmus-prosjekt i samarbeid med tre andre land med temaet naturbarnehager.