Innledning og mål

Kort beskrivelse av tjenesteområdet

Tjenesteområde Oppvekst omfatter tjenestetilbudet fra kommunen innen kommunale barnehager og grunnskoler, Voksenopplæringen og tjenester til barn og unge og deres familier.  

Måloppnåelse

Fokusmål: Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og bruker-medvirkning.

Måloppnåelse
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B-O.1. Forebygging og tidlig innsats.B-O.1.1. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 % 86,77 %
B-O.1.2. Gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester for barn og unge.  < 8 år 9 - 10 år > 11 år 10,90
B-O.1.3. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for tidlig innsats og oppfølging av barn med særskilte behov.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,84
B-O.1.4. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for å fremme barns sosiale kompetanse.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 5,05
B-O.1.5. Opplevelse av overgang mellom barnehage/barneskole og barneskole/ungdomsskole.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,83
B-O.1.6. Andel elever med mer enn 10 % fravær som følges opp av skolen.  95 - 100 % 90 - 95 % 0 - 94 % 82,01 %
B-O.1.7. Andel elever med spesialundervisning, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt.  < 100 100 > 100 135,77
B-O.2. God kvalitet.B-O.2.1. Vaksinasjonsdekning iht. anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet.  90 - 100 % 70 - 89 % 0 - 69 % 94,00 %
B-O.2.2. Andel saker i barnevernstjenesten med avvikende saksbehandlingstid, jf. barnevernloven. 0 - 5  % 6 - 49 % 50 - 100 % 2,87 %
B-O.2.3. Andel saker i PP-tjenesten med avvikende utredningstid, jf. veileder.  0 - 20 % 21 - 50 % 51 - 100 % 70,07 %
B-O.2.4. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,89
B-O.2.5. Antall førskolelærerårsverk per 12 barn (barnehageplasser) over 3 år. > 1 0,8 - 0,9 < 0,7 1,03
B-O.2.6. Andel menn i barnehage og barneskole. > 30 % 20 - 29 % 0 - 19 % 14,39 %
B-O.2.7. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonal prøve i lesing fra 5. trinn til 8. trinn, sett i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling. > 102 % 99 - 101 % < 98 % Ikke målt
B-O.2.8. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonal prøve i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, sett i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling. > 102 % 99 - 101 % < 98 % 101,50 %
B-O.2.9. Gjennomsnittskarakter på avgangseksamen (10. trinn).  > 3,9 3,7 - 3,8 < 3,6 3,71
B-O.2.10. Elevenes opplevelse av å trives på skolen, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). > 100 100 < 100 101,16
B-O.2.11. Elevenes opplevelse av arbeidsforhold og læring, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt (indeks).  > 100 100 < 100 102,53
B-O.2.12. Elevenes opplevelse av lærernes praktisering av prinsippene for Vurdering for læring, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt (indeks).  > 100 100 < 100 102,78
B-O.2.13. Elevenes opplevelse av trygt læringsmiljø fritt for mobbing, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt (indeks).  < 100 100 > 100 98,96
B-O.2.14. Elevenes opplevelse av utdannings- og yrkesrådgivningen, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt (indeks).  > 100 100 < 100 100
B-O.2.15. Opplevelse av SFO-tilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,44
B-O.2.16. Gjennomsnittskarakter for grunnskolens avgangseksamen for voksne > 3 2,6 - 2,9 < 2,5 2,80
B-O.3. God helhet og samhandling.B-O.3.1. Opplevd helhet i tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,67
B-O.3.2. Andel saker i tverrfaglige samarbeidsmøter der foreldrene har deltatt. 90 - 100 % 60 - 89 % 0 - 59 % 97,50 %

BMS-resultatene for 2015 er relativt gode, og kommunen oppnår ønsket resultat for mange av indikatorene.

Resultatene fra elevundersøkelsene viser at elevene i Askerskolen hovedsakelig har en positiv opplevelse av undervisningstilbudet, og det er en fremgang sammenlignet med forrige år. Elevene trives noe bedre og opplever i større grad å lære av lærernes tilbakemeldinger. Dette kan være en indikasjon på at kommunen begynner å se resultater av satsningen på etterutdanning knyttet til Vurdering for læring, samt fokuset på et trygt og godt læringsmiljø. For skolene samlet er det færre elever som oppgir at de opplever mobbing. Utviklingen er dessverre ikke like god for ungdomsskolene, som har en liten økning av opplevelsen av mobbing. 

Barnehagene oppnår målsettingen om å tilrettelegge for tidlig innsats, fremme barns sosiale kompetanse, sikre god overgang mellom barnehage og skole, samt å stimulere barns språkutvikling.

Det er en økning i andelen saker i tverrfaglige samarbeidsmøter der foreldrene har deltatt. Videre er det en marginal nedgang i andelen nyfødte som får hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst.

Flere foresatte opplever at det er god helhet og sammenheng i tjenestene. Dette har vært et prioritert område innen tjenesteområdet, med fokus på å sikre gode overganger og god samhandling mellom barnehager, skoler, Barne- og familieenheten og barnevernstjenesten.

Skolene rapporterer at de i noe mindre grad følger opp elever med mer enn 10 prosent fravær. Det er gjennom Prosjekt tidlig innsats i oppvekst utarbeidet en veileder for bekymringsfullt fravær. Videre er det ansatt en psykolog som arbeider med bekymringsfullt fravær og implementering av veilederen, slik at det sikres at elevfraværet følges opp.

Utdanningsdirektoratet endret i 2014 måten å beregne gjennomsnittet for nasjonale prøver. Årets resultat er derfor bare sammenlignbart med resultatene fra 2014. Asker har generelt gode resultater på nasjonale prøver, og ligger over landsgjennomsnittet.

Eksamenskarakterene for 2015 er gode sammenlignet med landsgjennomsnittet, men har gått noe ned sammenlignet med resultatene for 2014. På eksamen i norsk hovedmål og matematikk har elevene i Asker noe svakere resultater sammenlignet med de to foregående årene. Skolene jobber systematisk for å øke elevenes kompetanse i basisfagene og grunnleggende ferdigheter, noe som forventes å bedre eksamensresultatene over tid.

Målet om å øke andelen menn i barnehager og barneskoler er ikke oppnådd. Det vil bli utarbeidet en ny handlingsplan for å styrke rekrutteringen.