Nøkkeltall

Barn og unge

Nøkkeltall barn og unge
 Asker 2014Asker 2014Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr. 13 2015
Prioritering
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten  6 437  6 259  5 894  6 519  5 448  7 643
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger 0-20 år  2 194  2 248  2 161  1 689  1 626  1 990
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste per innbygger 0-5 år  8 263  8 481  7 673  6 282  6 287  7 340
Dekningsgrader
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år  2,4  2,5  2,0  2,8  2,4  : 
Kvalitet
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år  5,8  5,2  3,5  3,9  3,1  4,1
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)  14,0  15,1  14,3  19,5  18,8  : 

Kilde: SSB KOSTRA per mars 2016

Asker kommune har prioritert å styrke skolehelsetjenesten, noe som medfører høye driftsutgifter sammenlignet med de andre kommunene i utvalget. Tidlig innsats og økt ressursbruk til de yngste barna har vært en ønsket utvikling.  

Barnehage

Nøkkeltall barnehage
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr.13 2015
Prioritering
Driftsutgifter pe innbygger 1-5 år i kroner, barnehager  127 896  129 792  139 461  126 822  133 643  130 039
Dekningsgrader            
Andel barn 1-2 år med barnehageplass 80,6 80,9 86,6 78,4 83,3 82,3
Andel barn 3-5 år med barnehageplass 96,9 96,8 96,2 95,6 98,2 97,2
Produktivitet / enhetskostnader
Driftsutgifter per oppholdstime i kommunale barnehager 57 57 61 56 57 59
Utdypende tjenesteindikatorer
Andel ansatte med barnehagelærer-utdanning 32,2 32,2 31,7 30,7 29,4 36,5
Antall barn per årsverk til basisvirksomhet-barnehager 6,1 6,2 6 6 6 6,2
Andel barn med ekstra ressurser til styrket tilbud 17,5 17,1 19,7 29,1 13,4 18,1

Kilde: SSB KOSTRA per mars 2016

Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA per mars 2016

Driftsutgiftene per innbygger i alderen 1-5 år til barnehageformål er lavere i Asker enn i Bærum. Dette kan skyldes at Bærum kommune har høyere pensjonssats og mindre inntekter fra utenbygdsbarn. 

Asker kommune har noe høyere grunnbemanning og en høyere andel ansatte med barnehagelærerutdanning enn Bærum kommune. Andelen barn som får ekstra ressurser ble redusert i 2015. Midlene til ekstra ressurser (styrket tilbud) er holdt på samme kronebeløp uten kompensasjon for lønnsøkning. Dette innebærer at det er færre ressurser til styrket bemanning.

Når det gjelder antall barn per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager, ligger Asker på gjennomsnittet for kommunegruppe 13. Kommunen må imidlertid ha oppmerksomhet på bemanningen for barn under 3 år, da voksentettheten er redusert i 2015.

Årsverk basisvirksomhet
 Asker 2013Asker 2014Asker 2015
Antall barn per voksen 6,0 6,0 6,0
Andel ansatte med pedagogisk utdanning 43,2 44,8 50,3
Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag 13,6 16,8 17,8
Andel årsverk styrere med dispensasjon 5,7 2,7 3,2
Andel årsverk pedagogisk leder med dispensasjon 18,7 17,5 15,9
Leke og oppholdsareal per barn (m2) 4,8 4,8 4,8

Grunnskole

Nøkkeltall grunnskole
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr. 13 2015
Prioritering
Driftsutgifter pr innb. 6-15 år i kroner, grunnskolesektor  93 001  93 574  88 610  90 277  78 747  95 480
Dekningsgrader
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 1.-4.trinn  5,1  4,6  4,8  5,5  2,4  4,9
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 5-7.trinn  9,4  9,5  8,3  9,4  6,4  8,6
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning, 8.-10.trinn  9,1  9,6  8,9  10,1  7,6  9,8
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO  78,4  77,2  83,8  66,6  80,6  62,5
Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn  15,2  14,9  15,8  15,0  17,0  14,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn  15,4  14,9  15,1  14,2  17,0  14,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn  14,6  14,9  15,7  15,5  18,1  14,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn  15,6  14,8  17,0  15,7  16,2  15,1
Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA per mars 2016

Bærum, Skedsmo og Oppegård kommune har lavere enhetskostnader knyttet til grunnskole. Den største årsaken til dette er høyere gruppestørrelser, spesielt på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Andelen elever som får spesialundervisning er fortsatt høyest på de høyere trinnene. Utviklingen de siste årene har imidlertid gått i retning av mindre bruk av spesialundervisning og styrking av det allmennpedagogiske tilbudet. Prosjekt tidlig innsats pågikk fra 2011 til 2015. Som en oppfølging av prosjektet arbeides det videre med å dreie ressursinnsatsen til lavere trinn og redusere andelen elever med spesialundervisning på høyere trinn.

Innbyggere i Asker benytter i stor grad tilbud om skolefritidsordning (SFO). Det er likevel noe lavere elevtall i SFO i Asker sammenlignet med de andre kommunene i utvalget, men høyere sammenlignet med kommunegruppe 13. Det er i 2015 en bedre tilfredshet med opplevelsen av SFO-tilbudet hos foreldrene i Asker.

Totalt sett er gruppestørrelsen redusert de siste årene. I 2015 er den på 14,9 elever per lærer på 1.-10. trinn. Det er særlig på ungdomstrinnet at gruppestørrelsen har gått ned, men det var også reduksjon på småskoletrinnet. Asker kommune har hatt som mål om å øke lærertettheten til 2004-nivå med en gruppestørrelse på 15,8 elever per lærer. Dette målet er nådd for alle trinn.

Tall fra Skoleporten
 Asker 2013Asker 2014Asker 2015BærumK.gr.13Landet
Elevundersøkelsen - Mobbing på skolen 7. trinn 1,2 1,2 1,2 1,2   1,2
Elevundersøkelsen - Mobbing på skolen 10. trinn 1,3 1,2 1,3 1,2   1,2
Skriftlig eksamen i hovedmål 3,7 3,7 3,6 3,7   3,4
Skriftlig eksamen i sidemål 3,6 3,5 3,5 3,4   3,1
Skriftlig eksamen i engelsk 4,1 4,1 4,1 4,2   3,7
Skriftlig eksamen i matematikk 3,7 3,7 3,6 3,6   2,9
Nasjonale prøver i lesing 5. trinn  2,1 53 53 53   50
Nasjonale prøver i regning 5. trinn 2,2 53 53 53   50
Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn 2,2 52 52 53   50
Nasjonale prøver i lesing 8. trinn 3,5 53 54 54   50
Nasjonale prøver i regning 8. trinn 3,4 53 53 54   50
Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn 3,4 54 53 54   50
Nasjonale prøver i lesing 9. trinn 3,9 58 57 57   53
Nasjonale prøver i regning 9. trinn 3,8 57 57 58   54

Kilde: Skoleporten

Det vises til analysen av BMS-resultatene for en nærmere vurdering knyttet til elevundersøkelsen, eksamenskarakterer og nasjonale prøver.

Sykefravær

Nøkkeltall sykefravær
 SykefraværsprosentEndring  i %poeng
2013 7,8 -0,8
2014 7,9 0,1
2015 8 0,1

Kilde: HRM

Sykefraværet i tjenesteområde Oppvekst har holdt seg stabilt både når det gjelder korttids- og langtidsfravær. Det er imidlertid store variasjoner mellom virksomhetene. Fire ungdomsskoler har over tid hatt et meget lavt sykefravær, mens Barneverntjenesten og seks barnehagesoner fortsatt har et høyt fravær.

Flere av barnehagene deltar i prosjektet «La mæ få klare det sjøl», noe som synes å ha en god effekt på sykefraværet. Prosjektet går ut på å se ergonomi og pedagogikk i sammenheng. Når barn mestrer fysiske utfordringer, reduseres den fysiske belastningen for de ansatte.

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Det er viktig å rekruttere barnehagelærere til barnehagene, og i 2015 var det 20 ansatte som deltok på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Satsningen på utdanning av fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget har gitt en økning i andelen ansatte med fagbrev både i SFO og barnehagene.

Årsverksutvikling 

Nøkkeltall årsverksutvikling
 ÅrsverkEndring  i %
fra året før
 Desember 2013 1607 2,2
 Desember 2014 1590 -1,1
 Desember 2015 1571 -1,2

Kilde: HRM

Det har ikke vært vesentlige endringer i årsverksutviklingen innen tjenesteområdet fra 2014 til 2015.

Alderssammensetning

Laster grafikk...

Kilde: HRM 

Medarbeiderne i tjenesteområde Oppvekst har en relativt høy gjennomsnittsalder. Dette gjelder spesielt medarbeiderne i grunnskolen.

Økonomi

Nøkkeltall økonomi - tall i 1 000
 Regnskap 2015Reg. bud 2015Avvik 2015Regnskap 2014
Barnehagetilbud 473 007 467 472 -5 535 466 276
Grunnskole 626 469 635 397 8 928 610 881
Voksenopplæring 17 225 18 508 1 283 16 281
Barn og unge 203 855 202 304 -1 551 186 527
  1 320 557 1 323 682 3 125 1 279 966

Kilde: Agresso

Tjenesteområdet hadde i 2015 et samlet mindreforbruk på 3,1 mill. kroner (0,2 prosent). Mindreforbruket knyttet til grunnskolen skyldes hovedsakelig en lavere elevtallsvekst enn antatt, da 50 flere elever startet i privatskoler sammenlignet med i 2014. Mindreforbruket skyldes også noe sene refusjonskrav fra andre kommuner knyttet til fosterhjemsplasserte barn og barn med spesialundervisning. 

Barnehagenes merforbruk skyldes hovedsakelig en økning i antall barn, samt flere barn med særskilte behov.