Status for satsingsområdene

Forebygging og tidlig innsats

Prosjekt tidlig innsats

Prosjekt tidlig innsats i oppvekst ble formelt avsluttet i desember 2015. Nordlandsforskning har fulgt prosjektet, og avleverte en rapport med resultatene av følgeforskningen i desember 2015. Rapporten konkluderer med at prosjektet langt på vei har lykkes med å implementere en felles faglig forståelse og bruk av metoder og verktøy for å nå felles målsetninger.

Asker kommune har klart å redusere andelen elever med spesialundervisning, og bruken av segregert skoletilbud har gått ned. Asker kommune scorer bra på kvalitet i skolene knyttet til faglig utbytte, sosiale ferdigheter og trivsel. Det er utarbeidet en gevinstrealiseringsplan for prosjektet, og rådmannen vil i 2016 redegjøre for den videre oppfølgingen.

Prosjekt tidlig innsats i oppvekst prioriterte midler til Borgen helsestasjon i 2015, slik at helsestasjonen kunne styrke arbeidet med International Child Development Program– kurs (ICDP-kurs). Kurset er et samspillsveiledningsprogram for familier med annen etnisk bakgrunn, og er anerkjent av WHO og Unicef. Høsten 2015 var 12 veiledere under utdanning. Det er videre igangsatt seks foreldrekurs, hvorav to polske, to somaliske, et arabisk og et persisk. 

Prosjekt tidlig innsats i oppvekst har også igangsatt og videreført et arbeid med å forebygge og håndtere bekymringsfullt fravær i barnehage og skole. Det er utarbeidet en digital veileder med tips og informasjon om hva skoler, barnehager og andre kan gjøre når man blir bekymret for at barn eller ungdommer har bekymringsfullt fravær. Det er også utarbeidet en prosedyre med felles retningslinjer for alle skoler og barnehager i kommunen. Kommunen fikk tildelt midler fra Helsedirektoratet til å ansette en psykolog med ansvar for å implementere veileder og prosedyre, samt gjennomføre kompetanseheving blant alle som jobber med barn og unge i kommunen.

Skolehelsetjenester

Asker kommune har de to siste årene styrket skolehelsetjenesten med sju årsverk. Dette er i tråd med Handlingsprogram 2015-2018, der det legges opp til en videreføring av opptrappingen innenfor det forebyggende helsearbeidet rettet mot barn og familier. Dekningsgraden av helsesøstre i skolehelsetjenesten på barnetrinnet er nå på 60 prosent, mens ungdomsskoletrinnet har en dekningsgrad på 100 prosent.

Søknad om overtakelse av statlige barnevernsoppgaver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inviterte i mai 2015 kommunene til å søke om deltakelse i et forsøk knyttet til overtakelse av statlige barnevernsoppgaver. Departementets formål med forsøket er å prøve ut endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet i et mindre antall kommuner. 

Asker kommune søkte om deltakelse, men ble ikke valgt ut som forsøkskommune.

Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid

Asker kommune benytter den såkalte SLT-modellen for å samordne det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. SLT-modellen skal sikre at eksisterende ressurser i kommunen og politiet blir mer samkjørt og målrettet. SLT-samarbeidet skal videre sikre et tverrfaglig, tverretatlig og tverrsektorielt forpliktende samarbeid.

Kommunens SLT-koordinator har ansvar for at samarbeidet fungerer etter hensikten. Lokalt politiråd er SLT-samarbeidets styringsgruppe og beslutter samarbeidets innsatsområder. Innsatsområdene har i 2015 vært rusforebyggende arbeid i skolen og forebygging av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. 

Åpne fritidstilbud er et viktig rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak på kommunenivå. After School-tilbudet på Landøya og Torstad ungdomsskoler ble høsten 2015 videreutviklet og utvidet til også å gjelde Vollen ungdomsskole. Det vil i 2016 foretas en gjennomgang av det åpne fritidstilbudet til ungdomsskoleelever for å evaluere tiltaket og sikre et likeverdig tilbud.

Svømmeopplæring for barnehagebarn

Fem barnehager, hvorav to private og tre kommunale, fikk i 2015 tilskudd fra fylkesmannen til svømmeopplæring for de eldste barna. Dette var en ny tilskuddsordning i 2015.

Nasjonale satser for redusert betaling

I mai 2015 ble det innført nasjonale satser for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehager.

Det var per desember 2015 innvilget redusert betaling for totalt 101 barn etter den nye ordningen. Av disse hadde 42 gratis kjernetid for 4- og 5-åringer.

God helhet og samhandling

Barne- og familieenheten

Som en følge av formannskapets vedtak i sak 55/13 er det gjennomført mellomevaluering (fase 1) av Barne- og familieenheten (BFE). Sluttevalueringen (fase 2) skulle opprinnelig vært lagt frem til behandling i slutten av 2015. Prosjektet ble imidlertid forsinket i påvente av resultater fra Nordlandsforskning og Universitetet i Tromsø. Sluttrapporten legges frem i mai/juni 2016.

God kvalitet

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Kommunestyret vedtok i september 2015 (sak 15/94) Strategi for kvalitet i oppvekst 2025. Strategien er et mål- og verdidokument som skal være førende for arbeid, tiltak og metodevalg innen tjenesteområde Oppvekst i årene fremover. De unges kommunestyret har vedtatt at slagordet for strategien skal være «Trygghet skaper utvikling».

Realfag

Asker kommune ble etter søknad utpekt som realfagskommune i 2015. Kommunen fikk tildelt 316 000 kroner fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg bevilget kommunestyret gjennom Handlingsprogram 2015-2018 totalt 1,5 mill. kroner til kompetanseutvikling for lærere i realfag.

Det ble høsten 2015 ansatt en prosjektleder i 100 prosent stilling som leder for arbeidet. Noen barnehager og skoler er utpekt som piloter i realfagssatsningen, og disse hadde særlig prioritet i 2015.

Asker kommune utarbeidet i 2015 en strategi for realfag for barnehager og skoler, og denne ble lagt frem for komité for oppvekst i januar 2016. Det er et mål at alle barnehager og skoler har realfag som satsning i 2017/2018. 

Digitalisering i Askerskolen

Det ble i 2005 vedtatt at PC-tettheten på barnetrinnet skulle være én datamaskin per fire elever, mens det på ungdomstrinnet skulle være én datamaskin per to elever. Skolene har arbeidet for å nå målene om digitale ferdigheter i Kunnskapsløftet. Det har imidlertid vært utfordringer knyttet til at flere elever skal dele maskiner, slik som for eksempel lang oppstartstid og mye behov for support.

I 2015 ble det igangsatt et pilotprosjekt på Borgen ungdomsskole og Hagaløkka og Nesøya skoler for å vurdere effekten av at hver elev har en PC tilgjengelig gjennom hele skoledagen. Målet var å vurdere læringseffekten og få erfaringer for en eventuell utvidelse av maskinparken i hele Askerskolen.

Nesøya skole finansierte PCer til tre trinn gjennom byggeprosjektet, mens Hagaløkka skole finansierte en tilsvarende investering gjennom midler avsatt til strakstiltak i 2014. For Borgen ungdomsskole vedtok formannskapet en særskilt bevilgning, og elevene på 8. trinn disponerer nå hver sin PC. Den digitale infrastrukturen ble oppgradert for å kunne ta i mot et økt antall maskiner.

Satsingen på digitalisering sees i sammenheng med Asker som realfagskommune og Borgenprosjektet. Rådmannen vil våren 2016 fremme sak om digitalisering i skolen. 

Barnehage- og skolekapasitet

Kommunestyret vedtok i september 2015 prinsipper for utarbeidelsen av strategi for barnehage- og skolekapasitet (sak 91/15).Strategien forventes vedtatt høsten 2016.

Elevtallsprognosene per skolekrets er avhengig av endelig vedtak i kommuneplanen når det gjelder plassering av alle utbyggingsområdene.

Asker kommune hadde per 1. januar 2016 totalt 9 134 folkeregistrerte barn i alderen 6 til 15 år. 7 788 av disse var per 1. oktober 2014 elever i Askerskolen, mens 364 gikk på private skoler og 52 gikk på skole i andre kommuner. 

Antallet elever i privatskoler har økt fra 325 til 364 på ett år. Mye av økningen skyldes trolig etablering av og utvidelse av antall trinn på Asker internasjonale skole.

Nødvendig kompetanse

Felles kompetanseplan i oppvekst

Det skal som en oppfølging av Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 utarbeides en felles kompetanseplan for hele oppvekstområdet. Kompetanseutviklingen innenfor tjenesteområdet skal bidra til å oppfylle statlige føringer og kommunale utfordringer.

Barnehage

Strategi for Kvalitet og kompetanse i barnehagene i Asker har hatt et fireårig implementeringsløp fra 2012 til 2015 med tilhørende kompetanseplan. Det har vært utarbeidet årlige kurskataloger med temaene relasjon og kommunikasjon (2012), kultur for omsorg, lek og læring (2013), danning – mer enn sosial kompetanse (2014) og dokumentasjon eller dekorasjon (2015).

Kursene har vært et tilbud til både private og kommunale barnehager, og svært mange av de ansatte har deltatt. De gode resultatene fra brukerundersøkelsene kan tyde på at kvaliteten i barnehagene har en positiv utvikling.

I tilknytning til strategien er det gitt tilbud om utdanning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget for ca. 20 ansatte i barnehage og SFO. 24 ansatte deltok fra høsten 2015 på barnehagelærerutdanning som er finansiert av både staten og kommunen. Sju av disse avsluttet studiet i desember 2015.

To barnehagesoner gjennomførte i 2015 opplæring knyttet til De Utrolige årene. Til sammen har fem av sju barnehagesoner fått opplæring i dette forskningsbaserte programmet i regi av Universitetet i Tromsø.

I tillegg til formelle kompetansetiltak knyttet til kompetansestrategien, har det vært tilbud om en rekke årlige kurs for alle ansatte i private og kommunale barnehager. Det har vært stor deltakelse på kursene.

Skole

Askerskolen jobber innenfor Kunnskapsløftets rammer og føringer, og rådmannen har sammen med virksomhetene utarbeidet en plan for grunnleggende ferdigheter, Standard for trygt og godt læringsmiljø, Standard for vurdering for læring og Standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole. Prosjekt tidlig innsats i oppvekst har også vært førende for hvordan skolene jobber for å utvikle kvaliteten. Kommunestyret vedtok i 2013 en plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen.

Alle disse styringsdokumentene skal realiseres gjennom blant annet å videreutvikle kompetansen til de ansatte i skolen, både i form av etterutdanning (uten studiepoeng) og videreutdanning (med studiepoeng). Dette gjelder både ledere og medarbeidere.  

Kunnskapssenteret har arrangert en rekke nettverk knyttet til for eksempel grunnleggende ferdigheter, SOL (lesing) og realfag, analyse og oppfølging av nasjonale prøver, vurdering for læring (barnetrinn), læringsmiljø (PALS) og migrasjonspedagogikk. 

Skoleåret 2015/2016 søkte 55 lærere om videreutdanning i den statlige satsningen Kompetanse for kvalitet. 36 lærere fikk innvilget sin søknad om videreutdanning, og 33 av disse fullførte. Videreutdanningen omfatter fagområdene lesing, engelsk, matematikk, naturfag og rådgivning. For budsjettåret 2015 brukte kommunen totalt ca. 1,4 mill. kroner til videreutdanning av lærere.

Høsten 2015 fullførte fire ledere rektorutdanningen, mens tre ledere vil fullføre sin rektorutdanning høsten 2016. Tre ledere fikk innvilget søknad om å delta på rektorutdanning med oppstart i skoleåret 2015/2016. Utdanningen avsluttes høsten 2017.

Kommunen har begrensede utgifter til rektorskolen, da utdanningen gjennomføres på ledernes fritid.

Barnevernet

Barnevernet har hatt en omfattende satsning innenfor ulike barnevernsfaglige områder de siste årene. Det har i 2015 vært satset på fagkurs for ansatte knyttet til systematisk kartlegging og evaluering etter den såkalte Kvello-modellen. Videre har det vært satset på tidlig intervensjon og kartleggingsarbeid knyttet til spedbarn og småbarn, samt utprøving av metodene Barnesamtalen og Mitt liv for å sikre økt brukermedvirkning. I tillegg har økt kompetanse knyttet til kultursensitivitet og traumeforståelse hos barn og unge blitt vektlagt. 

Barne- og familieenheten

Barne- og familieenheten (BFE) har en kompetanseplan som skal sikre gode tjenester og styrke de ansattes kompetanse innen sentrale temaer som samhandling, tverrfaglig samarbeid, tidlig intervensjon og brukermedvirkning. Det er et mål at medvirkningsperspektivet skal styrkes, og brukerorganisasjoner skal inviteres inn i mange sammenhenger.

Barne- og familieenheten har i 2015 hatt fokus på vold i nære relasjoner, brukermedvirkning, implementering av barnekonvensjonens artikkel 12, samt medarbeiderskap.