Tilsyn og revisjoner

Statlige tilsyn

Staten gjennomfører tilsyn med kommunens tjenester for å sikre at kommunen ivaretar innbyggernes rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med nasjonale målsettinger.

Det kan blant annet nevnes at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2015 gjennomførte tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ved en institusjon, samt gjennomførte tilsyn med forskrift om ordensreglement ved en av skolene. Videre har Mattilsynet hatt tilsyn med renhold/håndvask i flere av barnehagene. Asker og Bærum brannvesen har gjennomført en rekke tilsyn ved kommunens brannobjekter.

Forvaltningsrevisjoner 

Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir ønskede resultater i tjenesten for kommunens innbyggere.

Nedenfor gis det en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Asker kommune i 2015. 

Rusomsorg og ettervern innen Sosialtjenesten

Kommunestyret behandlet i sak 24/14 oppfølging av forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern, og ba kontrollutvalget følge opp resultatene i inneværende valgperiode.

Saken ble behandlet av kontrollutvalget 24. august 2015 (sak 50/15). Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg at anbefalingene i rapporten om rusomsorg og ettervern har gitt effekt for brukerne. Saken anses med dette som lukket.

Samhandlingsrutiner ved overgangsfaser korttidsopphold og hjem

Kontrollutvalget ga i desember 2014 (sak 53/14) kommunerevisjonen i oppdrag å undersøke om dagens rutiner ivaretar en god oppfølging av fylkesmannens tilsyn fra 2011, og om dette gir tilstrekkelig sikkerhet for at de avvik saken har avdekket er lukket.

Kontrollutvalget behandlet saken 24. august 2015 (sak 49/15), og anså avvikene for lukket. Kommunestyret behandlet saken 8. september 2015 (sak 82/15), og fattet følgende vedtak:

Kommunestyret har merket seg at avvikene som ble avdekket av Fylkesmannen er lukket, og tar saken til orientering.

Forvaltning av kommunens eiendeler

Forvaltningsrevisjonsrapport datert 29. april 2014 ble behandlet i kontrollutvalget 2. juni 2014 og i kommunestyret 10. juni 2014. Kommunestyret ba administrasjonen om å følge opp rapportens funn og anbefalinger, herunder:

 • At det rettes fokus på risikovurderinger knyttet til registrering av eiendeler.
 • At det utarbeides retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler.
 • At det sørges for tilstrekkelig fysisk sikring av kommunens eiendeler.

Flere tiltak ble iverksatt og rapportert til kommunerevisjonen i mai 2015. Notat fra kommunerevisor av 29. mai 2015 ble behandlet i kontrollutvalget 15. juni 2015 (sak 38/15), og det ble fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget behandlet notat fra kommunerevisor i møtet 15. juni 2015 (sak 38/15), og det ble fattet følgende vedtak: 

 1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen om oppfølgingen av forvaltningsrevisjon på kommunens eiendeler til etterretning.
 2. Utvalget vil uttrykke bekymring for manglende implementering av pålegg fra kommunestyrets vedtak 10.06.14.
 3. Kontrollutvalget ber revisjonen følge saken videre og gi en tilbakemelding til utvalget første halvår 2016.

FDV Eiendom

Kommunestyret behandlet i sak 20/15 Forvaltningsrevisjonsrapport FDV Eiendom, og besluttet i denne forbindelse å be rådmannen følge opp rapportens anbefalinger. Videre ba kommunestyret om at kontrollutvalget innhentet tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1. juni 2015.

Rådmannen redegjorde for oppfølgingen av rapporten i notat av 29. mai 2015. Kontrollutvalget behandlet saken 15. juni 2015 (sak 37/15), og fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering. Saken anses med dette som lukket.

Følgende saker er kommentert og følges opp:

 • Sak om enhetlig standard og arealeffektivitet i kommunale formålsbygg kommer til behandling høsten 2015
 • Sak om prinsipper for strategisk grunnerverv. Egen overordnet strategiplan planlegges lagt frem i 2016.

Tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunestyret behandlet i september 2015 sak om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne (sak 83/15). Det ble fattet følgende vedtak: 

 1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering.
 2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens funn og anbefalinger.
 3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp medio 2016.

Rådmannen vil vurdere kommunerevisjonens anbefalinger og følge opp med tiltak.

Skolefritidsordningen

Kommunestyret behandlet i november 2015 sak om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om skolefritidsordningen (sak 112/15). Det ble fattet følgende vedtak:

 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om skolefritidsordningen til orientering. 
 2. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og anbefalinger, herunder:
  - Kommunen bør sikre at alle utarbeider en lokal kvalitetsplan. 
  - Kommunen bør definere hva som ligger i begrepet sunn mat. For eksempel å vise til Helsetilsynets veileder.
  - Det bør sikres at det avsettes tid til å implementere kvalitetsplanens ulike sider.
 3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp høsten 2016.

Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen

Kontrollutvalget behandlet i september 2015 forvaltningsrevisjonsrapport om saksbehandlingsrutiner i planseksjonen i plan- og bygningsavdelingen (sak 58/2015). Kontrollutvalget besluttet å ikke sende rapporten til behandling i kommunestyret, men fattet følgende vedtak:

 1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og ber revisor komme tilbake til kontrollutvalget før sommeren 2016 med en redegjørelse om hvordan administrasjonen har fulgt opp anbefalingene.