Rådmannens innledning

Årsrapporten beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Asker kommune gjennom året 2015.

Året har vært preget av usikkerhet knyttet til utviklingen i kommunens skatteinngang og avkastning på finansforvaltningen. Når status er gjort opp ble resultatet bedre enn forventet, og har bidratt til å opprettholde et godt økonomisk handlingsrom for Asker kommune. Netto driftsresultat ble i 2015 på 5,6 prosent.

Det har vært stort fokus på økonomistyring og budsjettoppfølging for å sikre måloppnåelsen i 2015 og en riktig styringsfart inn i 2016. Tjenesteområdene fikk likevel et merforbruk på 8,9 mill. kroner. For å oppfylle vedtatte krav om innsparinger i neste handlingsprogramperiode, vil det også fremover være nødvendig å holde fokus på økonomistyring, effektivisering og omstilling av tjenestene.

Asker kommune har definert forebygging og tidlig innsats, god helhet og samhandling, god kvalitet og nødvendig kompetanse som sentrale utfordringer for alle tjenesteområder. Måloppnåelsen er gjennomgående god, men resultatet for måleindikatorene viser også områder det må arbeides videre med i 2016.

Knyttet til tjenesteområdenes måloppnåelse kan spesielt nevnes at andelen elever med spesialundervisning er redusert og flere elever får tilpasset opplæring. Videre at alle barnehager har innført Idretts- og frilufts-SFO. Ventelistene til boliger for utviklingshemmede og personer innenfor psykisk helse er også betydelig redusert. Det samme gjelder ventelistene til langtidsplass på sykehjem og liggetiden for utskrivningsklare pasienter. Det ble i 2015 etablert kommunale akutte døgnplasser på Søndre Borgen.

Det er bygget nye fortau og oppgradert gang- og sykkelveier på flere strekninger i kommunen, og Trans’matorn sykkelpark i Heggedal ble ferdigstilt. Saksbehandlingstiden for klagesaker er redusert, og det skal arbeides videre med å redusere saksbehandlingstiden for plan- og byggesaker.

Videre kan det nevnes at kommunestyret vedtok ny kulturplan, og at 10 bolignære turstier ble ferdigstilt i samarbeid med Den norske turistforening. I Heggedal ble innbyggertorget åpnet, og erfaringene fra dette arbeidet vil videreføres i annen tettstedsutvikling i kommunen.

På investeringssiden er flere store prosjekter under arbeid eller avsluttet i 2015. Gullhella bo- og aktivitetssenter ble åpnet med 60 nye omsorgsboliger, Nesøya skole ble ferdigstilt, og ny idrettshall på Drengsrud og ved Nesøya ble tatt i bruk.

Når dette skrives er vi allerede langt inne i 2016 og skal videreføre det gode arbeidet fra 2015. Rådmannen berømmer virksomhetene og medarbeiderne for den innsatsen som nedlegges for Asker kommune hver dag, og som bidrar til gode tjenester, innovative løsninger og tilfredse brukere.

Lars Bjerke
Rådmann