Samfunn

Dette har kommunen oppnådd 

  • Bidratt til næringsutvikling i Asker sentrum, Billingstad og Holmen.
  • Bidratt til at kollektivtransport og syklister prioriteres i større grad, blant annet gjennom utarbeidelse av kommunedelplan for E18.
  • Redusert energibruken og utslippet av klimagasser.
  • Flere planprosesser for områdeutviklinger er igangsatt eller videreføres (Føyka/Elvely, Høn/Landås, Vestre Billingstad).
  • Rapporten «Livet på Borgen» er utarbeidet som grunnlag for utvikling av Borgenområdet. 

Dette skal kommunen arbeide videre med

  • Tilrettelegge for en effektiv behandling av kommunedelplan E18, med mål om at E18 gjennom Asker inkluderes i Nasjonal Transportplan 2017-2029.
  • Vurdering av ny kommunestruktur medfører muligheter og utfordringer i samfunnsutviklingen.
  • Legge ytterligere til rette for det grønne skiftet, med lavere og mer miljøvennlig energibruk og lavere klimagassutslipp.
  • Videreføre arbeidet med flere omfattende områdeutviklinger. I tillegg er områdeutvikling av Dikemark i oppstartsfasen.