Innledning og mål

Kort beskrivelse av fokusområdet 

Kommuneplanen er Asker kommunes overordnede strategiske styringsdokument, og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.

Det er et hovedmål at Asker skal være en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn.

Måloppnåelse 

Fokusmål: Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn. 

Måloppnåelse
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
S.1. Vekst og utviklingS.1.1. Prosentvis årlig  befolkningsvekst, jf. kommuneplanens mål om 1,5 % befolkningsvekst årlig i perioden.  1,30 - 1,69 % <1,00 - 1,29 %
>1,70 - 1,99 %
< 0,99 %
> 2,00 %
0,90 %
S.1.2. Årlig antall nye boliger i kommunen, jf. kommuneplanens mål om 350 nye boliger i året. 300 - 399 250 - 299
400 - 449
< 249
> 450
157
S.1.3. Andel nye boliger i kommunen som er leiligheter eller rekkehus, jf. kommuneplanens mål om 75 %  leiligheter og rekkehus.  > 70 % 50 - 69 % 0 - 49 % 62 %
S.1.4. Årlig antall nye rimelige boliger i kommunen, jf. kommuneplanens mål om 50 nye rimelige boliger årlig.  > 40  25 - 39 0 - 24 Ikke målt 
S.2. Areal og transportS.2.1. Årlig prosentvis økning i togreisende, målt på stasjonene Heggedal, Asker og Billingstad, jf. kommuneplanens mål om at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel.  > 2 % 0,5 - 1,99 % < 0,49 % 24 %
S.2.2. Årlig prosentvis økning i bussreisende, målt langs de tre bussaksene Drammensveien, Slemmestadveien og Kirkeveien, jf. kommuneplanens mål om at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel.  > 2 % 0,5 - 1,99 % < 0,49 % 9 %
S.2.3. Årlig prosentvis økning i syklende, målt langs de tre tellepunktene Drammensveien, Slemmestadveien og Bleikerveien, jf. kommuneplanens mål om at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel.  > 5 % 2,5 - 4,99 % < 2,49 % -4,4 %
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunns-sikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 79,25 %
S.3.2. Reduksjon av kommunale klimagassutslipp med 700 tonn pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 80 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået.  -700 tonn 0 - 699 tonn Økte utslipp -283
S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået.  - 2,2 GWh 0 - 2,1 GWh Økt forbruk -5,42
S.4. Folkehelse S.4.1. Andel utvalgte indikatorer i folkehelsebarometeret med tilsvarende eller bedre resultat enn i 2013.  50 - 100 % 30 - 49 % 0 - 29 % 66,00 %
S.4.2. Årlig økning i andel innbyggere som bruker stier og turveier. > 2
%poeng 
0 - 1,9 %poeng < 0
%poeng
Ikke målt 
S.5. Tettsteder og knutepunkterS.5.1. Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbud.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ikke målt 
S.5.2. Opplevelse av gode utvendige møteplasser.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ikke målt 
S.5.3. Andel innbyggere som får dekket sitt behov for daglig service i sitt nærmeste nærsenter.  70 - 100  %  40 - 69 % 0 - 39 % Ikke målt 

Målekartet består av måleindikatorer innenfor alle de fem satsningsområdene i kommuneplanen.

Befolkningsveksten i 2015 var lavere enn i de ti foregående årene. Årsaken er færre tilflyttere til Asker og flere som flytter ut av kommunen. Ettersom det ikke ennå foreligger sysselsettingstall for 2015, er det for tidlig å si om befolkningsendringene er knyttet til endringer på arbeidsmarkedet. Analyser fra blant annet Akershus fylkeskommune viser en sammenheng mellom boligbygging og befolkningsvekst i Asker.

Det ble bygget 157 nye boliger i 2015, noe som er lavere enn målet om 350 boliger. Boligproduksjonen var i 2015 preget av at færre blokkleiligheter ble ferdigstilt enn i de foregående årene. Dette påvirker også andelen av nye boliger som er rekkehus eller leiligheter, der heller ikke målet på 75 prosent ble nådd. Antall nye eneboliger har økt noe, men ligger innenfor rammen av planlagt fortetting.

Det har vært høy vekst i antall togreisende til og fra stasjoner i Asker. NSBs utvidelse av togtilbudet i desember 2014 har tilrettelagt for at flere velger å ta toget. Det har også vært høy vekst i antall reisende med buss, hvor også tilbudet ble utvidet for noen år siden.

Det ble i 2015 målt færre syklende ved utvalgte tellepunkter. Dette kan tyde på at kommunen ikke har klart å tilrettelegge godt nok for syklende. Vær- og føreforhold, særlig om våren og høsten, vil også kunne påvirke antallet syklende gjennom året.

Kommunale klimagassutslipp er redusert med mindre enn 700 tonn, noe som medfører «gult» resultat for denne måleindikatoren. De kommunale klimagassutslippene er imidlertid kraftig redusert siden basisåret 2007, og mye tyder på at kommunen likevel vil nå Energi- og klimaplanens mål om 80 prosent reduksjon innen 2020, sett i forhold til 2007-nivået.

Folkehelseinstituttets årlige folkehelseprofil for norske kommuner viser at Asker for 10 av 15 utvalgte indikatorer har en positiv eller uendret utvikling siden 2013. Når det gjelder alkoholbruk blant unge, som fra 2016 har kommet inn som ny indikator i folkehelseprofilen, ligger Askers ungdommer høyt over nasjonalt nivå med hensyn til forbruk.