Status for sentrale utfordringer

Det er definert fem satsningsområder i kommuneplanperioden 2014-2026: 

 • Vekst og utvikling
 • Areal og transport
 • Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet
 • Folkehelse
 • Tettsteder og knutepunkter

Innen hvert satsningsområde er det definert mål og strategier for utvikling av Asker-samfunnet. Kommunen er én av flere aktører som skal bidra til å nå målene.

Vekst og utvikling

Befolkningsutvikling

Laster grafikk...

Asker har i perioden 2005-2015 hatt en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,6 prosent. Den største årsaken til veksten har vært flytting mellom Asker og utlandet. I 2015 var nettoflyttingen til og fra utlandet lavere enn i de foregående årene. Også flytting til og fra andre kommuner har gitt en lavere vekst.

Laster grafikk...

Kilde: SSB 01222

Askers befolkning vokste i 2015 med 0,9 prosent, noe som er lavere enn målet om en årlig vekst på 1,5 prosent. Det har vært mindre netto tilflytting fra både utlandet og andre kommuner. Mulige årsaker til dette er endringer i arbeidsmarkedet, særlig innen petroleumsrelaterte bransjer. Boligproduksjonen i Asker var i tillegg lavere enn forventet.

Flyktninger 

Som en følge av flyktning- og migrasjonskrisen i Europa, opplevde Norge høsten 2015 en sterk økning i tilstrømningen av asylsøkere til landet. Den ekstraordinære situasjonen medførte at alle landets kommuner ble anmodet om å bosette et høyere antall flyktninger enn tidligere. 

Kommunestyret vedtok i september (sak 98/15) å øke bosettingstallet i 2015 til 87 flyktninger, inkludert 15 enslige mindreårige. Med bakgrunn i ny anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), vedtok formannskapet i desember (sak 198/15) at Asker kommune i 2016 skal bosette 135 flyktninger, inkludert 45 enslige mindreårige.

Den akutte situasjonen medførte videre at Utlendingsdirektoratet (UDI) i november 2015 etablerte et akuttinnkvarteringstilbud for asylsøkere på Vardåsen med ca. 200 plasser. Dette kom i tillegg til Dikemark asylmottak (ca. 150 plasser) og Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige (ca. 140 plasser). Akuttinnkvarteringstilbudet ble avviklet i januar 2016.

Boligpolitikk og boligsosiale utfordringer

Fra å ha hatt en relativt høy boligproduksjon i 2012 og 2013, er det bygget færre boliger i Asker de to siste årene. Særlig i 2015 ble det ferdigstilt færre blokkleiligheter enn i de foregående årene, mens utbyggingen av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse har økt.

Laster grafikk...

Kilde: Matrikkelen. Sokkelleiligheter i nye eneboliger er ikke inkludert i statistikken. 

Boligpolitisk strategi ble utarbeidet og fremmet for politisk behandling høsten 2015, men ble først vedtatt av kommunestyret i januar 2016 (sak 12/16).

Boligsosial utbygging

Asker kommune inngikk i 2011 avtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO). Programmet ble avsluttet ved utgangen av 2015. I programmet har kommunen hatt som målsetting å bedre boligkapasiteten til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. Det er blant annet avsatt 30 mill. kroner årlig i investeringsmidler til formålet. I tillegg arbeides det med andre strategier for å bedre boligkapasiteten, jf. Boligpolitisk strategi for Asker 2015-2026.

Det vises til tjenesteområde Helse og omsorg og tjenesteområde Eiendom for en nærmere beskrivelse av kommunens boligsosiale arbeid. 

Næringsutvikling

Strategisk næringsplan ble vedtatt av kommunestyret i mars 2015 (sak 23/15) og inneholder mål og strategier for kommunens næringspolitikk. Her er egen rapportering om status for de ulike satsningsområdene i planen. 

Asker kommune ønsker å være attraktiv for næringslivet. I Næringslivets hovedorganisasjons (NHO) såkalte Kommune-NM ble Asker nummer 4 av alle landets kommuner, med Bærum på plass nummer 2. 

Nye næringsbygg og utvidelser er gjennomført eller under bygging, noe som medfører en god vekst i næringsarealer både i Asker sentrum og i området Billingstad/Holmen. 

Lav oljepris, lavere investeringsnivå, redusert leteaktivitet og utsetting av nye prosjekter har slått hardt ut over olje- og gassbransjen i Norge, også i Osloregionen. Asker mistet ca. 450 arbeidsplasser tilknyttet denne sektoren i løpet av 2015. Tapet av arbeidsplasser har ikke slått tilsvarende ut på arbeidsledigheten, som ikke var større ved utgangen av 2015 enn året før. Godt kvalifiserte arbeidstakere har i stor grad klart å få nytt arbeid i løpet av 2015 eller flyttet ut av kommunen.

Asker kommune og Asker næringsråd var i dialog med de berørte olje- og gassbedriftene for sammen å vurdere mulige tiltak for ansatte. Tiltak var imidlertid i stor grad gjennomført eller planlagt gjennomført av bedriftene selv. Asker næringsråd har ved støtte fra næringslivet og Asker kommune etablert grunnlaget for et jobbsenter for arbeidssøkende i AskersHus.

Areal og transport

Arbeidet med kommunedelplan for E18 har pågått gjennom hele 2015. Statens vegvesen fremmet planen til politisk behandling i desember 2015, med mål om offentlig ettersyn på nyåret 2016. Kommunedelplanen er i tråd med overordnede mål om flere sentrumsnære boliger og arbeidsplasser, samt enklere tilgang til kollektivsystemet.

Kommunen har fokus på både langsiktige og kortsiktige tiltak for å få flere til å sykle, og andelen syklister til Asker stasjon er økende. Asker kommune ga i 2015 et anleggsbidrag til nytt sykkelhotell på Asker stasjon. Det vises til tjenesteområde Teknikk og miljø for en nærmere omtale av sykkelhotellet. 

Asker kommune har et godt busstilbud og et av landets beste togtilbud. Kommunestyret vedtok i februar Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet (sak 12/15). Kommunen har gjennom året forbedret tilgjengeligheten til stasjoner og holdeplasser gjennom nye sykkelparkeringsplasser og sambruksparkering for bil ved enkelte utfartparkeringsplasser langs Slemmestadveien.

Strekninger med behov for kollektivfelt er definert i gjeldende kommuneplan. Behovet ble lagt frem i årlig møte med Akershus fylkeskommune i februar 2015. Behovet er også synliggjort i kommunens innspill til fylkeskommunens prosjekteringsmidler for 2016, samt tydeliggjort i politisk høringsuttalelse til fylkeskommunens arbeid med en fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus. Videre er kollektivfelt satt på dagsorden i E18/Spikkestadutvalget gjennom nytt mandat. Fylkeskommunen jobber med utarbeidelse av mobilitetsplan, og kommunen har i denne forbindelse gitt innspill om behov for tiltak knyttet til buss, sykkel og gange.

Tilbud om båttransport i helgene (skoleferien) ble gjennomført som et spleiselag mellom Akershus fylkeskommune, Røyken kommune og Asker kommune. Prøveprosjektet var svært vellykket med mange fornøyde passasjerer. Det er en felles målsetning at tilbudet kan bli permanent.

Kommunen har gjennom deltakelse i «Grenbaneutvalget» bidratt økonomisk til utarbeidelse av en felles utredning som setter fokus på banene (Kongsberg-, Kongsvinger-, Gjøvik-, Spikkestad- og Hovedbanen). Utredningen skal synliggjøre samfunnsøkonomisk nytte av tiltak på banestrekningene.

Asker kommune har gjennom Plansamarbeidet vært involvert i utarbeidelse av «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus». Planen ble vedtatt i desember 2015.

Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet

Miljø

Figuren under viser utslipp av klimagasser fra kommunal drift. 

Laster grafikk...

Utslippene av klimagasser fra kommunal drift har de siste to årene gått ytterligere ned sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes primært utfasing i bruken av fossil fyringsolje i kommunens bygg og i gatevarmeanlegget i Asker sentrum.

Dette arbeidet resulterte i at Asker kommune i 2014 fikk diplom fra Naturvernforbundet som nesten «oljefri kommune». I tillegg fikk Asker kommune i 2014 pris som årets varmepumpekommune. Som en oppfølging av dette arbeidet ble det i 2015 startet en energiserie i ASKER-posten for å motivere innbyggere og næringsliv til å gjennomføre lønnsomme energitiltak. 

På Asker Drifts kjøretøy og maskiner ble det sommeren 2015 startet en uttesting av syntetisk biodiesel, som da var en ny type biodrivstoff i Norge. Overgangen har gått uproblematisk, og det er et mål at store deler av kommunens dieseldrevne bil- og maskinpark går over til å bruke dette drivstoffet.

Her er egen rapportering om status for de ulike satsningsområdene i Energi- og klimaplanen.

Asker kommune er partner i FutureBuilt sammen med Oslo, Bærum og Drammen kommuner. FutureBuilt er et 10-årig program fra 2010-2020 som skal fremme klimavennlig bygg- og områdeutvikling. Det er et mål å realisere flere kommunale og private forbildeprosjekter i programperioden. 

Per desember 2015 har FutureBuilt totalt 41 prosjekter i de fire kommunene som enten er ferdigstilt (18 stk.) eller under planlegging (23 stk.). Det er tre områdeprosjekter, to sykkelprosjekter, ni rehabiliteringsprosjekter og 26 nybygg. Av disse har Asker kommune ferdigstilt Trans’matorn sykkelpark i Heggedal, og igangsatt Holmen svømmehall på Holmen og Kistefossdammen barnehage i Heggedal.

Nytt sykkelhotell på Asker stasjon ble igangsatt i 2015. Dette er et prosjekt knyttet til «FutureBike» - en felles politisk viljeserklæring om sykkeltiltak de fire FutureBuilt-kommunene ønsker å samarbeide om. Det vises til tjenesteområde Teknikk og miljø for mer informasjon om prosjektene og «FutureBike».

Kommunestyret vedtok i februar 2015 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Asker (sak 4/15). Det vises til tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid for en nærmere omtale av tiltak knyttet til planen.

Samfunnssikkerhet

Det ble i 2015 utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Asker og Bærum kommuner. Analysen avdekker eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer på overordnet nivå, og hvordan disse kan påvirke hverandre. Analysen gir føringer til kommuneplanarbeidet og øvrig planverk, og gir et grunnlag for beredskapsøvelser og lokale analyser. Analysen skal behandles av kommunestyret i 2016. 

Asker kommune har deltatt i nødetatenes øvelse for redningsledelsen. Hendelsen var lagt til Asker stasjon, og scenariet var knyttet til tankvogner med farlig gods som hadde sporet av. Øvelsesmomentene knyttet til befolkningsvarsling, evakuering og kommunikasjon ga nyttig læring.

Fylkesmannen har i 2015 hatt beredskapstilsyn med Asker kommunes beredskapsplikt. Tilsynet avdekket ingen avvik eller merknader.

Folkehelse 

Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 ble vedtatt av kommunestyret i september 2015 (sak 90/15). Det overordnede målet for folkehelsearbeidet i Asker er bedre folkehelse for alle, med et ekstra fokus på grupper med levekårsutfordringer.

Det har i 2015 vært jobbet med planmessige grep i folkehelsearbeidet, blant annet i forbindelse med arbeidet med kulturplanen, oppvekststrategien og ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Målet har vært å få inn flere tiltak som åpner for deltakelse for alle innbyggere, og som tilrettelegger for hverdagsaktivitet og sosiale møteplasser. Videre har det i samarbeid med idretten vært satt fokus på kostnadsnivået for utøverne og etablering av åpne ungdomstilbud for alle, slik som for eksempel «Fun Friday». 

Helsefremmende og primærforebyggende arbeid foregår innen alle tjenesteområder og på mange frivillige arenaer i Asker. Asker kommune har en samarbeidsavtale med Asker Turlag/DNT Oslo og omegn om etablering av rundløyper i nærmiljøene. Det er også innført idretts- og frilufts-SFO ved alle barneskoler. Friluftsdag for 5. trinn er gjennomført ved ni skoler i henhold til samarbeidsavtalen med NaKuHel.  I samarbeid med Norsk Friluftsliv, Helsedirektoratet og Fornebu Consulting ble konferansen «Aktiv hverdag med velferdsteknologi» arrangert i Asker kulturhus.

Tettsteder og knutepunkter

I Heggedal ble det nye veisystemet med bro over jernbanen offisielt åpnet i oktober 2015. Dermed er tre års arbeid med utbygging av stasjonen, kollektivterminalen og veianlegget ferdigstilt. Reguleringsplaner for sanering av planoverganger over Spikkestadbanen ble vedtatt både i Røyken og Asker kommuner, og det arbeides videre med dette prosjektet for å sikre bedre frekvens og økt hastighet for toget.

Byggeprosjektet for sentrumstomten i Heggedal ble godkjent, og byggestart for den store sentrumsutbyggingen skjer i 2016. 

På Vestre Billingstad har det vært arbeidet videre med områderegulering for mellom 1200 og 1300 boliger og nytt nærsenter. Reguleringsplanen forventes vedtatt ved årsskiftet 2016/2017.

Det ble i 2015 arbeidet med planlegging av til sammen 1200 boliger, nærsenter og ny barneskole på Høn/Landås. Reguleringsplanen fremmes i løpet av 2016. 

Forslag til områdereguleringsplan for Føyka/Elvely ble sendt inn til formell behandling i Asker kommune høsten 2015. Planen innebærer 60 prosent utvidelse av Asker sentrum, med 600 boliger, forretninger, service, kontor og hotell. 

Planprogram for Drengsrud idrettspark, som erstatningsanlegg for Føyka, ble vedtatt vinteren 2015.

Borgenprosjektet

Asker kommune gjennomførte i 2015 en grundig kartlegging og analyse av Borgenområdet som grunnlag for en fremtidig utvikling av området. Rapporten «Livet på Borgen» ble publisert i november 2015. Det er etablert et prosjektstyre og en prosjektgruppe som vil arbeide med å realisere prosjektets mål og forankre gevinstarbeidet i linjeorganisasjonen. Det ble i desember 2014 vedtatt å opprette et ad hoc-utvalg med fem folkevalgte som har fulgt Borgenprosjektet fra januar 2015. 

Følgende aktiviteter er i 2015 gjennomført som en del av Borgenprosjektet: 

 • Nærmiljøkonferanse
 • Etablering av Borgen nærmiljøsentral
 • Produksjon av aktivitetskalender for Borgen
 • Lokalt nettverksarbeid og deltakelse på lokale arrangementer med beboere, lag og foreninger.
 • Etablering av Facebooksiden «Med hjerte for Borgen»
 • Planlegging av samskapingsprosessene som skal resultere i et veikart for videreutvikling av Borgen.