Strategisk næringsplan - Rapportering 2015

Rapportering for 2015 på delmål i Strategisk næringsplan

Asker er en attraktiv næringskommune

 • Være blant de 10 beste i NHOs årlige Kommune-NM: Asker kommune ble nr. 4 i NHOs kommune-NM og Bærum nr. 2. Resultatene viser at kommunen har en høy attraktivitet for næringsetablering
 • Sikre tilgang på lokal attraktiv arbeidskraft, øke andel arbeidsfør del av befolkningen: Andel som er i yrkesaktiv alder i Asker er på 73,2 %, som er en marginal økning på 0,1 % fra året før. Bærum ligger på 72,4 % og landet for øvrig på 75 %.
 • Øke egendelen på arbeidsplasser fra dagens 90 %: Siste tall fra SSB viser at Asker opprettholder egendekning av arbeidsplasser på 90%

Kunnskapsbedrifter

 • Kunnskapsbedrifter med ansatte skal øke til 1.500 bedrifter: Ikke fått relevante tall på dette fra SSB ennå
 • Ansatte i kunnskapsbedriftene skal øke til 17.000 sysselsatte: Ansatte i kunnskapsbedrifter har økt fra 14.823 til 15.096. Dette er 1 % lavere enn målet på 3 % økning i Strategisk næringsplan. Utslagene i redusert aktivitet innen olje- og gass slår også ut på andre relaterte næringer.
 • Antall askerbøringer i kunnskapsbedriftene skal øke til 8.500 ansatte: Ansatte Askerbøringer i kunnskapsbedrifter har gått ned siste året fra 6799 til 6741, dette skyldes færre kortreiste innen undervisning og helse og sosial.
 • Øke andelen kortreiste arbeidstakere med 10 % innen 5 år: De siste pendlingstall viser en fortsatt høy utpendling fra Asker på 19043 personer, økning på 500 og en innpendling på 15870, økning på 440. Pendlerstrømmene går primært mellom Asker – Bærum –Oslo. For pendling inn til Asker øker langpendlingen mest.

De lokale næringer

 • Handelsomsetningen fra butikk skal øke med 10 %. Mer kortreist handel: Detaljhandel uten salg av motorvogner økte i Asker med 1,5% i 2014, som er noe under målet.
 • Handels-, service- og kulturnæringene skal bidra til god tettstedsutvikling: Dette målet følges opp gjennom kommuneplanens føringer, de påfølgende reguleringsplaner med utbygging og utvikling i samarbeid med private utbyggere av våre definerte tettsteder.
 • Øke omsetning/besøkende i opplevelsesnæringene med 20 %: Det foreligger ikke besøkstall generelt på næringen, men overnattingsutviklingen i Asker og Bærum samlet viste en økning på 17 % fra 2012 til 2014, hvilket var høyest i Akershus. Næringen økte antall arbeidsplasser med 25 til totalt 904 i Asker.
 • Verdiskapningen i landbruket skal opprettholdes: Det er 267 arbeidsplasser tilknyttet jord- og skogbruksnæringen, med en økning på 8 arbeidsplasser i 2014. Det foreligger ikke tall på verdiskapningen for 2014.
 • Bidra til at vi får flere energi og klimavennlige bygg: Asker kommune er sammen med Oslo, Bærum og Drammen med i FutureBuilt. Her kan ses nærmere de forbildeprosjektene som er gjennomført i Asker

Infrastrukturens påvirkning på næringslønnsomhet og etablering

 • E18 - tilfredsstille næringslivet behov for kollektivløsninger og varetransport
 • Kollektivandel for jobbreiser skal øke fra 17 til 27 %
 • Interne arbeidsreiser i Asker skal ta mindre enn 30 minutter

For alle punktene over vil resultater komme over et lengre tidsperspektiv. De knytter seg til en utvikling gjennom overordnende planer og prosjektgjennomføring

 • For handelsnæringen å sikre tilstrekkelig antall p-plasser for bil/sykkel i sentra: Målet knytter seg til en parkeringsstrategi for knutepunktutvikling, og en tilrettelegging for bedre fremkommelighet for sykkel. Det er under bygging nytt sykkelhotell i Asker sentrum som vil øke mulighet for god sykkelparkering.
 • Økt bruk av miljøvennlige transportløsninger for næringslivet rundt Asker S: De siste næringsbygg i sentrumsområde, Asker Panorama og under bygging på Kraglund - Asker Tek, legger begge stor vekt på at ansatte bruker kollektivløsninger, elbil- og sykler.
 • Antatt passasjerer som bruker Vollen-båten skal øke med 20 % i løpet av 2 år: Belegningsprosenten (23 % bruk av antall seter) er lav og kostnadene høye for båt sammenliknet med buss ( belegning 46 % ). Det var en gledelig og god oppslutning til nytt sommerrutetilbud til Fornebu og Vollen - sommeren 2015 med ca 11.000 passasjerer

Næringsarealer i kommunen

 • Netto 40.000 kvm næringsarealer i Asker sentrum og omkring: Nytt næringsbygg på 14500 m2 - Asker Tek på Kraglund og 3700 m2 lager- og kontor bygg for SGP Varmeteknikk på Ånnerud
 • Netto 20.000 kvm næringsarealer på Billingstad/Slependen: Ombygging og utvidelse for Varner - Nesøyveien 4-6 på 3500 m2 og ny etasje for Billingstadsletta 14-18 med 3700 m2, øker næringsarealet i området med 7200 m2
 • Nye arealer som følge av konvertering bolig Billingstad vest og andre steder: skjedd noen konvertering av området Billingstad vest enda

Internasjonalisering - rekruttering

 • Andelen sysselsatte innvandrere skal være som for gjennomsnittet
 • Bidra til at Asker Internasjonale Skole utvides: Asker International school hadde ved årsskiftet 170 elever fordelt på 1. til 7. trinn. Egenkapitalen er styrket i 2015 hvilket gir mulighet for vekst og innkjøp av utstyr og inventar.
 • Tilpasset gründerhjelp for arbeidsinnvandrere. Etablerertjenesten: Det er gjennomført etablererkurs på engelsk hvor det var god deltakelse. Tilbudet fortsetter i 2016
 • Nettsider på engelsk for informasjon om lokale forhold/tilbud. Arbeidet ble ikke påbegynt i 2015. Målet er oppstart i 2016

Innovasjon og entreprenørskap

 • Styrke kommunens innovasjonsarbeid – samarbeid Campus Asker: Aktiviteten tilknyttet Campus Asker har vært lav i 2015, ressurser er knyttet mer til oppfølging av konjunkturendringer i næringslivet
 • Samarbeid innovasjon Kunnskapssenteret og næringslivet - fellesprosjekter: Det er laget en avtale om samarbeid mellom kommunens Kunnskapssenter og AskersHus. Her ligger det prosjekter til oppfølging hvor både næringsliv og kommune er aktører og har interesser
 • Øke Skattefunn med 100 %. med bruk av Servicekontoret for næringslivet: Næringslivets servicekontor er ikke etablert enda, dette arbeidet hører sammen med målsetningen om å etablere AskersHus som næringshage i SIVAs program
 • Årlig næringslivsdag/gründercamp på hver grunnskole: Gründercamp ble gjennomført for hele 8. klassetrinn i juni. Årets tema var «Den bærekraftige Askerbøringen». Her kom det mange kreative innspill på hvordan vi kan ta vare på miljø og bruke mindre energi.
 • Flere lønnsomme bedrifter gjennom spissing av Etablerertjenestens tilbud: Etablerertjenestens tilbud er under evaluering. Asker og Bærum ønsker at det etableres en tettere oppfølging av nye bedrifter. Dette vil bli vurderes som del av nytt tilbud av Akershus Fylkeskommune
 • Asker kommune skal ta i bruk metoder for innovative anskaffelser der mulig: Slik anskaffelse ble gjennomført for den tekniske løsning tilknyttet nye Holmen svømmehall

Næringslivets samfunnsansvar

 • Øke næringslivets samarbeid med frivillige organisasjoner: Bedre koordineringen av samarbeidet næringsliv og frivillighet
 • Profesjonalisere de frivillige organisasjoner på gjenytelse ved støtte fra bedriftene: Det er ikke startet arbeid for å se på hvordan få til økt samarbeid mellom næringslivet og frivillige foreninger. Asker næringsråd er tiltenkt oppgaven og må gjøre dette i tett dialog med aktørene.
 • Øke antallet lærlingeplasser i bedriftene: Asker har tilstrekkelig antall lærlingeplasser, men det er for dårlig søkning til yrkesfagene. Det samarbeides med Nesbru videregående for å finne tiltak som kan stimulere, motivere og gi grunnlag for økt søkning til yrkesfagene.

Omdømme, profilering og synlighet

 • Gjennomføre 10 bedriftsbesøk hvert år: Det er gjennomført over 10 bedriftsbesøk i løpet av året
 • Intern og ekstern informasjon om gode historier fra lokalt næringsliv: Det er brukt midler på annonsering og ressurser på å fremme gode tiltak knyttet til utvikling og tilbud for næringslivet
 • Bygge opp mer næringsrelatert informasjon på kommunens nettsider: Nye nettsider er bygget opp med næringsliv på 1. siden med en oversiktlig og brukervennlig informasjon videre

Samarbeid og nettverk over kommunegrensene

 • Øke samarbeid om næringsutviklingen med Bærum: Samarbeidet om næringsutvikling, prosjekter og tiltak er tett med Bærum. Bærums nye strategiske næringsplan vil også gi føringer for felles satsingsområder
 • Samarbeid med aktuelle interesseorganisasjoner innen energisektoren: Asker og Bærum deltok med stands på Subsea Valleys næringskonferanse og har vært med og støttet deres strategiarbeid. Asker kommune inviterte sammen med Asker næringsråd til en konferanse for olje- og gassbedrifter og tilknyttede organisasjoner i august. Tema var omstilling i bransjen.
 • Avklare samarbeidsformer med Oslo Business Region: Det har vært flere møter med Oslo Business region om deres ønske om samarbeid med sentrale Akershuskommuner. Intensjonen om samarbeid er der fra alle parter, men ikke noe er formalisert knyttet til eierskap, økonomi eller felles utviklingsprosjekter/tiltak.
 • Samarbeidsområder og kontaktnett med Lier og Røyken: Det er gjennomført flere møter med Røyken og Lier knyttet til lokal og regional næringsutvikling.
 • Aktiv medspiller til næringsprosjekter i organisasjonene: Asker kommune følger med, men også medvirker og støtter næringsprosjekter som gjennomføres av næringsorganisasjonene, Kvinner i Business, Asker næringsråd, Vollen Handelssted, Akershus reiselivsråd, Asker sentrum, Subsea Valley, Norges Gartnerlag.