Teknikk og miljø

Dette har kommunen oppnådd

 • Ajour med lovpålagt saksbehandlingstid for klagesaker.
 • Signert «FutureBike» – felles sykkelerklæring med Oslo, Bærum og Drammen kommuner.
 • Ferdigstilt Trans’matorn sykkel- og aktivitetspark, en småskala sykkelbane i Leikvoll barnehage og et mobilt sykkellek-anlegg på Asker torg.
 • Inngått intensjonsavtale med Trygg trafikk om «Trafikksikker kommune».
 • Bygget nye fortau og oppgradert gang- og sykkelveier på flere strekninger.
 • Utarbeidet en «Intern veileder for lokal overvannshåndtering», samt et flomsonekart til bruk i all kommunal planlegging.
 • Det totale vannforbruket er redusert til tross for en økning i befolkningen.
 • Igangsatt store områdeprosjekter for utskiftning og rehabilitering av ledningsnettet.
 • Avsluttet kartleggingsfasen i «Spredt avløp»-prosjektet.
 • Asker drift gikk over til syntetisk biodiesel på alle tjenestebiler og traktorer.
 • Startet opp uttesting av flåtestyringssystem med GPS på Asker drifts maskiner.

Dette skal kommunen jobbe videre med

 • Redusere saksbehandlingstiden på plan- og byggesaker.
 • Iverksette flere tiltak for å oppfylle EUs vannrammedirektiv.
 • Iverksette flere tiltak for å begrense skadevirkninger av varslede klimaendringer.
 • Øke oppgraderingstakten av vann- og avløpsnettet.

Små og store begivenheter

 • Tilgjengelighetsprisen ble tildelt Kay Arne Sørensen for hans arbeid gjennom flere år som leder og primus motor for «Joe Silver».
 • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var til stede da Plan og bygg arrangerte kurs om nye lovendringer for selvbyggere/søkere.
 • Plan og bygg har avholdt åpent brukermøte med søkere og forslagstillere for plan- og byggesaker.
 • Natur og idrett har samarbeidet med NaKuHel om å utvikle geologikart for området rundt Semsvannet.
 • Gjennomført innsamlingsaksjon for farlig avfall for leiligheter ved at 5000 røde nett ble delt ut direkte til hver husstand.