Innledning og mål

Kort beskrivelse av tjenesteområdet

Tjenesteområde Teknikk og miljø skal levere gode infrastrukturtjenester, hindre forurensning og skape gode fysiske bomiljøer. I tillegg skal tjenesteområdet legge til rette for næringsutvikling, ivareta kommunens egenart, sikre forsvarlig bruk og vern av kommunens areal- og naturressurser, og dekke samfunnets behov for stedfestet informasjon. 

Tjenesteområde Teknikk og miljø består av virksomhetene kommunalteknisk avdeling, plan- og bygningsavdelingen og Asker drift. I tillegg kjøpes tjenester gjennom VEAS, Asker og Bærum vannverk IKS og Asker og Bærum Brannvesen IKS.

Måloppnåelse

Fokusmål: Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Måloppnåelse
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2015
B-TM. 1. God saksbehandling.B-TM.1.1. Opplevd tilfredshet med saksbehandlingen.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 3,80
B-TM.1.2. Andel vedtak omgjort av fylkesmannen i prosent av totalt antall vedtak.  0 - 15 % 16 - 20 % 21 - 100 % 0,71
B-TM.1.3. Opplevd god tilgjengelighet til saksbehandler.  4,5 - 6 4 - 4,4 0-3,9 3,60
B-TM.1.4. Andel plan- og byggesaker som er behandlet innenfor gjeldende tidsfrister.  98 - 100 % 95 - 97 %  0 - 94 % 81,20
B-TM. 2. Tydelig miljøfokus.B-TM.2.1. Materialgjenvinningsgrad i % av totalt husholdningsavfall.  55 - 100 % 51 - 54 % 0 - 50 % 54,91
B-TM. 3. Godt vedlikehold.B-TM.3.1. Fornyingstakt på ledningsnett vann.  > 1 % 0,6 - 1 % 0 - 0,5 % 0,90

Resultatene viser at brukernes tilfredshet med saksbehandlingen og tilgjengeligheten til saksbehandler, samt andelen plan- og byggesaker som er behandlet innenfor gjeldende tidsfrister, har hatt en nedadgående trend de siste tre år. De viktigste årsakene til dette er underbemanning, langtidssykefravær (uten påvist relasjon til forhold på arbeidsplassen) og innføring av nytt saksbehandlingssystem. Det ble iverksatt en rekke tiltak i 2015 som følges opp videre i 2016. 

Færre vedtak har blitt omgjort av fylkesmannen. Dette er et resultat av høy kvalitet på arbeidet til den enkelte saksbehandler og økte ressurser til klagesaksbehandlingen.

Kommunen har satt i gang flere store rehabiliteringsprosjekter på vannledningsnettet, og fornyingstakten er økende.

Mengden av både totalt avfall og avfall levert til materialgjenvinning er gått noe opp i forhold til 2014.