Nøkkeltall

Plan- og byggesak

Nøkkeltall plan- og byggesak
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr. 13 2015
Prioritering
Brutto driftsutgifter til plansaksbehandling  per innbygger 253 244 290 286 262 259
Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling per innbygger 39 33 44 74 115 76
Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger 166 215 132 225 108 180
Gjennomsnittlig saksbehandling vedtatte reguleringsplaner
(kalenderdager)
183 .. .. .. .. ..
Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig  26 180  26 180  31 200  25 065  35 328 ..
Saksbehandlingsgebyr, privat reguleringsplan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1.  258 060  284 280  312 000  374 000  199 334 ..

Kilde: SSB Kostra tall per 15.03.2016

Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA per mars 2016

Brutto driftsutgifter og inntekter til plansaksbehandling sank fra 2014 til 2015, og er lavere enn for sammenlignbare kommuner.

Plan- og bygningsavdelingen var underbemannet i 2015, noe som ga lavere lønnsutgifter, lavere inntekter og resulterte i lengre saksbehandlingstid. Nærmere analyse av årsak og iverksettelse av tiltak er beskrevet under avsnittet God kvalitet nedenfor.

Asker kommune har høyere utgifter til kart og oppmåling per innbygger enn sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet for kommunegruppe 13. Variasjonen i utgiftene skyldes ulik føring av kostnader i kommunene.

Tallene viser at kommunen har vesentlig lavere gebyrer knyttet til plan- og byggesaker enn Bærum og sammenlignbare kommuner. Lavere gebyrer, fristoverskridelser og færre plansaker gjør at kostnadene til hver enkelt sak blir høy.

Samferdsel

Nøkkeltall samferdsel
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr. 13 2015
Prioritering
Netto driftsutgifter i kr per innbygger, samferdsel i alt 742 856 660 1 059 899 762
Dekningsgrad
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar per 10 000 innbygger 11 11 10 10 12 11
Produktivitet
Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate  240 259  281 193  238 109  351 099  227 378  166 347
Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate inklusiv gang-/sykkelvei  185 218  215 989  177 871  268 396  175 271  137 972

Kilde: SSB Kostra tall per mars 2016

Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA per mars 2016

Asker kommune hadde i 2015 en økning i brutto driftsutgifter per kilometer vei og gate. Hovedårsaken er økt satsning på sykkelrelaterte driftstiltak. Dette inkluderer et kontantbidrag til Jernbaneverket for etablering av et sykkelhotell i Asker sentrum. 

I forhold til sammenligningskommunene er det kun Skedsmo som har høyere brutto driftsutgifter per kilometer vei og gate. Asker er en urban kommune med flere sentrumsområder av høy standard. Trafikkbelastningen på våre veier er stor, da tusenvis av pendlere og næringsdrivende daglig reiser gjennom kommunen. Sammenlagt gir dette høye drifts- og vedlikeholdskostnader.

Vann, avløp og renovasjon

Nøkkeltall vann, avløp og renovasjon
 Asker 2014Asker 2015Bærum 2015Skedsmo 2015Oppegård 2015K.gr. 13 2015
Dekningsgrad
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 96 97 99 97 99 ..
Produktivitet
Årsgebyr vann 1 972 2 229 1 620 2 117 3 240 2 274
Årsgebyr avløp 1832 2198 2340 2557 3924 3240
Årsgebyr for avfall 2815 2815 2550 2891 2082 2385
Utdypende tjenesteindikatorer
Andel fornyet ledningsnett, siste 3 år vann   .. .. .. .. ..
Andel fornyet ledningsnett gjennomsnitt siste 3 år. -avløp 1,51 1,32 1,50 0,96 0,93 ..
Husholdningsavfall per innbygger (kommune) 376 396 403 402 472 ..
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune) 183 217 155 171 171 ..

Kilde: SSB Kostra tall per mars 2016

Laster grafikk...

Kilde: SSB KOSTRA per mars 2016 

Årsgebyret for vann og avløp har steget de siste årene. Askers vanngebyr ligger på samme nivå som Skedsmo og gjennomsnittet for kommunegruppe 13, men under Oppegård. Avløpsgebyret er lavere enn sammenlignbare kommuner og gjennomsnittet for kommunegruppe 13. Sammenlignet med Bærum er Askers vanngebyr høyere, mens avløpsgebyret er lavere. Når det gjelder avfallsgebyr, har Asker lavere gebyr enn Skedsmo, men høyere enn Bærum, Oppegård og gjennomsnittet for kommunegruppe 13.

Vann, avløp og renovasjon er selvkosttjenester. Asker har kunnet holde gebyrene på vann og avløp lave på grunn av opparbeidet fond knyttet til disse tjenestene. De siste årene er fondene blitt redusert. Gebyrene økes fra 1. januar 2016. Når det gjelder renovasjon, er inntektene større enn utgiftene. Fondet har derfor økt de siste årene, noe som medfører at årsgebyrene kan holdes stabile en tid fremover.

Plan- og byggesaker

Nøkkeltall plan- og byggesaker
 2012201320142015
Vedtatte private reguleringsplaner 4 9 3 7
Vedtatte offentlige reguleringsplaner   3 1 5
Behandlede byggesaker 689 681 719 582
Behandlede delesaker 83 77 102 107
Påklagede vedtak sendt fylkesmannen   71 54 104
Vedtak opphevet av fylkesmannen 13 av 84 19 av 64 21 av 56 5 av 49
Henvendelser om ulovligheter   75 58 86
Pålegg om stans/ stoppordrer 12 24 20 14
Gjennomførte revisjons-, inspeksjons- eller dokumenttilsyn 304 250 308 181

Kilde: Plan og bygg/ESA

Økningen i antall saker sendt fylkesmannen gjenspeiler innsatsen for å komme innenfor lovpålagt saksbehandlingsfrist. Nedgangen i vedtak omgjort av fylkesmannen er en betydelig forbedring i forhold til foregående år. Bemanningen er styrket i 2015/2016, noe som gir forventning om fortsatt lav omgjøringsprosent.

Trafikkulykker

Nøkkeltall trafikkulykker
 År201020112012201320142015
Antall ulykker 53 55 39 48 47 40
Drepte 0 0 0 1 0 0
Alvorlig skadde 2 7 4 1 7 7

Kilde: Statens vegvesen

Det er en positiv nedgang i antall ulykker og ingen drepte i trafikken i 2015. Antallet meget alvorlige skadde har økt de siste to årene og fordeler seg likt på E18, fylkesveiene og kommunale veier.

Sykefravær

Nøkkeltall sykefravær
 ÅrSykefraværsprosentEndring  i %poeng
2013 8,1 1,2
2014 6,1 -2,0
2015 8,2 2,1

Kilde: HRM 

Sykefraværet har økt i 2015 og skyldes hovedsakelig høyt sykefravær på Asker drift og Plan- og bygningsavdelingen. Tiltak er iverksatt, og det er et mål å redusere sykefraværet til 5,5 prosent fra 2016.

Kompetanse

Laster grafikk...

Kilde: HRM 

Medarbeidernes kompetanse spenner svært vidt som følge av at tjenesteområdet har et bredt og sammensatt ansvarsområde. Enkelte fagområder med få medarbeidere er spesielt sårbare for utskiftninger i bemanningen. Rekrutteringssituasjonen til tekniske stillinger har bedret seg de siste årene.

Årsverksutvikling 

Nøkkeltall årsverksutvikling
 ÅrsverkEndring  i %
fra året før
Desember 2013 153 3,4
Desember 2014 154 0,7
Desember 2015 155 0,6

Kilde: HRM 

Antallet årsverk har vært stabilt de siste årene til tross for at kommunen har fått flere innbyggere.

Alderssammensetning

Laster grafikk...

Kilde: HRM

Tjenesteområdet har tradisjonelt hatt en forholdsvis høy gjennomsnittsalder. Dette har ikke medført særskilte rekrutteringsutfordringer.

Økonomi

Målgrupper - tall i 1 000
 Regnskap 2015Reg. bud 2015Avvik 2015Regnskap 2014
Vann og avløp
Driftsutgifter -129 022 -133 614 -4 592 -119 694
Driftsinntekter 138 598 144 800 6 202 127 438
Netto driftsutgifter 9 576 11 186 1 610 7 744
         
Renovasjon
Driftsutgifter -70 665 -70 367 298 -68 838
Driftsinntekter 70 796 64 374 -6 422 67 914
Netto driftsutgifter 131 -5 993 -6 124 -924
         
Samferdsel
Driftsutgifter -21 308 -18 542 2 766 -19 275
Driftsinntekter 56 006 52 544 -3 462 46 718
Netto driftsutgifter 34 698 34 002 -696 27 443
         
Brann og redning
Driftsutgifter -6 121 -6 223 -102 -7 374
Driftsinntekter 42 460 42 354 -106 41 067
Netto driftsutgifter 36 339 36 131 -208 33 693
- herav driftsinntekter feiing -6 121 -6 223 -102 -5 574
- herav driftsutgifter feiing 5 702 6 240 538 5 270
- herav netto driftsutgifter feiing -419 17 436 -304
         
Asker drift
Driftsutgifter -43 082 -36 864 6 218 -35 086
Driftsinntekter 37 258 34 576 -2 682 35 581
Netto driftsutgifter -5 824 -2 288 3 536 495
         
Plan og bygg
Driftsutgifter -22 631 -22 030 601 -24 412
Driftsinntekter 48 460 49 833 1 373 50 266
Netto driftsutgifter 25 829 27 803 1 974 25 854
         
Teknikk og miljø 100 749 100 841 93 94 305
Driftsutgifter -292 829 -287 640 5 189 -274 679
Driftsinntekter 393 578 388 481 -5 097 368 984
Netto driftsutgifter 100 749 100 841 93 94 305

Kilde: Agresso

Tjenesteområdet gikk i 2015 i balanse. Det er hovedsakelig selvkost eller selvfinansierende områder, og påvirker derfor i liten grad kommunens driftsresultat.