Status for satsingsområdene

Forebygging og tidlig innsats 

Godt kollektiv- og sykkeltilbud 

Asker kommune har sammen med Drammen, Bærum og Oslo kommuner signert «FutureBike-erklæringen», en felles politisk viljeserklæring om sykkelsatsning frem til 2020. Asker kommune er i gang med oppfølgingen, i første omgang med sykkelvennlige stasjoner og knutepunkter, samt bygging av sykkelkultur.

Asker kommune bevilget i 2015 totalt 5 mill. kroner som tilskudd til et høystandard sykkelhotell med 400 sykkelparkeringsplasser på Asker stasjon. Sykkelhotellet er et samarbeidsprosjekt med Jernbaneverket og Akershus fylkeskommune, og ferdigstilles våren 2016. Samtidig vil Asker kommune sette inn nye mer funksjonelle stativer i eksisterende sykkelhus i Grindegården.

I august åpnet Trans’matorn sykkel- og aktivitetspark i Heggedal sentrum, et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune, Heggedal nærmiljøsentral og Asker cykleklubb med flere. Parken inneholder trafikkbane for sykkelopplæring i trygge omgivelser, terrengløyper og mulighet for lek med sykkel for små og store. Flere skoler har allerede vært på besøk, og i helger og på ettermiddager er det mye aktivitet i sykkelparken. 

En småskala sykkelbane er laget i samarbeid med Leikvoll barnehage, og Asker torg fikk i sommer et mobilt sykkellek-anlegg til bruk for alle som besøker Asker sentrum.

Det er for andre år på rad delt ut gratis piggdekk til 100 nye vintersyklister. Gang- og sykkelveinettet i kommunen brøytes for bruk vinterstid, og piggdekkampanjen skal hjelpe dem som ønsker å prøve vintersykling til å komme i gang. En spørreundersøkelse i etterkant av 2014/2015-kampanjen viste at 95 prosent ønsket å sykle igjen neste vinter.

I slutten av januar ble det i samarbeid med Bærum kommune gjennomført vintersykkeldag på Asker torg. Det er ved flere offentlige arrangementer tilrettelagt for el-sykkeltesting for potensielle nye entusiaster.

På det kommunale veinettet ble de mest brukte sykkelstrekningene feiet allerede i begynnelsen av mars. Det ble gjennomført feiing av høstløv på de samme strekningene, som et testprosjekt. Det skal i 2016 inngås ny kontrakter for vinterdrift, og det er gjort forarbeider som vil synliggjøre muligheter for bedre standard på vinterdrift av gang- og sykkelanlegg i årene fremover.

Kommunen gjennomførte våren 2015 et prøveprosjekt med differensiert pris for innfartsparkering ved Asker stasjon, hvor det ble innført høyere avgift for bilister bosatt utenfor kommunen. En evaluering av prøveprosjektet, sammen med en mulighetsstudie for ulike ordninger for innfartsparkering ved Asker stasjon, legges frem for politisk behandling i 2016.

Velveier

Asker kommune har som mål å overta 2 kilometer velvei i året, under den forutsetning at veiene er opparbeidet til akseptabel standard. Det gis kommunalt deltilskudd til oppgradering. Likevel er få veier oppgradert og overtatt siden vedtaket i 2009. I 2015 har kommunen gjennomgått tilskuddsordningene knyttet til velveier i Asker, og i 2016 vil forslag til endringer i ordningene legges frem til politisk behandling.

Trafikksikkerhet 

Asker kommune tar sikte på å bli «Trafikksikker kommune», og signerte høsten 2015 en intensjonsavtale med Trygg trafikk. Akershus fylkeskommune anser denne helhetlige sertifiseringsordningen som det viktigste trafikksikkerhetstiltaket i Norge i dag, og Asker kommune går nå igjennom aktuelle rutiner som påvirker trafikksikkerheten til innbyggere, ansatte, underleverandører og samarbeidspartnere.

Det er bygget nye fortau langs Gudolf Blakstad vei, Brusetfaret og Østre vei. Det er oppgradert og overtatt gang- og sykkelveier mellom Jonasmyra-Strandengveien, Strandengveien-Slemmestadveien, Øgårdsveien-Slemmestadveien og forlengelse i Liahagen. Vei- og gatebelysning er forsterket flere steder, det er etablert fartshumper og satt opp bilsperrer på gang- og sykkelveier. Det er gjennomført en mulighetsstudie som resulterte i en anbefalt sykkelløsning på Bleikerveien på strekningen Risenga-E18.

Vann og avløp

Arbeidet med å redusere lekkasjer på vannledningsnettet pågår fortsatt, og det jobbes målrettet innfor flere områder. Det totale vannforbruket ble i 2015 redusert med ca. 5 prosent til tross for en økning i befolkningen på rundt 500 personer.

Det jobbes både med målrettet lekkasjesøking med påfølgende punktutbedringer, og store områdeprosjekter hvor alt gammelt og uegnet ledningsnett rehabiliteres eller skiftes ut. Det er igangsatte store områdeprosjekter i Vakås-, Dæli- og Gullhella-området og i området rundt J.R. Wilhelmsens vei. 

I prosjektet «Spredt avløp» er kartleggingsfasen avsluttet, og flere tiltak ble iverksatt i 2015 for å sanere eller oppgradere de 900 private septikanleggene som ikke tilfredsstiller kommunens lokale forskrift. Dette arbeidet er tidkrevende og vil gå over flere år. Bemanningen er derfor økt i 2015 for å håndtere behandlingen av disse sakene.

Universell utforming 

Det ble i 2015 etablert en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide en plan for universell utforming i Asker kommune. Planen skal vedtas i løpet av 2016. Planen vil ha følgende tre temavise kjerneområder: Transport og samferdsel, planlegging for bygg/anlegg og utearealer, samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

God helhet og samhandling

Tydelig miljøfokus 

I Hovedplan vei finnes Asker kommunes målsetninger om verdibevaring av veikapitalen. Kapitalen som er lagt ned i veianlegg skal forvaltes med minst mulig verdiforringelse. Dette er både økonomisk og miljøvennlig. Gatevarmesentralen i Asker sentrum har blitt oppgradert, og mange kilometer vei er reasfaltert. 7 kilometer kommunale gang- og sykkeltraseer fikk nytt asfaltdekke, i hovedsak høyt trafikkerte strekninger inn mot knutepunkter og jernbanestasjoner. Det er gjennomført fjellsikring i tilknytning til flere kommunale veier, samt inspeksjoner av alle kommunale broer for å opprettholde en trygg standard på anleggene.

For å håndtere fremtidens klimaendringer i forhold til flom og overvann, er det utarbeidet en «Intern veileder for lokal overvannshåndtering», samt et flomsonekart til bruk i all kommunal planlegging. Dette er også tilgjengelig for private aktører. Flere virksomheter har nå fått opplæring i veilederen. Flom og overvannsproblematikk er godt innarbeidet i kommuneplanen og er et fast tema tidlig i reguleringsprosesser. 

I 2015 ble det innført en helt ny ordning med innsamling av farlig avfall fra leiligheter. Det ble delt ut ca. 5000 røde nett direkte til hver husstand, og det ble innført innsamling to ganger i året med en ambulerende tjeneste («miljøbil»).

Arbeidet med ny hovedplan gjenvinning 2016-2023 ble igangsatt i 2015.

Asker drift har i 2015 gått over til syntetisk biodiesel for alle tjenestebiler og traktorer, som er en ny type biodrivstoff i Norge. Det vises til nærmere beskrivelse under status for tiltakene i Energi- og klimaplanen (utgått). 

God kvalitet

God saksbehandling

Formannskapet behandlet i juni 2015 sak om saksbehandling og brukertilfredshet knyttet til plan- og byggesaker (sak 110/15). Saken redegjorde for kortsiktige og langsiktige tiltak for å forbedre saksbehandlingstiden. Blant tiltakene som ble iverksatt på kort sikt var midlertidige ansettelser, ekstern saksbehandlingsbistand i klagesaker og byggesaker, midlertidig fullmakt til delegert behandling av klagesaker og styrking av dokumentsenteret. På lengre sikt jobbes det med organisasjonsutvikling, tilføring av kompetanse og bedring av rutiner og prosedyrer. 

Ekstern saksbehandlingsbistand er faset ut fra årsskiftet 2015/2016, mens fullmakt til delegert klagesaksbehandling vil bli fremmet på nytt som forslag til permanent ordning.

Virksomheten ble tilført 3 mill. kroner i 1. tertialrapport 2015 som er benyttet til oppbemanning av saksbehandlere på plan- og byggesaker. Denne oppbemanningen videreføres som en kontinuerlig prioritert prosess i forbindelse med erstatning av vakanser, for slik å holde saksbehandlingskapasiteten på et forsvarlig nivå.  

Oppbemanningen av saksbehandlere på byggesak og plansak har vært viktig for å imøtekomme nye lovendringer. Endringene i plan- og bygningsloven har ikke medført vesentlig færre søknader, da mange av de nye unntakene ikke er unntatt søknadsplikt i Asker kommune. Lovendringene har derfor ikke gitt mindre arbeidsoppgaver. Veiledningen av søkere har derimot økt.

Plan og bygg er fra årsskiftet à jour med lovpålagt saksbehandlingstid for klagesaker, mens saksbehandlingstiden for byggesaker forventes å ligge innenfor lovpålagte frister i løpet av høsten 2016. Oppmåling, delesaksbehandling og geodata overholder saksbehandlingsfristene.

Fra mai og ut året ble det rapportert løpende om status for sentrale måleindikatorer. Det arbeides med å erstatte denne rapporteringen med statistikk som skal kunne genereres automatisk ved hjelp av kommunens sak- og arkivsystem (ESA).

Vann og avløp

Arbeidet med å oppfylle EUs vannrammedirektiv er kommet godt i gang. Det jobbes aktivt med å redusere forurensning til bekker og vassdrag. Kommunens viktigste bidrag i dette arbeidet har i 2015 vært økt innsats på rehabilitering av avløpsnettet, kildesporing hvor feilkoblinger og forurensningskilder avdekkes, samt opprydding av spredte avløp som ikke tilfredsstiller dagens krav.

Asker drift

Uttesting av et flåtestyringssystem med GPS på maskiner og utstyr startet opp høsten 2015. Systemet skal bidra til å effektivisere driften og bedre kvaliteten på tjenestene knyttet til å brøyte, strø, feie, klippe gress og rydde søppel. Systemet gir kommunen mulighet til å registrere arbeidsoppgaver i elektroniske kart, hente opp kartgrunnlagene med smarttelefon/nettbrett og kalle ut mannskaper som står på vakt. Systemet gir god dokumentasjon på hva som er utført og til hvilken tid, og avvik vil fremkomme i kart og på egne avvikslister.

Asker drift tester ut systemet videre i 2016 og skal bruke det på alle brøyte- og strøenheter fra kommende vinter.

Nødvendig kompetanse

Rekruttering, nettverk og kurs

På plan- og bygningsavdelingen har oppbemanning vært topp prioritert, og kommende vakanser søkes besatt raskest mulig gjennom bruk av parallelle ansettelsesrunder.

Arbeidsmarkedet anses som gunstig for rekruttering av nye medarbeidere.

Plan- og bygningsavdelingen samarbeider med Kommunenes Sentralforbund (KS) om digitale byggesaksløsninger. Det samarbeides med flere andre virksomheter i kommunen og med andre storkommuner om utviklingen av arbeidet.

Plan- og bygningsavdelingen er ferdig med første versjon av planinformasjon i 3D-format. Det kan nå vises planforslag i en terrengmodell, og det arbeides videre med en versjon 2.