Verbale vedtak

Formannskapet behandlet 10. februar 2015 sak om oppfølging av verbale vedtak som ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandling av Handlingsprogram 2015-2018 (sak 22/15). Rådmannen redegjorde i sin anbefaling om oppfølging av de verbale vedtakene, og formannskapet sluttet seg til anbefalingene. 

Nedenfor gis en oversikt over status for oppfølging av vedtakene.

Faglig karrierestige

Gjennom arbeidet med Arbeidsgiverpolitisk plattform 2016-2019 vil mulighetene for interne karrieremuligheter bli vurdert og satt fokus på, herunder faglig karrierestige.

Kommunestyrets verbalvedtak gir viktige føringer inn i dette arbeidet.

Vurdere alternativer for revisjon

Kommunestyret behandlet i september 2015 sak om alternative organisasjonsformer for revisjon (sak 81/15). Det ble fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med regnskapsåret 2016.
  2. Anbudsrunde gjennomføres av kontrollutvalget v/sekretariatet med bistand fra rådmannen.
  3. Kontrollutvalget tar stilling til om utlysningen av konkurransen om revisjon skal være felles for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon eller om en separat ordning skal velges. Kontrollutvalget bestemmer konkurransekriteriene for utlysningen.
  4. Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vedtok i oktober (sak 68/15) konkurransegrunnlaget. Anbudsfristen var 14. desember 2015, og det kom inn fire anbud. Det tas sikte på at kontrollutvalget innstiller på valg av ny revisor i februar 2016, og at kommunestyret behandler saken i mars 2016. Ny revisor vil etter planen tiltre fra 1. juni 2016. 

Rådmannen har lagt opp til at fast ansatte i Asker kommunerevisjon får tilbud om ny stilling i kommunen.

Forenkle oppvekstsektoren

Tjenesteområde Oppvekst har startet et arbeid med mål om å fjerne tidstyver. Et lokalt tidsbruksutvalg har utarbeidet forslag til tidsbesparende tiltak.

Rådmannen arbeider for øvrig med å fjerne tidstyver i alle tjenesteområder i Asker kommune. Tidstyver i oppvekstsektoren vil inngå i dette arbeidet.

Økt satsing på barnevern og tidlig intervensjon ved mishandling og omsorgssvikt

Forebygging og tidlig innsats har de siste fire årene vært definert som en gjennomgående utfordring i handlingsprogrammet.

Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) er en sentral metode for å sørge for helhetlige og gode tjenester og styrket samhandling mellom blant annet barnevernet, Barne- og familieenheten, barnehager og skoler mv. Barnevernet er representert i TFS-møtene. Prosjekt tidlig innsats i oppvekst har fokus på styrket samhandling mellom de ulike tjenestene innen tjenesteområdet for å kunne yte riktige tiltak så tidlig som mulig i barnets liv og/eller så tidlig som mulig når problemer oppstår.

Rådmannen vil komme tilbake til dette etter evalueringen av Barne- og familieenheten og identifiserte resultater fra prosjekt tidlig innsats i oppvekst.

Større vekt på psykologtjenester i skolehelsetjenesten

Rådmannen vil vurdere kompetansesammensetning og kompetansebehov i skolehelsetjenesten i forbindelse med evalueringen av Barne- og familieenheten. Det vil bli lagt frem sak om evaluering av Barne- og familieenheten i 2016. Det legges frem sak om felles kompetanse i oppvekst i 2016.

Realfagskommunen Asker

Asker kommune er utnevnt som realfagskommune og har fått tildelt 316 000 kroner til dette. Det er ansatt en prosjektleder for realfagskommuneprosjektet. Det vil i løpet av første kvartal 2016 bli lagt frem sak om realfag.

Flere boliger til psykisk utviklingshemmede ved samarbeid med foreldre og utbyggere

I forbindelse med kommunestyrets behandling av Temaplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2016-2019 (sak 92/15) ble det vedtatt at det skal fremmes egen sak om modell for et kommunalt/privat samarbeid for utbygging av boliger for målgruppen. Saken legges frem i 2016.

Hjemmetjenesten

Det rapporteres halvårlig på utvalgte nøkkeltall til komité for Helse og omsorg. I forbindelse med halvårsrapporten for 2015, som ble lagt frem for komiteen i oktober, ble rapporteringen for hjemmesykepleien utvidet.

Utvidelse av Holmen seniorsenter

Det er gjort en vurdering av mulighetene for en utvidelse av Holmen seniorsenter. Kommunen har vært i dialog med Sektor Eiendom som eier bygget, samt Holmen seniorsenter og Holmen helsestasjon som leietakere. Det finnes ikke egnede ledige lokaler som omkranser arealene.

Det har blitt gjort en mindre omdisponering av arealene, slik at toalettforholdene ved Holmen seniorsenter har blitt utvidet med ett ekstra toalett.

Kyststi fra gangveien/kyststien i Vollen sentrum til Vollen Marina 

Sak om disponering av investeringsbudsjettets poster til idrett og friluftsliv på 2 mill. kroner ble behandlet i komité for teknikk, kultur og fritid 7. mai 2015 (sak 26/15). Tiltaket ble vurdert under disse postene, men ble ikke prioritert.

Klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke

Formannskapet behandlet 24. juni 2015 sak om omfang, gjennomføring og økonomiansvar for klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke (sak 127/15). Følgende vedtak ble fattet:

  1. Rådmannens reviderte mulighetsstudie inkludert eget ventilasjonsanlegg for underetasjen, tas til orientering.
  2. En evt. bevilgning til oppgradering av underetasjen i Vardåsen kirke vurderes i forbindelse med HP 2016-2019.
  3. Rådmannen bes gå i dialog med eventuelle brukere av et livssynsnøytralt seremonirom for å sikre anvendbare lokaler.

Det ble i Handlingsprogram 2016-2019 vedtatt å avsette 9,4 mill. kroner til oppgraderingen av underetasjen. Rådmannen vil komme tilbake med egen sak om bruk, gjennomførings- og finansieringsmodell for underetasjen i Vardåsen kirke, samt søke å fremforhandle en avtale med kirkesjefen.

Nytt tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte 

Asker kommune og Asker idrettsråd har gjennom våren 2015 i samarbeid laget retningslinjer for tildeling av midler til økonomisk vanskeligstilte. Første tildeling skjedde høsten 2015. 10 idrettslag søkte om støtte til dekning av treningsavgift og kontingent for ca. 140 utøvere. Sak om evaluering av ordningen ble fremmet for komité for teknikk, kultur og fritid i november 2015 (sak 51/15). Ordningen anbefales videreført, og er innarbeidet i Handlingsprogram 2016-2019.

Opparbeidelse av infrastruktur

I forbindelse med nye reguleringsplaner blir det regulert inn offentlige og private veier, fortau og gang-/sykkelveier, alt avhengig av veienes hovedformål.  Det blir også i henhold til plan- og bygningsloven gitt rekkefølgebestemmelse ved utbygging/fortetting i eksisterende boligområder i form av utbedring av eksisterende veisystemer. Dette ut i fra økt trafikkmengde og endringer i trafikkmønster som kommer av planlagt utbygging.

I dag består veisystemet i Asker kommune av offentlige veier, private veier og velveier. Velveier er i utgangspunktet private veier, men Asker kommune har hatt ønske om å overta en del velveier på bakgrunn av allmenn bruk av mange av disse. Det blir i løpet av 2016 fremmet politisk sak om oppgradering og overtakelse av velveier. Saken forventes å komme til kommunestyret i tredje kvartal 2016.

Der det i dag er offentlig regulerte veier som ikke er overtatt av det offentlige på grunn av manglende oppgradering, og som ikke vil bli omfattet av velveisaken og hvor det ikke kan stilles krav om opparbeidelse til utbyggere, må kommunen selv forestå dette. En slik oppgradering av en allerede offentlig regulert vei må finansieres etter en prioritering og ved avsetninger av midler i kommunens handlingsprogram.

Kultur-SFO 

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2013-2016 å bevilge 1 mill. kroner årlig i perioden for styrking av kvaliteten i SFO, som følge av den vedtatte kvalitetsplanen (2012). Det satses derfor på kompetanseutvikling av ansatte i SFO og på gratis idretts- og friluftskurs for barna. Kommende skoleår vil alle skolene tilby 3. og/eller 4. trinn idretts- og frilufts-SFO.

Skoleåret 2016/2017 vil kultur og kreativitet ha fokus i kompetanseutviklingen for alle ansatte. Det vil i 2016 legges frem sak om å innføre kultur-SFO, og eventuelle økonomiske konsekvenser vil vurderes i forbindelse med 1. tertialrapport 2016.

Styrking av realfagsinteressen – Lær kidsa koding 

Asker kommunes satsning på realfag innbefatter også barnas ferdigheter i IKT og teknologikompetanse. Rådmannen vil vurdere om programmering skal være en del av satsingen på realfag og digitalisering i Askerskolen.  

VTA-plasser

Rådmannen legger frem sak om økt aktivitets- og arbeidstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne i løpet av 2016. Behov for VTA-plasser for målgruppen innarbeides i saken.

Frivillighet mot skolene

Medborgerskap og samskaping er i rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-2019 definert som en felles gjennomgående utfordring for alle tjenesteområder.

Tjenesteområde Oppvekst vil vurdere ulike former for samarbeid med frivillige for å arbeide mot tette og inkluderende lokalmiljøer, samt vurdere hvordan frivillige kan supplere skolenes arbeid med læring. Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 ivaretar dette gjennom perspektivet «Nabolaget mitt».

Låsbare sykkelrom ved alle innfartsparkeringer

Formannskapet behandlet i februar 2014 strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet i Asker kommune (sak 20/14). Gjennom formannskapets oppfølgingssak i april om strategi for innfartsparkering i Asker kommune (sak 62/14), er behov, muligheter og tiltak på kort og lang sikt utredet og beskrevet. Låsbare sykkelrom kan være aktuelt på innfartsparkeringer, men utforming og funksjon må sees i sammenheng med behov og omgivelser på det enkelte sted.

Asker stasjon er en av Norges mest brukte jernbanestasjoner, og nytt stort sykkelhotell er under bygging gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket, Akershus fylkeskommune og Asker kommune. Det er også mottatt tilskudd til oppgradering av Grindegården sykkelhus på Asker stasjon. Nye toetasjes sykkelstativ, som er enklere å betjene i høyden, vil monteres på samme tid som sykkelhotellet åpner i 2016.

Rom Eiendom planlegger ombygging av Hvalstad stasjon, og Asker kommune vil følge opp denne prosessen med tanke på utforming av en god sykkelparkering. I mellomtiden kan midlertidige sykkelbokser være et alternativ. Jernbaneverket vil stille areal til disposisjon dersom Asker kommune finner finansiering til et pilotprosjekt. Dersom dette er vellykket, kan det være en aktuell løsning på andre pendlerparkeringsplasser som ikke har tilstrekkelige antall syklister til sykkelhotell.