Driftsbudsjettet - Administrasjon og ledelse

Driftsbudsjettet Administrasjon og ledelse

Driftsbudsjettet (tall i 1 000 kroner)
 RegnskapVedt.bud.Reg.bud.Vedtak i løpende priser
2014201520152016201720182019
Administrasjon 192 635 196 302 211 473 205 407 207 832 209 707 212 282
Politisk styring 14 228 14 944 15 295 14 759 15 829 14 898 15 967
Sum administrasjon og ledelse 206 863 211 246 226 768 220 166 223 661 224 605 228 250

Kilde: Agresso

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har et samlet driftsbudsjett på 220 mill. kroner i 2016.

Budsjettstyrking 2016-2019

Nedenfor gis en oversikt over områder som styrkes i 2015 til handlingsprogramperioden 2016-2019.  For fullstendig tabell over endringer i fireårsperioden vises det til Endringer i driftsregnskapet per målgruppe.

Tiltak fra Handlingsprogram 2015-2018 og 1. tertialrapport 2015

Lærlinger

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2015-2018 å øke antall kommunale lærlinger fra 30 i 2014 til 60 i 2019. Det avsettes 750 000 kroner til økning av fem lærlingehjemler i 2016, med en videre opptrapping i perioden.  

Valg

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2015-2018 å bevilge 1 mill. kroner til avvikling av kommunevalget i 2015 som ikke videreføres til 2016.

Nye tiltak

 •  Innovasjon og omstilling – kommunestyret vedtok i sak 7/15 kommunens innovasjonsstrategi. Her kan du lese kommunens innovasjonsstrategi. For å implementere strategien tilføres 1,5 mill. kroner i 2016-2019. Midlene skal benyttes som såkornmidler for å sikre gjennomføringskraft i innovasjonsprosjektene, som egenfinansiering i prosjekter som søker eksterne tilskudd, samt nettverksbygging og portalløsning. Det vises til fokusområde Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse av virkemidlene for implementering av innovasjonsstrategien.  
 • Kontroll og tilsyn – I henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 30/15 om budsjett for kontroll og tilsyn 2016, styrkes området med 0,4 mill. kroner årlig.
 • Reversere innføring av fakturagebyr
  I handlingsprogrammet for 2014-2017 ble det vedtatt å innføre gebyr for papirfakturaer på kroner 35,-. Det viser seg at kommunen har begrenset adgang til å kreve dette og inntektskravet på 0,85 mill. kroner reverseres.
 • Omorganiseringer
  For å optimalisere driften av kommunens tjenester er noen oppgaver flyttet mellom tjenesteområder.
 • Driftskonsekvens av IKT investeringer
  IKT-investeringer er nødvendig for effektivisering men medfører ofte økning i sentrale driftskostnader. For å dekke de økte kostnadene, overføres driftsmidler fra tjenesteområdene til sentralt IKT-budsjett.

Tilskuddsmidler

I tillegg til rammetilskudd og skatt, er søknadsbaserte tilskudd en viktig finansieringskilde for kommunen. Tilskuddene bevilges til spesielle oppgaver over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, fylkesmannen og Husbanken. Enkelte oppgaver som finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede. Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres.

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse genererte i 2014 ca. 1,5 mill. kroner i tilskudd. Det viktigste tilskuddet var:

 • Lærlingtilskudd