Nøkkeltall - Administrasjon og ledelse

Fokusområde brukere og økonomi

Kostra
DriftsutgifterAsker
2014
Bærum
2014
Skedsmo
2014
Oppegård
2014
K.gr.13
2014
Landet u/Oslo
2014
Prioritering            
Nto dr.utg adm og styring i pst av tot nto dr.utg 7,40 % 7,50 % 9,30 % 7,80 % 7,20 % 8,20 %
Produktivitet / enhetskostnader        
Bto dr.utg. F100 Politisk styring, kr per innbygger 232 187 213 218 238 370
Bto dr.utg. F110 Kontroll og revisjon, kr per innbygger 107 84 91 78 83 112
Bto dr.utg. F120 Administrasjon, kr per innbygger 2752 3500 3787 2811 2986 3579

Graf som viser produktivitet i Asker sammenliknet med andre kommuner

Sammenlignet med de andre kommunene i utvalget har Asker gjennom flere år hatt lavere utgifter til politisk styring og administrasjon og høyere utgifter til kontroll og revisjon. Det arbeides med en utredning av organiseringen av kommunens revisjonsordning

Fokusområde medarbeidere

Sykefravær
 Resultat
2012
Resultat
2013
Resultater
2014
Måltall
2016
Administrasjon og ledelse 5, 8 % 4,5 % 4, 5 % 4, 3 %
Asker  kommune 8,6 % 8, 1 % 8, 1 % 7, 6 %

Kilde: HRM

Sykefraværet har hatt en positiv utvikling de siste årene. Det er et mål at sykefraværet innen 2016 skal reduseres til 4,3 prosent.

Kompetanse

Graf over kompetansen hos ansatte i Asker kommune

De fleste ansatte i tjenesteområdet har høyere utdanning. Behovet for høyere utdanning og ytterligere spisskompetanse forventes å øke i årene som kommer.

Årsverksutvikling

Årsverksutvikling
Adm. og ledelseÅrsverkEndring  i %
fra året før
 Desember 2012 158 0
 Desember 2013 167 5,7
 Desember 2014 173 3,6

Administrasjonen skal ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å ivareta sin rolle og funksjon i organisasjonen. Administrasjonen skal ha fokus på å løse oppgaver på en innovativ, effektiv og brukervennlig måte.

Det har vært en moderat økning i antall årsverk de siste årene. For å sikre relevant tilgang på samfunnsdata og øvrig styringsinformasjon, er det rekruttert analysekompetanse. Rådmannens ledergruppe er utvidet med utviklingssjef med ansvar for IKT, digitalisering, kommunikasjon, kunnskapssenteret, Servicetorget og Dokumentsenteret. I den forbindelse er enkelte stillinger flyttet internt i organisasjonen, mens andre stillinger er nyopprettet.

Alderssammensetning

Graf over alderssammensetning hos medarbeidere i Asker kommune

Ansatte i tjenesteområdet har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder. Det innebærer at et større antall går av med pensjon de nærmeste årene. Det vil være nødvendig med rekrutteringstiltak.