Satsningsområder - Administrasjon og ledelse

Det er definert fem satsningsområder som er gjennomgående for alle tjenesteområder:

 • Medborgerskap og samskaping
 • Forebygging og tidlig innsats
 • God helhet og samhandling
 • God kvalitet
 • Nødvendig kompetanse

Medborgerskap og samskaping

Modeller og metodikk

Kommunen er et lokalt fellesskap der innbyggerne involveres aktivt som ressurs og samarbeidspartner gjennom økt fokus på medborgerskap og samskaping.

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse vil ha et særlig ansvar for å utvikle modeller og metodikk som motiverer til økt medborgerskap og samskaping i Asker, både i egen organisasjon og i lokalsamfunnet. Borgenprosjektet vil bli en pilot i dette arbeidet.

Oppfølging av planstrategien

Stabs- og støttefunksjonene i Administrasjon og ledelse har et særlig ansvar for samfunnsutvikling og tjenesteutvikling på strategisk nivå med utgangspunkt i planstrategien. Det omfatter blant annet areal- og transportutvikling, boligpolitikk og boligsosiale utfordringer, næringsutvikling, samfunnssikkerhet, folkehelse og frivillighet. Videre har tjenesteområdet ansvar for tettstedsutvikling, inkludert Borgenprosjektet.

Forebygging og tidliginnsats

Virksomhetsstyring og ledelse

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en  forutsetning for at Asker kommune kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena.
Administrasjon og ledelse har et ansvar for å tydeliggjøre forventningene til kommunens ledere, tilrettelegge for lederutvikling og sørge for at kommunens plan- og styringssystem understøtter organisasjonens behov.

Lederutviklingsprogrammet 2015/2016 skal medvirke til en felles, helhetlig ledelsesplattform i Asker kommune. Rådmannen gjør nødvendige tilpasninger i kommunens plan- og styringssystem, med fokus på å forenkle og optimalisere prosessene. Økt fokus på digitalisering, samhandling og samordning skal bidra til at ledere bruker mer tid til tjenesteutvikling og ledelse, og mindre tid til administrative oppgaver.

God helhetlig samhandling

Tverrgående strategier

Administrasjon og ledelse har ansvar for å utarbeide, videreutvikle og implementere følgende strategier:

 • Arbeidsgiverpolitisk plattform
 • IKT-strategien
 • Kommunikasjonsstrategien
 • Anskaffelsesstrategien
 • Innovasjonsstrategien
 • Boligpolitisk strategi

Disse strategiene er tverrgående og gjelder for hele organisasjonen og revideres normalt hvert fjerde år. Mål og tiltak innarbeides handlingsprogrammet og/eller virksomhetsplanene for oppfølging.

Det vises til kapittel 9 for en nærmere omtale av de tverrgående strategiene. Boligpolitisk strategi er omtalt under fokusområde Samfunn.  (finn lenker)

God kvalitet

Omstilling og effektivisering

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom, legger kommunen opp til en årlig omstilling og effektivisering på 20 mill. kroner, totalt 80 mill. kroner i fireårsperioden. Administrasjon og ledelse ligger på et lavt nivå sammenlignet med andre kommuner, og har vært gjennom flere år med innsparinger. Tjenesteområde Administrasjon og ledelse skal ikke reduseres i 2016, da området ivaretar sentrale styrings-, støtte- og utviklingsfunksjoner for politisk og administrativ ledelse.

Tjenesteområde har imidlertid et løpende ansvar for å sikre at kommunens administrative funksjoner er organisert og forvaltet på en effektiv og god måte. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av effektiviseringspotensialet innenfor anskaffelsesområdet, spesielt knyttet til overgang til e-handel og e-faktura samt effektiviseringspotensialet knyttet til ytterligere digitalisering. Videre har tjenesteområdet et overordnet ansvar for å bidra til at sykefraværet i organisasjonen reduseres, noe som også vi gi en økonomisk gevinst. Det gjennomføres også et prosjekt knyttet til forenkling og fjerning av tidstyver i organisasjonen. Dette forventes å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. I tillegg vil rådmannen videreføre fokuset på inntektssikring.

Politisk styring

Større planoppgaver og strategisk viktige saker for utvikling av lokalsamfunnet og Asker kommune som organisasjon, krever gode politiske prosesser. Det gjelder både i komiteer og øvrige utvalg før endelig vedtak i kommunestyret, samt i dialog med overordnede myndigheter, samarbeidspartnere og andre interessenter.

Det forutsettes at administrasjonen har nødvendig kompetanse og kapasitet for å sikre gode planprosesser og et godt fakta- og analysegrunnlag, og kan relatere dette til lokale forhold og gjeldende rammebetingelser i Asker.

Gode medvirkningsprosesser er en viktig del av arbeidet med å tilrettelegge for politisk styring. kommunens ulike medvirkningsarenaer er nærmere beskrevet under fokusområde Medvirkning. I tillegg benyttes kommunens nettsider aktivt for å informere og motivere til medvirkning.

Kommunereformen

Regjeringen la i 2014 frem en stortingsproposisjon om kommunereformen som redegjør for bakgrunn, formål, prosess og virkemidler for kommunereformen. Et bredt flertall i Stortinget ga sin støtte til igangsetting av reformprosessen.

Høsten 2014 sendte kommunal- og moderniseringsdepartementet brev til landets ordførere om kommunereformen. I brevet inviteres kommunene til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med sine nabokommuner. Asker kommune har vedtatt at formannskapets medlemmer, samt gruppeleder for SV og Pensjonistpartiet, skal utgjøre styringsgruppe for kommunens reformarbeid. Asker kommune har etablert samarbeid med kommunene Bærum, Hole, Lier, Røyken og Hurum om en felles utredning og spørreundersøkelse for å få et bredt faktagrunnlag. Fra statlig hold forutsettes det vedtak i kommunestyrene innen sommeren 2016.

I samarbeid med nabokommunene er det utarbeidet en innbyggerundersøkelse og et utredningsoppdrag som inngår i faktagrunnlaget for den videre prosessen. Dette vil utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for kommunestyret i løpet av høsten 2015 og våren 2016.

Antikorrupsjonsarbeid

Kommunestyret vedtok våren 2015 en handlingsplan mot korrupsjon (sak 36/15).

Med utgangspunkt i handlingsplanen vil kommunen videreføre og videreutvikle det systematiske etikk- og antikorrupsjonsarbeidet. Asker kommune har en rekke strategier, prosesser og rutiner som skal bidra til å forebygge, identifisere og håndtere risiko for økonomiske misligheter og korrupsjon. I det videre arbeidet er det viktig å kontinuerlig forbedre disse systemene og prosessene.

Nødvendig kompetanse

Kompetanse innen administrative funksjoner

Tjenesteområde Administrasjon og ledelse skal tilrettelegge for at ledere og medarbeidere i hele organisasjonen har riktig kompetanse til å drive effektiv og god administrasjon og gode utviklings-, omstillings- og implementeringsprosesser.

Det vises til fokusområde Medarbeidere og fokusområde Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse av tiltak knyttet til kompetanseutvikling og lederutvikling.