Status og utfordringer - Administrasjon og ledelse

Oppnådde resultater 2014

Som det fremgår av årsrapporten for 2014, har tjenesteområdet blant annet oppnådd følgende resultater:

 • Utarbeidet analysegrunnlag for strategiutforming for behandling av kommuneplanen, innovasjonsstrategien og boligpolitisk strategi.
 • Etablert felles utredningsprosess med nabokommuner knyttet til kommunereformen.
 • Etablert kommunal pensjonskasse.
 • Utgitt ASKER-posten som ny kommunal informasjonsavis.
 • Tilrettelagt for elektronisk anskaffelsesprosess.

Utfordringer i neste fireårsperiode

Med bakgrunn i oppnådde resultater og politiske føringer, har kommunen definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode:

 • Utvikle modeller og metodikk for medborgerskap og samskaping.
 • Tilrettelegge for oppdrag som følge av planstrategien.
 • Følge opp virksomhetsstyring og lederutvikling.
 • Utarbeide og implementere tverrgående strategier.
 • Tilrettelegge for gode omstillings- og effektiviseringsprosesser.
 • Tilrettelegge for ny kommunestyreperioden i tråd med målene for politisk styring.
 • Følge opp oppdrag knyttet til kommunereformen.
 • Styrke det forebyggende arbeidet mot korrupsjon.
 • Styrke kompetansen knyttet til administrative funksjoner.