Satsingsområder - Brukere

Med bakgrunn i oppnådde resultater, analyse av utfordringsbildet og politiske føringer, har kommunen definert følgende satsningsområder for fokusområde Brukere:

  • God kvalitet på tjenestetilbudet
  • Tilgjengelige tjenester
  • God brukermedvirkning

God kvalitet på tjenestetilbudet

I tillegg til systematisk oppfølging av mål og resultater, benytter kommunen nasjonale kvalitetsindikatorer og systematisk benchmarking med andre kommuner som verktøy for å videreutvikle tjenestetilbudet. Sentrale myndigheter har de senere årene vært opptatt av å utvikle bedre nasjonale kvalitetsindikatorer. KOSTRA-rapporterer kvalitetsindikatorer for en rekke kommunale tjenester. I tillegg utarbeider enkelte departementer kvalitetsindikatorer innenfor sine respektive sektorer.

Det vises til tjenesteområdekapitlene for en oversikt over kvalitetsindikatorer for de enkelte tjenestene.

Tilgjengelige tjenester

Asker kommune legger stor vekt på at brukere og innbyggere på en enkel måte kan komme i kontakt med kommunen og få raske svar på spørsmål og andre henvendelser. Kommunens nettsider er hovedkanalen for informasjon om kommunens tjenestetilbud, samfunnsutvikling og politiske saker. I tillegg benyttes Facebook aktivt som informasjonskanal.

ASKER-posten ble lansert som ny kommunal informasjonsavis høsten 2014. Avisen skal gi samlet og helhetlig informasjon til kommunens innbyggere, medvirke til økt kunnskap om lokaldemokrati, kommunenes tjenester og organisasjonsliv, samt invitere til deltakelse og medvirkning. Avisen distribueres til alle kommunens husstander.

God brukermedvirkning

God brukermedvirkning er en forutsetning for å produsere gode og effektive tjenester til brukerne. Kommunestyret behandlet i 2014 sak om innbyggermedvirkning i Asker kommune (sak 124/14). Det ble vedtatt at brukerundersøkelser, dialogmøter, fokusgrupper og nærmiljøkonferanser skal videreføres og videreutvikles. De ulike medvirkningsarenaene
utfyller og supplerer hverandre, og inngår som viktige elementer i kommunens plan- og styringssystem.

Ved hver virksomhet er det etablert brukerråd. Brukerrådene er rådgivende organer for virksomhetene, og gir brukerne mulighet til å påvirke innholdet i og kvaliteten på de tjenestene de mottar.

Komiteene gjennomfører hvert år dialogmøter med representanter fra brukerrådene. Som en oppfølging av saken om innbyggermedvirkning, ble noen innbyggere våren 2015 invitert til fokusgrupper innenfor hver av de tre komiteenes ansvarsområder. Ordningen var en pilot og
skal evalueres.