Status og utfordringer - Brukere

Brukertilfredshet og brukermedvirkning

Asker kommune har fra 2011 gjennomført årlige brukerundersøkelser innenfor alle tjenesteområder. Grafen under viser resultatene fra de nærmere 40 brukerundersøkelsene som ble gjennomført i 2014.

Graf over resultater fra brukerundersøkelser

Resultatene er gjennomgående gode, og viser at brukerne i stor grad er tilfreds med kommunens tjenestetilbud og service. Detaljene for de enkelte brukerundersøkelsene fremgår av egen rapport som ble behandlet av kommunestyret i april 2015 (sak 40/15).

Brukerundersøkelsene gir en indikasjon på brukernes oppfatning av kvaliteten på kommunens tjenester. For å få et helhetlig bilde må imidlertid resultatene fra brukerundersøkelsene suppleres med øvrig informasjon basert på nasjonal statistikk og andre tilbakemeldinger fra brukerne. Hver virksomhet er ansvarlig for oppfølging av brukerundersøkelsene innen sitt ansvarsområde.

Tilgjengelighet

Nøkkeltall knyttet til tilgjengelighet
År200920102011201220132014
Antall besøk på Servicetorget   47 150 46 150 14 500 16 500 17 700
Antall besøk på kommunens internettsider 1 014 739 999 013 1 187 120 1 273 397 1 295 326 1 080 000
Antall sidevisninger på kommunens internettsider 4 358 195 3 113 629 4 136 721 3 785 236 3 747 267 3 230 000
Antall besøk på kommunens internettsider ift. innbyggertall   15,1 21,5 22,6 22,2 18,5
Antall besøk på mobiltjenesten   545 79 993 232 019 291 075 433 176
Antall sidevisninger på mobiltjenesten   1 058 231 616 561 933 829 648 1 007 618
Antall sidevisninger på mobiltjenesten ift. innbyggertall   0,01 1,4 9,9 14,2 17,3
Antall venner på Facebook     860 1 118 1 600 7 215
Antall followers på Twitter     450 800 1 029 1 400

Oversikten viser at antall besøk på kommunens nettsider er redusert. Dette skyldes at tallene for 2014 kun inneholder eksterne besøk, mens tidligere tall også inneholdt interne besøk. Reelt sett er antall besøk på kommunens nettsider økende, med en klar dreining mot at stadig flere besøk skjer via mobiltelefon og nettbrett.

Den mobile trenden bekreftes ved at flere tjenester nå også er tilgjengelige via apps for nettbrett og mobiltelefon. Eksempler på dette er renovasjonstjenester/tømmekalender, karttjenester og utlån av e-bøker fra biblioteket.

Etter en bevisst satsning på Facebook som kommunikasjonskanal, har antall likere av Facebook-tjenesten økt kraftig. Ved utgangen av 2014 var Asker kommunes Facebook-tjeneste Norges fjerde største kommunale Facebook-tjeneste, målt i antall likere av tjenesten.