Budsjettvedtak

1. Handlingsprogram 2016 – 2019

Handlingsprogram 2016 - 2019 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet.

2. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019

a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B.

b) Omstillingsplan for tjenesteområdene vedtas i henhold til tabell

Innsparing 2016
 TjenesteområdeBeløp i 1000 kroner
Oppvekst 11 300
Helse og omsorg 2 400
Kultur, frivillighet og fritid 3 800
Teknikk og miljø 2 500
 Sum  20 000

c) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B.

d) Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til Prosjektoversikt i vedlegg 16.3 Eksisterende investeringsprosjekter og vedlegg 16.4 Nye investeringsprosjekter. '

e) Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret.

3. Låneopptak

a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2016 på 561,4 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer.

b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 100 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån.

c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner.

d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer.

4. Garantier

a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner.

b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme.

5. Utliknet skatt

Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.

6. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger

Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og  retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som ikke blir fastsatt etter lov og forskrift, endres med kommunal deflator eller til samme nivå som tilsvarende gebyrer og brukerbetalinger i sammenlignbare kommuner. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i henhold til oversikt over brukerbetalinger, gjøres gjeldende fra 01. januar 2016 dersom ikke annet er
fastsatt.

7. Ordførers lønn

Ordføreres lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår.

8. Budsjettfullmaktene

Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret 20.11.2012 gjøres gjeldende for årsbudsjettet 2016.

9. Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder

Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder
Tiltak2016201720182019
Driftskonsekvens IKT-investeringer Adm og ledelse 2 000 4 000 6 000 8 000
Driftskonsekvens IKT-investeringer Tjenesteområdene -2 000 -4 000 -6 000 -8 000
Bookingen av lokaler - Servicetorget  -132 -132 -132 -132
Bookingen av lokaler - Kulturhuset. 132 132 132 132
Rådgiver 20 pst. fra Adm og ledelse  -190 -190 -190 -190
Rådgiver 20 pst.  til Barne- og familieenheten 190 190 190 190
Annet 0 0 0 0

10. Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjettet

Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjettet
Tiltak2016201720182019
Administrasjon og ledelse
Reversere innføring av fakturagebyr 850 850 850 850
Oppvekst
Barnehage - fleksibelt opptak 0 5 000 7 500 10 000
Private barnehager - endret finansiering  -3 900 -3 900 -3 900 -3 900
Barnehager - nasjonalt minstekrav  foreldrebetaling  1 600 1 600 1 600 1 600
Barnehager - gratis kjernetid -400 -400 -400 -400
Skole - ny naturfagstime 1 000 2 300 2 300 2 300
Helsestasjon/skolehelsetjeneste 800 800 800 800
Helse og omsorg
Innlemming øyeblikkelig hjelp døgnopphold 2 600 2 600 2 600 2 600
Brukerstyrt personlig assistanse 2 000 2 000 2 000 2 000
Norsk pasientskadeerstatning 850 850 850 850
Gullhella omsorgssenter - helårsvirkning 400 400 400 400
Kultur, frivillighet og fritid 0 0 0 0
Nærmiljøsentral 400 400 400 400
Den kulturelle skolesekken 200 200 200 200
Eiendom 0 0 0 0
Gullhella omsorgssenter - helårsvirkning -3 300 -3 300 -3 300 -3 300
Overordnet
Ressurskrevende tjenester - økt egenandel 700 700 700 700
Lønnsreserve - nedjustering -9 800 -16 100 -18 600 -21 100
Disposisjonsfond - avsetning 6 000 6 000 6 000 6 000
Sum 0 0 0 0

11. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjettet

Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjettet
Tiltak2016201720182019
Startlån - økt utlånsramme 25 000 0 0 0
Startlån - økt innlån -25 000 0 0 0
Ambulansebygg Fredtunveien 3 380 0 0 0
Nedre Sem - vann og avløp  3 900 0 0 0
Vårdåsen kirke - underetasjen  9 400 0 0 0
Holmen svømmehall  0 29 000 -15 000 0
Bleikerfaret barnehage - overføring fra 2015 16 000 0 0 0
Nesbru sykehjem - overføring fra 2015 11 500 0 0 0
Skustadgata - overføring fra 2015 8 500 0 0 0
Hvalstrand bad - overføring fra 2015 5 000 0 0 0
Holmen svømmehall - overføring fra 2015 4 000 0 0 0
Østenstad kirkegård driftsbygning - overføring fra 2015 4 000 0 0 0
Avfallsanlegg/gassanlegg - overføring fra 2015 3 500 0 0 0
Sem - enkeltstående boliger - overføring fra 2015 3 000 0 0 0
Spesialskoler - overføring fra 2015 2 500 0 0 0
Låneopptak -74 680 -29 000 15 000 0
Sum 0 0 0 0

12. Tilleggsinnstillingen, endring låneopptak

a) Rammen for opptak av Startlån økes med 25 mill. kroner til 125 mill. kroner, jf. vedtakspunkt 11.

b) Rammen for øvrige låneopptak økes med 74,7 mill. kroner til 636,1 mill. kroner som følge av endring i investeringsbudsjettet, jf. vedtakspunkt 11.

13. Endringer i budsjettet vedtatt av kommunestyret

Endringer i driftsbudsjettet
 2016201720182019
Oppvekst
Alternative læringsarenaer, barn m/adferdsutfordringer 2 000 2 000 2 000 2 000
Helse og omsorg
Driftsavtale fysioterapeut 400 400 400 400
NaKuHel - LKA-prosjekt 0 300 300 300
Røde Kors - nabovenn - koordinering 0 100 100 100
Kultur, frivillighet og fritid
Kulturrådet - koordineringsmidler 250 250 250 250
Birøktprosjekt ved NaKuHel. Frivillighet. Oppstartmidler 150 0 0 0
Reversering av kutt Kirken 1 850 0 0 0
Transportordning ressurssvake (f.eks. flyktninger) 300 300 300 300
Aktivitetskort 300 300 300 300
Prosjektering rulleskiløype Dikemark 200 0 0 0
Teknikk og miljø
Parkeringsavgifter Asker sentrum 1 700 2 700 2 700 2 700
Sum 7 150 6 350 6 350 6 350

Finansieres ved bruk av disposisjonsfond (redusert netto driftsoverskudd)

Endring i investeringsbudsjettet
 2016201720182019
Helse og omsorg
Omsorgsbolig funk/utviklingshemmede 1 000 2 000 16 000 21 000
Netto endring helse og omsorg 1 000 2 000 16 000 21 000

Finansieres ved bruk av disposisjonsfond (eventuelt ved økt låneopptak)

14. korrigert prisliste

Foreldrebetaling barnehagebarn
 2015
Kr/per mnd.
2016
Kr/per mnd.
Full barnehageplass
5 dager per uke
2 580,00 2 655,00
Redusert barnehageplass
4 dager per uke
2 064,00 2 124,00
Redusert barnehageplass
3 dager per uke
1 548,00 1 593,00
Halv plass 1 290,00 1 327,50

Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer. 

Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, deretter 50 pst.