Driftsbudsjettet - Eiendom

Driftsbudsjettet - tall i 1 000 kroner
 RegnskapVedt.bud.Reg.bud Vedtak i løpende priser
2014201520152016201720182019
Lønn 88 572 89 084 94 821 94 821 94 821 94 821 94 821
Vedlikehold 50 153 45 975 47 049 48 158 49 268 50 378 51 487
Energi 20 493 20 733 20 083 20 083 20 083 20 083 20 083
Øvrige driftsutgifter 90 459 87 286 117 601 118 693 130 448 133 903 136 458
Driftsutgifter tjenesteområdet 249 677 243 078 279 554 281 755 294 620 299 185 302 850
Driftsinntekter  -146 030 -136 454 -149 123 -155 671 -158 538 -161 405 -164 272
Driftsinntekter tjenesteområdet -146 030 -136 454 -149 123 -155 671 -158 538 -161 405 -164 272
Netto driftsutgifter tjenesteområdet 103 646 106 623 130 431 126 084 136 082 137 780 138 577

Tjenesteområde Eiendom har et samlet driftsbudsjett på 126,1 mill. kroner i 2016.

Budsjettstyrking 2016 - 2019

Nedenfor gis en oversikt over områder som styrkes i 2016. Se fullstendig tabell over endringer i fireårsperioden.

Tiltak fra Handlingsprogram 2015 - 2018 og 1. tertialrapport 2015

 • FDV – nye bygg
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 4,2 mill. kroner til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg som ble ferdigstilt i 2015. For å sikre helårseffekt tilføres 1,32 mill. kroner fra 2016.
 • Husleie Asker kommunale pensjonskasse
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 12,5 mill. kroner til husleie knyttet til Asker kommunale pensjonskasse. Bevilgningen prisjusteres til 12,9 mill. kroner og tilføres også i handlingsprogramperioden 2016-2019.
 • Innleie av lokaler
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 midler til innleie av lokaler, lokaler til IKT-avdelingen, Dokumentsenteret, Heggedal skole og parkeringsplasser. Bevilgningen på 1,8 mill. kroner tilføres også i handlingsprogramperioden 2016-2019.

Nye tiltak

 • Driftskonsekvenser investeringer
  Formannskapet vedtok i sak 84/12 prinsipp for budsjettering av FDV- kostnader ved ferdigstillelse av nybygg. I tillegg er det behov for midler til renhold, energi og lignende. I 2016 ferdigstilles Heggedal skole, Bleikerfaret barnehage og boliger i Skustadgata. For å ivareta driftskonsekvensen av investeringene tilføres 2,7 mill. kroner i 2016 med en opptrapping av beløpet hvert år i perioden.
 • Gullhella omsorgsboliger
  I forbindelse med oppstart av Gullhella omsorgsboliger tilføres et netto inntektskrav på 3,3 mill. kroner knyttet til husleie, praktisk bistand, renhold og refusjoner fra 2016.

 • Driftskonsekvens av IKT investeringer
  IKT-investeringer er nødvendig for effektivisering, men medfører ofte økning i sentrale driftskostnader. For å dekke de økte kostnadene, overføres driftsmidler fra tjenesteområdene til sentralt IKT-budsjett.