Investeringsbudsjettet - Eiendom

Investeringsbudsjettet - tall i 1 000 kroner
 FaseBevilgn. tom 20152016201720182019Prognose 2020-2022Tot.bevilgn. tom 2019Anslag tot. kostnad 
Eksisterende prosjekter   30 000 44 500 19 000 19 000 19 000 39 000 131 500  
Eiendomsutvikling S 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 9 000  
Generelle brannkrav S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 20 000  
Universell utforming S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Rehab stikkledninger V/A - kommunale eiendommer S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Føyka/Elvely F0 14 000 1 500 3 000 3 000 3 000 0 24 500  
Tettstedsutvikling S 5 000 8 000 8 000 8 000 8 000 15 000 37 000  
Fredtunveien 5 - nytt ambulansebygg F0 3 000 27 000 0 0 0 0 30 000  
Øvre Sem - mulighetsstudie F0 1 000 0 0 0 0 0 1 000  
                   
Nye prosjekter                  

Prosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser.
S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og
fremdrift er ikke avklart)
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning
beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet
med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme
og fremdriftsplan

Nedenfor gis en kort beskrivelse av investeringsprosjektene.

Eksisterende investeringsprosjekter

Eiendomsutvikling - sekkepost

Kommunestyrets bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 1 mill. kroner årlig til generelt grunnerverv. Prosjektet økes med 1 mill. kroner fra 2016, til 2 mill. kroner årlig. Midlene benyttes til kjøp av mindre eiendommer som det er hensiktsmessig at kommunen erverver.

Generelle brannkrav – sekkepost

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015- 2018 4 mill. kroner årlig til generelle brannkrav. Årlig investeringsramme på 4 mill. kroner videreføres. Prosjektet omfatter løpende nødvendige investeringer i brannsikringstiltak.

Universell utforming – sekkepost

Det er behov for løpende investeringer for å øke tilgjengeligheten i den kommunale bygningsmassen. Kommunestyrets bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 1 mill. kroner årlig til universell utforming. Årlig investeringsramme på 1 mill. kroner videreføres.

Rehabilitering av stikkledninger – sekkepost

Det er behov for investering i stikkledninger til kommunale bygg. Kommunestyrets bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 1 mill. kroner årlig til rehabilitering av stikkledninger. Årlig investeringsramme på 1 mill. kroner videreføres.

Føyka/Elvely

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2011-2014 oppstart av Føyka-prosjektet. Prosjektet har per 2015 en bevilgning på 14 mill. kroner. Prosjektet tilføres 1,5 mill. kroner i 2016, og deretter 3 mill. kroner årlig ut handlingsprogramperioden. Reguleringsplanen planlegges vedtatt i løpet av 2016. Det skal legges frem sak om gjennomførings- og finansieringsmodell for Føyka/Elvely.

Tettstedsutvikling

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 10 mill. kroner årlig til tettsteds- utvikling. Fra 2016 reduseres bevilgningen til 8 mill. kroner årlig, da det nå legges opp til egen bevilgning for gjennomføring av Heggedal torg og park. 

I 2016 vil mulighetsstudier for Drengsrudjordene og Dikemark, samt en arkitektkonkurranse på Holmen, prioriteres.

Fredtunveien 5 – nytt ambulansebygg

Det skal bygges et nytt bygg for ambulansetjenesten som Oslo universitetssykehus HF skal leie. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 43/14, der avtalen ble
godkjent. Det avsettes 33,38 mill. kroner til bygging av nytt ambulansebygg.

Øvre Sem – mulighetsstudie

Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2014 1 mill. kroner til gjennomføring av en mulighetsstudie for Øvre Sem. Formannskapet har oppnevnt et ad hoc-utvalg som fremla sin innstilling for formannskapet i juni 2015, jf. sak 123/15. Formannskapets vedtak innebærer at store deler av eiendommen planlegges solgt og at den vesentlige delen av bygningsmassen må rehabiliteres av den private parten. Kommunens behov for midler til rehabilitering vil
derfor kun knytte seg til låve/silo/vognskjul. Rådmannen vil i Handlingsprogram 2017-2020 komme tilbake til eventuelle behov for midler til dette prosjektet.

Nye investeringsprosjekter

  • Nedre Sem - vann og avløp
    Det ble i Formannskapet sak 155/15 bevilget 3,9 mill. kroner til at kommunens eiendom Nedre Sem tilknyttes offentlig vann og kloakk samt fiber/TV.

Tilskuddsmidler

I tillegg til lånefinansiering og egenkapital er tilskuddsmidler viktig finansieringskilde for kommunens investeringer. Tilskuddene bevilges hovedsakelig over statsbudsjettet og benyttes for å stimulere kommunene til spesielle typer investeringer.

Tjenesteområdet Eiendom genererte i 2014 ca. 54 mill. kroner i investeringstilskudd. De viktigste tilskuddene var:

  • Investeringstilskudd til sykehjem, omsorgsboliger og utleieboliger (Husbanken)
  •  Investeringstilskudd til energi- og miljøtiltak (ENOVA)
  • Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet samt kulturarenaer (Akershus fylkeskommune)
  • Kompensasjonstilskudd til sykehjem, omsorgsboliger, skoler, svømmeanlegg, kirkebygg og Reform 97 (Husbanken)